Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 3: KHẢI ĐẠO NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA TƯƠNG LAI TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

LỜI GIỚI THIỆU

Trong hai bài học trước, chúng ta thấy Hội Thánh được Chúa kêu gọi gia tăng thêm nhiều bằng cách gây dựng các Hội Thánh mới. Chúng ta cũng thấy rằng Hội Thánh địa phương là nơi những người hầu việc Chúa tương lai được huấn luyện để làm thành sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.

Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến cách hướng dẫn những người hầu việc của tương lai của bạn và giúp họ nhận biết được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Trong công tác khải đạo, có ba yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải nhận biết thật chính xác :

1. Sự kêu gọi của người hầu việc Chúa trong tương lai.

2. Thời điểm Chúa kêu gọi họ.

3. Nơi mà họ nhận biết được sự kêu gọi.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. NGUYÊN TẮC KINH THÁNH VỀ CÔNG TÁC KHẢI ĐẠO VỀ NGÀNH NGHỀ TẠI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG.

Lời Chúa dạy rằng "Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành ." (ChCn 15:22). Đức Chúa Trời có một chương trình cho mỗi người trong chúng ta. Nhưng phải có sự khôn ngoan, những người cố vấn tin kính mới giúp cho những người hầu việc Chúa tương lai thực hiện được chương trình của Chúa trên đời sống họ. Các mục sư, trưởng lão, một số lãnh đạo Hội Thánh khác, và cả bạn cũng có thể là một cố vấn khôn ngoan.

Cong Cv 13:1-3 đã nêu tên 5 người lãnh đạo Hội Thánh tại thành An-ti-ốt. Câu 2 cho thấy Ba-na-ba và Phao-lô được kêu gọi trở nên môn đồ của Chúa Jêsus. Nhưng năm lãnh đạo Hội Thánh này trước hết phải kiêng ăn và cầu nguyện rồi mới sai phái họ đi truyền giáo. Có một sự thật quan trọng ở đây, đó là sự kêu gọi cũng như chức vụ môn đồ cũng quan trọng như nhau và đều là một vấn đề phải được nhận biết, suy xét kỹ, và được thực hiện hoàn toàn bên trong nội bộ của Hội Thánh tại thành An-ti-ốt.

Cũng một thể ấy, trong vòng tín hữu tại Hội Thánh bạn, bạn là những lãnh đạo Hội Thánh có thể giúp các tín hữu nhận biết được và bước vào chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ.

Phần còn lại của phần này, chúng ta sẽ đề cập đến cách bạn có thể hướng dẫn cho những người hầu việc Chúa tương lai của bạn và giúp họ nhận biết được 3 yếu tố quan trọng sau: sự kêu gọi, thời điểm kêu gọi và nơi họ được kêu gọi.

II. SỰ KÊU GỌI

A. Đức Chúa Trời luôn ban ân điển.

"Họ . . . nhận biết ân điển đã ban cho tôi (Phao-lô). . ." GaGl 2:9.(KJV).

"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta " (RoRm 12:6).

"Nhưng tôi nay là người thể nào , là nhờ ơn Đức Chúa Trời " (ICo1Cr 15:10).

Sứ đồ Phao-lô đã nói: ". . . là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài." (Eph Ep 3:7).

Sự kêu gọi một Cơ Đốc Nhân vào chức vụ được xác nhận bởi ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho người đó. Công việc của một cố vấn chỉ đơn giản là giúp đỡ các tín hữu của mình thấy được một cách chính xác ân điển của chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống họ.

B. Những khả năng cũng là một phần của ân điển đó :

IPhi 1Pr 4:11 chép rằng : ". . .nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban ". Một mục tiêu quan trọng của công tác khải đạo cho người hầu việc Chúa là giúp họ xác định đúng những khả năng Đức Chúa Trời ban cho họ.

Tôi thường khuyên những người đang khao khát nhận ra được sự kêu gọi của Chúa rằng họ nên liệt kê : (1) các khả năng của họ và (2) các bất năng của họ. Điều này có thể rất rõ ràng. Sau đó, người khải đạo là người biết rõ người đó có thể giúp đỡ anh ta ". . . y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người ." (RoRm 12:3).

C. Các bài học qua băng hình của Brother Dick Benjamin sẽ đề cập đến chi tiết hơn trong ITi1Tm 3:1-12 và Tit Tt 1:5-9. Các phẩm chất được liệt kê trong các câu Kinh thánh trên được ủy thác cho những ai bước vào chức vụ được phong chức.

D. Chúng ta có các sự ban cho khác nhau.

"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm ." (RoRm 12:6-8).

Không khó mấy để nhận biết được các ân tứ thuộc linh và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chỉ đơn giản là quan sát một con người. Nếu người đó được ban cho nói tiên tri thì anh ta sẽ nói tiên tri tại Hội Thánh bạn. Nếu người đó được gọi để dạy Kinh Thánh, anh ta sẽ để hết tâm trí vào việc dạy dỗ Lời Chúa. Nếu người đó được kêu gọi để phục vụ, bạn sẽ thấy anh ta hy sinh chính mình để phục vụ tại Hội Thánh.

Hỡi những cố vấn, hãy cầu nguyện thật nhiều! Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người nào, chúng ta cần sự mặc khải của Ngài và sự sáng suốt để nhìn thấy điều đó trong đường lối của Đức Chúa Trời.

III. THỜI ĐIỂM CỦA SỰ KÊU GỌI

TrGv 3:1(KJV) chép rằng:". . . mọi việc dưới trời có kỳ định ." Đức Chúa Trời có chương trình và mụcđích cho đời sống và chức vụ của chúng ta. Và Ngài có một thời điểm.

ITi1Tm 3:6(KJV) chép rằng một người lãnh đạo thuộc linh nhất thiết không phải là "người mới tin đạo . . .". Đừng vội vã đặt một người nào vào chức vụ. Trong kinh nghiệm của tôi, phần lớn những người bỏ lỡ thời điểm của Đức Chúa Trời thường là bỏ lỡ điều đó vì quá sớm, hơn là quá trễ.

"Sự trông cậy trì hưỡn khiến lòng bị đau đớn . . ." Mặt khác, hãy cẩn thận nhận biết khi nào một người sẵn sàng thật sự. Đừng giữ người đó lại quá thời điểm của Đức Chúa Trời. (ChCn 13:12).

IV. NƠI CHỐN ĐƯỢC KÊU GỌI.

Chúng ta hãy xem xét ví dụ về sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô. Phi-e-rơ là một người Do Thái sống tại Ga-li-lê, xứ Y-sơ-ra-ên. Phi-e-rơ được trưởng dưỡng trong nền văn hóa Y-sơ-ra-ên và chức vụ của ông chủ yếu là ở tại Y-sơ-ra-ên. Phao-lô cũng là một người Do Thái nhưng ông ta là công dân La-mã, nói tiếng Hy-lạp, sống ở Tạt-sơ, xứ Si-li-si thuộc La-mã. Hãy chú ý rằng, giống như Phi-e-rơ, chức vụ của Phao-lô đặt để ông ở một nơi mà ông cảm thấy "như ở nhà". Trong trường hợp của Phao-lô, chức vụ của ông khởi đầu ở các xứ thuộc La-mã ở phía tây bắc nước Y-sơ-ra-ên, và cuối cùng ở Hy-lạp và La-mã. Cả hai vị đại sứ đồ đều thực hiện chức vụ mình thành công ở những nơi mà họ quen thuộc với ngôn ngữ và nền văn hóa.

Hỡi các mục sư, giáo sư, trưởng lão, Cơ Đốc Nhân ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, và các dân tộc trên thế giới: Bạn có thể chinh phục dân tộc của bạn! Bạn giảng bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Bạn hiểu rõ nền văn hóa và tư tưởng của họ. Bạn có thể huấn luyện những người hầu việc Chúa tại các Hội Thánh địa phương của bạn. Bạn có thể sai phái họ ra đi trong các nhóm gây dựng Hội Thánh để chinh phục dân tộc của bạn cho Đức Chúa Jêsus Christ!

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy thảo luận các câu hỏi sau :

Những căn bản Kinh Thánh nào khiến bạn chắc chắn rằng đời sống mình được Đức Chúa Trời kêu gọi hầu việc Ngài?

Những dấu hiệu thực tế nào có thể quan sát được trong đời sống Cơ Đốc để biết rằng người đó được Chúa kêu gọi phục vụ Ngài?

Làm cách nào chúng ta nhận biết được đúng thời điểm Chúa kêu gọi để tham gia vào một chức vụ riêng biệt?

Làm cách nào để các nhà lãnh đạo Hội Thánh có thể nhận biết được đúng những người được Chúa kêu gọi để sai phái họ đến một nơi riêng biệt?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Hãy suy gẫm Cong Cv 13:1-3 và trả lời các câu hỏi sau :

Làm cách nào Ba-na-ba và Sau-lơ nhận biết được Chúa kêu gọi họ trở nên người truyền bá Phúc-âm?

Họ làm gì sau khi nhận biết được điều đó?

Hội Thánh có trách nhiệm gì trước khi sai phái họ đi?

Người lãnh đạo có những vai trò nhất định trong sự kêu gọi của bạn. Bạn có lệ thuộc và đầu phục người đó không?

2. Có bao giờ bạn dành thời gian để xác định các khả năng Chúa ban cho để bạn sử dụng trong chức vụ Ngài kêu gọi?

Bạn có thể làm bài tập này. Suy gẫm các đoạn Kinh Thánh sau và liệt kê các ân tứ thuộc linh được đề cập đến : RoRm 12:6-8; ICo1Cr 12:7-10; Eph Ep 4:11.

Khi bạn suy nghĩ đến các ân tứ này, hãy quan sát các hoạt động của bạn tại Hội Thánh và liệt kê các khả năng và bất năng của bạn.

KHẢ NĂNG

BẤT NĂNG

3. Hãy đem bài tập này đến cố vấn hoặc lãnh đạo thuộc linh của bạn để được hướng dẫn các lãnh vực của chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn. Các lãnh vực của chức vụ :

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24011360
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
7696
25970
112022
197798
87752
22842610
24011360

04-12-2020 06:13:59

Đang Trực Tuyến

Đang có 949 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.