vizh-TWenfrdees

LamTheNaoDanhBaiSatan25 435x290 1

25.CON ĐƯỜNG ĐẮC THẮNG

Hiện nay Chúa Jêsus đang mở con đường đắc thắng qua các chi thể của Thân Ngài. Chúa Jêsus là đầu Hội Thánh, còn chúng ta chi thể của thân Ngài phải thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài là bộ óc của thân thể, Ngài hoạch định chiến lược và thực hiện qua chúng ta. Cũng như lúc chúng ta đang ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn và suy nghĩ sẽ làm điều nầy điều nọ.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan26 435x290 1

26.NGHỆ THUẬT ĐẮC THẮNG

Câu Kinh Thánh chìa khóa cho nghệ thuật đắc thắng Satan nằm ở Giacơ 4:7 “HÃY THUẬN PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI, HÃY CHỐNG TRẢ MA QUỶ, THÌ NÓ SẼ LÁNH XA ANH EM“. Lệnh truyền từ Thiên Thượng dạy chúng ta cách chống cự Satan, cách thành công ấy là phải đầu phục Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, nếu không đầu phục Đức Chúa Trời, tức là chúng ta rơi vào tay satan.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan18 435x290 1

18.CÁCH SA TAN ĐÁNH LỪA CƠ ĐỐC NHÂN

Cơ Đốc Nhân phải luôn luôn đề phòng trước những sự lừa bịp của Satan. Cứu Chúa Jêsus đã căn dặn các môn đồ của Ngài về điều nầy. Phao Lô và Phierơ cảnh cáo mạnh mẽ việc canh chừng kẻ gian ác và bẫy lưới của nó. Trong các trường hợp, lời cảnh cáo đều dành cho người được cứu chứ không phải người chưa được cứu. Con cái của Đức Chúa Trời phải mang lấy binh giáp của Đức Chúa Trời. Họ phải mạnh mẽ trong Cứu Chúa Jêsus.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan28 435x290 1

28.DÂY NỊT LƯNG BẰNG LẼ THẬT

Khí giới đầu tiên mà chúng ta phải mang vào là dây nịt lưng bằng lẽ thật. Bình thường người lính phải mang dây nịt lưng vào sau cùng, nhưng đây là thứ tự thuộc linh, nên dây lẽ thật nịt lưng phải mang vào trước nhất.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan29 435x290 1

29.ÁO GIÁP BẰNG SỰ CÔNG BÌNH

Người lính La mã có phần trang phục gọi là áo giáp, nó có hai nhiệm vụ. Nó che phủ phần trước ngực và hai bên sườn để bảo vệ các bộ phận bên trong. Trong nghĩa bóng, bộ phận bên trong là tấm lòng, bao gồm tình cảm và những ước muốn của người ấy. Những điều nầy cần phải được sự công bình bảo vệ.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan30 435x290 1

30.GIÀY TIN LÀNH BÌNH AN

Binh giáp thứ ba bao bọc cái chân, chúng ta phải mang vào chân mình bằng sự sửa soạn của Tin lành bình an. Nói đến đây tôi liên quan đến một câu Kinh Thánh khác ở trong sách Êsai: ”NHỮNG KẺ ĐEM TIN TỐT RAO SỰ BÌNH AN, ĐEM TIN TỐT VỀ PHƯỚC LÀNH... CHƠN CỦA NHỮNG KẺ ẤY TRÊN CÁC NÚI XINH ĐẸP LÀ DƯỜNG NÀO (Êsai 5:16).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan31 435x290 131.THUẪN ĐỨC TIN

Trang phục kế tiếp là thuẫn đức tin, nhờ đó chúng ta dập tắt tất cả những tên lửa của kẻ ác. Thuẫn của người La Mã rất rộng lớn, và khi sử dụng chính xác thì nó giữ gìn cả thân thể người lính khỏi những tên lửa của kẻ thù. Cái thuẫn không những ngăn chặn các mũi tên, mà nó còn làm cong các mũi giáo tấn công vào.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 2 of 6

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form