12 Bài Giáo Lý Căn Bản

10. Hội Thánh Và Các Thánh Lễ

12baigiaolycanban10435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 10. Hội Thánh Và Các Thánh Lễ

I. Hội Thánh

1. Hội Thánh là gì? 

Hội thánh là cộng đồng của những người được Đức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình để trở nên dân thánh cho Đức Chúa Trời.

11. Thiên Đàng Và Thiên Sứ

12baigiaolycanban11a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 11. Thiên Đàng Và Thiên Sứ

1. Thiên đàng là gì?

Là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi ngự của Ngài.
"Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (
Giăng 14:2-3).

12. Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu

12baigiaolycanban12a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 12. Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu

1. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là gì?

Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự trở lại trần gian của Ngài. 

2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? Chắc chắn lắm
a. Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều nhất, cứ mỗi 25 câu thì có một câu nói về Chúa tái lâm. b. Chúa Giê
-xu đã nhiều lần, nhiều cách dạy dỗ về sự tái lâm của Ngài.

13. Phần Phụ Thêm

12baigiaolycanban12c435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 13. Phần Phụ Thêm

I. Bài Cầu Nguyện Chung (học thuộc lòng)

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh Nước Cha được đến, Ý Cha được nên đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, Song cứu chúng con khỏi điều ác Vì Nước, Quyền, Vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 123 Quốc Gia

We have 127 guests and no members online

Your Language