Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Tháng 11 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 11

Đây là phần 11 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

11CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 11 bao gồm các sách Nhã Ca, Ê-xê-chi-ên, Ô-sê, và Khải Huyền.

Ngày 1 trong 30 ngày | Nhã-ca 1-3

Ngày 2 trong 30 ngày | Nhã-ca 4-6

Ngày 3 trong 30 ngày | Nhã-ca 7-8 | Thi-thiên 83, 86

Ngày 4 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 1-3

Ngày 5 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 4-6

Ngày 6 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 7-9 | Thi-thiên 79

Ngày 7 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 10-12

Ngày 8 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 13-15

Ngày 9 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 16-18 | Thi-thiên 80

Ngày 10 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 19-21

Ngày 11 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 22-24

Ngày 12 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 25-27 | Thi-thiên 88

Ngày 13 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 28-30

Ngày 14 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 31-33

Ngày 15 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 34-36

Ngày 16 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 37-39 | Thi-thiên 90

Ngày 17 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 40-42

Ngày 18 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 43-45

Ngày 19 trong 30 ngày | Ê-xê-chi-ên 46-48

Ngày 20 trong 30 ngày | Ô-sê 1-4

Ngày 21 trong 30 ngày | Ô-sê 5-8

Ngày 22 trong 30 ngày | Ô-sê 9-12

Ngày 23 trong 30 ngày | Ô-sê 13-14 | Khải-huyền 1

Ngày 24 trong 30 ngày | Khải-huyền 2-4

Ngày 25 trong 30 ngày | Khải-huyền 5-7

Ngày 26 trong 30 ngày | Khải-huyền 8-10

Ngày 27 trong 30 ngày | Khải-huyền 11-13

Ngày 28 trong 30 ngày | Khải-huyền 14-16

Ngày 29 trong 30 ngày | Khải-huyền 17-19

Ngày 30 trong 30 ngày | Khải-huyền 20-22

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7316 guests and no members online

Your Language