Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG VỀ TIÊN TRI

PHAÀN 5: LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA
Dù chúng là tiên tri hay không chúng ta cũng cần phải biết cách lắng nghe tiếng Chúa.

I. THÍ DỤ CỦA MÔI-SE.

A. Môi-se được thưa chuyện với Chúa mặt đối mặt (Xuất 33:11) B. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi.

II. HỌC NGHE TIẾNG CHÚA (I Sa-mu-ên 3:1-10)

A. Khúc Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết Sa-mu-ên đã học nghe tiếng Chúa như thế nào.

B. Những câu Kinh Thánh nầy cũng cho chúng ta thấy những bước phải trãi qua để nghe được tiếng Chúa.

III. HỌC NGHE TIẾNG CHÚA LÀ MỘT TIẾN TRÌNH

A. Thí dụ của Mội-se
1. Môi-se phải mất 80 năm mới có thể học nghe được tiếng Chúa.

B. Cần phải có thời gian để học nghe tiếng Chúa.

2. Một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm là học nghe tiếng Chúa.

C. Đức Chúa Giê-xu phán, “Chiên Ta nghe tiếng Ta.” (Giăng 10:4)
3. Vì chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta cần phải học nghe được tiếng của Ngài.

IV. KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA DỄ DÀNG

A. Chúng ta quá ổn dịnh trong vị trí của mình

 1. Chúng ta cảm thấy mình không cần phải lắng nghe tiếng Chúa hay tìm kiến tấm lòng của Chúa.

 2. Chúng ta cần phải có sự khao khát lắng nghe và tìm kiếm tiếng phán của Chúa để thật sự nghe được.

B. Người ta muốn chắc rằng họ thật sự nghe tiếng của Chúa. a. Có nhiều tiếng nói đến với chúng ta

GIỚI THIỆU

a. Thí dụ: gia đình, láng giềng, những người quan trọng, v.v...

 1. Chúa muốn phán với chúng ta

 2. Chúng ta có thể thắng hơn sự chi phối trong cuộc sống để có thể nghe được tiếng Chúa.

V. THÍ DỤ VỀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA BUỔI SÁNG THẾ

A. Chúa và người có một mối tương giao tốt đẹp
B. Chúa thường đi bách bộ với A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen
C. Chúa muốn đi bách bộ với chúng ta và trò chuyện với chúng ta.
D. Thí dụ của Jeremy Hazel môn đồ hoá người khác khi bách bộ với họ. E. Thí dụ của A-đam đi bộ với Chúa
F. Chúa muốn chúng ta có một sự tương giao mật thiết với Ngài.

VI. ĐỨC CHÚA TRỜI LUÔN LUÔN PHÁN.

A. Chúa phán với chúng ta ngay cả qua thiên nhiên
B. Tuy nhiên chúng ta không phải lúc nào cũng tiếp nhận được những gì Ngài muốn nói. C. Người ta có nhiều cách làm cho lòng họ cứng lại đối với Chúa.

1. Người ta cứng lòng vì họ không muốn lắng nghe tiếng Chúa.
2. Thí dụ của A-đam
3. Người ta liên tục cắt đứt tiếng nói của Chúa ra khỏi cuộc đời của họ.
4. Tuy nhiên, Chúa ban ân huệ và tiếp tục phán với từng thế hệ con người

D. Đức Chúa Trời muốn phán với từng người.

VII. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA HỌC NGHE TIẾNG CHÚA

A. Bạn cần phải học biết Chúa. 1. 1 Sa-mu-ên 3:7

2. Sa-mu-ên chưa biết Chúa
3. Sa-mu-ên biết rằng mình nghe tiếng nói nhưng không biết tiếng đó của ai.

1. Chúa luôn luôn phán. B. Chúa tìm kiếm một mối tương giao

 1. Thí dụ về A-đam và Ê-va

 2. 1 Sa-mu-ên 3 cho thấy Sa-mu-ên bước thứ nhất với Chúa.

 3. Sa-mu-ên ở trong nhà của Chúa, nhưng ôn gkhông biết Chúa

i. Có nhiều người đi nhà thờ và ở trong sự hiện diện của Chúa nhưng họ chưa thực sự biết Chúa.

C. Biết Chúa là bước đầu tiên để nghe tiếng Ngài.

 1. Không phải Chúa chỉ muốn ai đó nói thay cho Chúa.

 2. Chúa muốn mối tương giao

 3. Thí dụ về Jeremy và cha của ông

 4. Thí dụ về người đưa thư

 5. Nếu bạn có một mối tương giao tốt với Chúa, bạn có thể chia sẻ những điều trong tấm lòng của Chúa cùng một lòng nhiệt thành.

VIII. SA-MU-ÊN THỜ PHƯỢNG CHÚA

A. Sa-mu-ên A. B. C.

A.

D.

hầu việc Chúa trong nhà của Ngài.

Một phần chức vụ của Sa-mu-ên là sự thờ phượng

Nếu bạn muốn nghe tiếng Chúa, bạn cần phải vun xới tấm lòng thờ phượng

Nếu chúng ta muốn Chúa gần gũi thân mật với mình thì chúng phải thân mật với Ngài.

Kinh Thánh chép rằng nếu chúng ta đến gần Chúa, thì Ngài đến gần chúng ta. (Gia- cơ 4:8)

Chúa luôn luôn bước xa hơn đến với chúng ta hơn là chúng ta tiến bước đến Ngài.

E.
B. Khi chúng ta thờ phượng, chúng ta chú tâm vào Ngài.

Chúa muốn tương giao với chúng ta

 1. Qua sự thờ phượng chúng ta đang tiến những bước ngắn đến với Ngài.

 2. Khi liên tục tiến tới gần Chúa, chúng ta sẽ đến một nơi mà Ngài có thể phán và chia sẻ tấm lòng của Ngài với chúng ta.

IX. CHÚNG TA CẦN PHẢI NHÌN ĐÚNG CHỖ

A. Thỉnh thoảng Chúa phán với chúng ta và chúng ta không nhìn đúng vào chỗ mà Ngài phán dạy.

 1. Trước khi chúng ta biết Chúa, Chúa đã phán với chúng ta rồi nhưng chúng ta chưa nhận ra thôi.

 2. Chúng ta không thể nghe được tiếng Chúa rõ ràng

a. Thường, chúng ta nhìn sai chỗ.

3. Thí dụ về Sa-mu-ên

a. Sa-mu-ên tưởng Hê-li gọi mình vì ông nghĩ rằng đó là người duy nhất của uy quyền để gọi ông.

B. Khi Sa-mu-ên ý thức rằng Chúa đã gọi ông, sự chú ý của ông thay đổi.

 1. Chúng ta cần phải chú tâm vào Chúa để nghe tiếng Ngài

 2. Chỉ khi Sa-mu-ên chú tâm vào Chúa ông mới thấy được Chúa đang đứng bên cạnh giường của ông.

 3. Vì khi Sa-mu-ên không biết rằng Chúa đang đứng đó, ông đã đi ngang qua khỏi Chúa.

 4. Vì Sa-mu-ên không tập trung vào Chúa nên ông đi ngang qua khỏi Chúa.

 5. Chúng ta cần tập trung vào Chúa để nghe được tiếng Ngài.

X. HÃY TRỞ NÊN MỘT TÔI TỚ SẴN LÒNG

A. Hê-li dạy Sa-mu-ên thưa với Chúa rằng, “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Chúa đang nghe.” (1 Sa-mu- ên 3:9)

1. Câu nói nầy là của những người tôi tớ và nô lệ B. Chúng ta cần phài sẵn lòng làm điều Chúa phán.

2. Thí dụ về các con của Jeremy Hazel C. Chúa là Cha tốt lành

 1. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta làm những điều những điều chúng ta có thể cán đáng.

 2. Chúng ta phải sẵn lòng làm những điều Chúa muốn chúng ta làm.

 3. Nếu chúng ta không làm những điều Chúa muốn chúng ta làm, Ngài không thể phán thêm gì cho chúng ta nữa.

D. Làm thế nào để chúng ta nghe tiếng Chúa phán?

XI. CHÚNG TA CẦN Ý THỨC RẰNG CHÚA PHÁN BẰNG NHIỀU CÁCH.

A. Chúa phán qua Lời Ngài

 1. Kinh Thánh là sứ điệp quan trọng nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta.

 2. Có nhiều nơi trên thế giới người ta chưa có được Kinh Thánh.

a. Người ta đã tìm cách học thuộc lòng Lời Chúa
b. Chúa sẽ làm sống lại những câu Kinh Thánh mà người ta đã thuộc lòng

c. Kinh Thánh là tiêu chuẩn để người ta dùng đo lường mọi sự

 1. Nếu điều nào đó không phù hợp với Lời Chúa thi điều đó không đến từ Chúa.

 2. Chúa có thể phán với chúng ta xuyên qua Kinh Thánh.

 3. Thỉnh thoảng, vài câu Kinh Thánh đặc biệt nổi bật hơn những câu khác.

a. Đây có thể là cách mà Chúa phán với chúng ta.

B. Chúa có thể phàn với chúng ta qua hoàn cảnh 1. Thí dụ của Ê-li

2. Sự thay đổi trong hoàn cảnh của Ê-li là cơ hội để Chúa phán với ông 3. Thỉnh thoảng, hoàn cảnh của chúng ta thay đổi.

a. Những thay đổi nầy cho Chúa có cơ hội phán với chúng ta. C. Chúa phán với chúng ta qua những mặc khải thiên thượng

a. b. c. d.

1. Cầu nguyện

 1. Kiêng ăn

 2. Thờ phượng

Các ân tứ tiên tri.
Chúa phản với tâm linh chúng ta trực tiếp
Có nhiều cách để chúng ta có thể tiếp nhận nhiều hơn
Những cách để giúp tấm lòng và đời sống chúng ta nghe tiếng Chúa.

 1. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa

 2. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa

 3. Có người cầu nguyện rất khó khăn

 4. Có người nghĩ rằng cầu nghuyện là phải nói lời đặc biệt hay ở những nơi đặc biệt.

 5. Chúng ta có thể thưa chuyện với Chúa bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào.

 6. Chúa có thể nói và sáng tạo bất cứ ngôn ngữ nào.

 7. Chúa có thể tương giao với chúng ta bất kể nơi nào

 8. Đôi khi chúng ta sợ nói chuyện với Chúa.

 9. Cầu nguyện là thưa với Chúa rằng bạn yêu Ngài.

 10. Bạn có thể thưa với Chúa bất cứ nơi nào

 11. Khi chúng ta nói với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta mở cửa cho Chúa phán với chúng ta.

 1. Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta gạt đi những sự phân tâm và hạ mình trước Chúa.

 2. Làm vậy chúng ta được ở trong vị trí nghe tiếng Chúa.

 3. Kiêng ăn giúp tâm linh chúng ta bắt được tiếng Chúa.

 1. Thờ phượng giúp tấm lòng của chúng ta hướng đến Chúa.

 2. Thờ phượng giúp chúng ta thay đổi sự tập trung vể Chúa.

iii. Thờ phượng giúp chúng ta tập trung vào Chúa là ai, những gì Ngài làm, va tình yêu của Ngài cho chúng ta.

 1. Được đầy dẫy Thánh Linh

  1. Chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

  2. Kinh Thánh chép, Đức Thánh Linh phán với tâm linh chúng ta (Rô-ma 8:16)

  3. Nếu chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta có sự giao thông với Đức Thánh Linh mạnh mẽ hơn

  4. Điều nầy giúp chúng ta nghe tiếng Chúa dễ dàng hơn.

 2. Cầu nguyện tiếng mới thường xuyên

  1. Chúa ban cho chúng ta tiến mới để chúng ta giao thông với Ngài và làm cho tâm linh chúng ta mạnh mẽ hơn.

  2. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, tâm linh của chúng ta có thể nói trực tiếp với Thánh Linh của Chúa.

  3. Khi chúng ta nói tiếng lạ, tâm linh của chúng ta nói chuyện trực tiếp với Thánh Linh của Chúa.

  4. Điều nầy giúp cho tâm linh của chúng ta tiếp nhận trực tiếp tứ Thánh Linh của của Chúa.

 3. Giải quyết tất cả tội lỗi trong đời sống

  1. Chúng ta tất cả giống như A-đam

  2. Khi chúng ta phạm tội chúng ta không muốn thưa chuyện với Chúa.

  3. Chúng ta gián đoạn sự tương giao với Chúa.

  4. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi, chúng ta sẽ cảm thấy tự do để đến gần CHúa

 4. Chúng ta cần phài chờ đợi trong Chúa.

  1. Có khi chúng ta cứ nói và nói với Chúa nhưng không chờ đợi để nghe tiếng Ngài trả lời

  2. Chúng ta cần phải học ngồi, chờ đợi, va lắng nghe tiếng Chúa.

  3. Thường khi chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa vì chúng ta quên lắng nghe.

  4. Học chờ đợi Chúa rất quan trọng.

 1. Trở nên hữu dụng cho Chúa.

  1. Hãy vâng lời.

  2. Khi chúng ta vâng Lời Ngài, Chúa sẽ phán với chúng ta dễ dàng hơn.

  3. Khi chúng ta vâng Lời Chúa, chúng ta sẽ dành thì giờ với Chúa dễ dàng hơn.

  4. Thi Thiên 25:14

  5. Nếu chúng ta muốn Chúa cho chúng ta biết điều bí mật của lòng Ngài, chúng ta phải kính sợ Ngài.

  6. Nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ vâng lời Ngài;

  7. Khi chúng ta vâng lời Ngài, chúng ta sẽ nghe tiếng Ngài.

 2. Giữ lập trường có tính cách tiên tri

  1. Thí dụ về Sa-mu-ên.

  2. Thường chúng ta không nghe Chúa được vì chúng ta nhìn sai trật

  3. Thường chúng ta nhìn sai trật vì chúng ta không trông mong nghe tiếng Chúa.

  4. Chúng ta cần phải bắt đầu trông đợi nghe từ Chúa.

  5. Châm Ngôn 8:34 diễn tả lập trường nầy.

  6. Cóngườinàođóđứngởcửađểchờaiđóđến

  7. Khi chúng ta có lập trường và chờ đợi Chúa cách hết lòng, chúng ta đặt chúng ta vào vị trí để nghe được tiếng Chúa.

XII. CHÚA CÓ NHIỀU CÁCH ĐỂ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TA

Chúa phán với từng người cách khác nhau
A. Những Khải tượng - Thí dụ của Đa-ni-ên B. Lúc cầu nguyện – Thí dụ vể Phi-e-rơ
C. Giấcmơ–thídụcánhân
D. Bằng tiếng nói – thí dụ Môi-se
E. Bằng hình ảnh

 1. Thí dụ cá nhân

 2. thí dụ về Giê-rê-mi

 3. Chúng ta phải chờ đợi Chúa để cho chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa của nhũng hình ảnh nầy.

F. Những ấn tượng trong tâm linh chúng ta.

 1. Kinh Thánh chép rằng “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”(Rô—ma 8:16)

 2. Chúng ta có một nhân chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, Chúa có thể phán những lời khác vào tâm linh chúng ta.

XIII. MỐI LIÊN HỆ (RELATIONSHIP)VỚI CHÚA CÀNG MẠNH MẼ THÌ SỰ LIÊN LẠC (COMMUNICATION) CÀNG NHIỀU

A. Bạn biết ai đó càng nhiều thì sự liên lạc càng nhiều.
B. Chúng ta càng phát triển mối liên hệ với Chúa, chúng ta càng nghe tiếng Chúa nhiều hơn.

XIV. HÃY VUN XỚI MỘT THÁI ĐỘ KHIÊM NHƯỜNG.

A. Rất dễ cho chúng ta có thái dộ kiêu ngạo khi Chúa phán với chúng ta.
B. Khi Chúa phán với chúng ta, chúng ta cần tiếp nhận với thái độ khiêm nhường. C. Chúa có thể dùng bất cứ vật nào hay người nào để làm mội liệng của Ngài.

 1. Thí dụ con lừa của Ba-la-am

 2. Đây là một câu chuyện khiêm nhường

 3. Dân số ký 3:12

 4. Thí dụ về Môi-se

  a. Một trong những lý do mà Môi-se rất gần gũi với Chúa vì ông là người rất khiêm nhường.

 5. Nếu chúng ta muốn có một mối quan hệ gần gũi và nhiều hơn với Chúa, chúng ta cần phát triển một thái độ hạ mình.

XV. BA BƯỚC THỰC HÀNH ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA.

A. Thuần phục Chúa

 1. Điều nầy có nghĩa là bạn đặt mình dưới uy quyền của Chúa

 2. Bạn phải sẵn lòng vâng lời Chúa trong mọi lãnh vực.

B. Chống cự ma quỉ

a. Xin Chúa cất đi những ảnh hưởng của kẻ thù có thể ngăn cản bạn nghe tiếng của Ngài.

C. Hãy làm im những tiếng nói khác
A. Có nhiều tiếng nói chung quanh bạn.

a. Thí dụ: tiếng nói của văn hóa của bạn, bạn bè và gia đình, những ý tưởng của bạn, v.v...

B. Xin Chúa cho tâm trí bạn được ổn định

KẾT LUẬN

Cần phải dành thì giờ để học nghe tiếng Chúa. Khi chúng ta làm mạnh mẽ mối quan hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta sẽ nghe Chúa dễ dàng hơn. Chúa có thể phán với chúng ta qua nhiều cách. Nếu chúng ta hạ mình và thuần phục Chúa, chúng ta có thể nhận biết tiếng phán của Ngài trong đời sống chúng ta.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

1. Chúa phán với chúng ta nhiều hay ít?

2. Làm thế nào để sự thờ phượng giúp chúng ta nghe được tiếng Chúa?

3. Thuần phục Chúa có nghĩa là gì?

TỰ HỌC

1. Áp dụng “Ba Bước Thực Hành” trong đời sống cầu nguyện của bạn.

2. Tự ôn lại xem bạn thường dừng lại để nghe tiếng Chúa nhiều hay ít? Hãy dành ưu tiên cho việc dành thì giờ chờ đợi Chúa trong đời sống cầu nguyện của bạn.

3. Chúa phán với mỗi người cách khác nhau. Chúa phán với bạn một cách cá nhân như thế nào?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814707
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17695
35985
113167
201132
788547
21775269
23814707

26-11-2020 11:45:13

Đang Trực Tuyến

Đang có 691 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.