Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

A2.6. TRÁNH TRỞ THÀNH NGƯỜI BỊ LOẠI BỎ - Chương 6

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người để lập thành những nhà lãnh đạo. Mỗi giai đoạn vận hành mới mẻ của Đức Thánh Linh thường được đánh dấu bởi việc Đức Chúa Trời lựa chọn và chuẩn bị những người lãnh đạo mới cho công việc của Ngài. Đây là thời kỳ của những sự tuôn đổ mới mẻ của Đức Thánh Linh. Một sự thay đổi quan trọng trong lịch sử loài người đang xảy ra. Đức Chúa Trời đang cần những con người “đứng chỗ sức mẻ” cho Ngài để “xây lại tường thành” (Êxêchiên 22:30), những người biết đường lối và lời của Đức Giê-hô-va nói rằng “nầy là đường đây, hãy noi theo” (Êsai 30:21). Chương này đề cập đến những khó khăn cạm bẫy và cái giá phải trả để sản sinh ra những con người như vậy. Nếu bạn muốn trở thành những người được lựa chọn để đem lại những cơn phục hưng, bạn cần phải biết những nguyên tắc trong chương này.

A2.7 LÁNH XA TỘI GIAN DÂM - Chương 7

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

A2.8 TỪ BỎ SỰ THAM LAM / SỰ THỜ HÌNH TƯỢNG - Chương 8

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

A2.9 NHẬN LÃNH BA SỰ XỨC DẦU - Chương 9

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

041004698
Today: 20
Yesterday: 81
This Week: 157
Last Week: 525
This Month: 2,107
Last Month: 2,429
unknown 37% unknown
Vietnam 21% Vietnam
United States 18% United States

Total:

16

Countries

Thống Kê Trực Tiếp

We have 324 guests and no members online

Your Language

vizh-TWenfrdeitjaestr