Bài Giảng Tin Lành

Thời Điểm Của Sự Phấn Hưng - Christine Caine

Bài Giảng: Thời Điểm Của Sự Phấn Hưng | The Time Of Revival | Pastor Christine Caine

'Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc. ' Ê-sai 43:18-19

ChristineCaine 1280x720

Tai-vạ thứ nhì: loài ếch nhái

'Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn, và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, nầy ta sẽ giáng tai-nạn ếch nhái khắp bờ-cõi ngươi. Sông sẽ sanh đông-đúc ếch nhái, bò lên vào cung-điện, phòng ngủ, và trên giường ngươi, vào nhà đầy-tớ và dân-sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân-sự và mọi đầy-tớ ngươi. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông, và trên bàu, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuật-sĩ cũng cậy phù-chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu-nguyện Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân-sự ta; thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va.

Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ-hạ, đầy-tớ cùng dân-sự bệ-hạ mà cầu-khẩn Đức Giê-hô-va, để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ-hạ và cung-điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng: Đến ngày mai. Môi-se rằng: Sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ-hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ-hạ, cung-điện, tôi-tớ, cùng dân-sự của bệ-hạ; chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn; Môi-se kêu-cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch-nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống, và cả xứ hôi-thối lắm.

Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se; ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. '

Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-15

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8475 guests and no members online

Your Language