Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 1: GIỚI THIỆU

LỜI GIỚI THIỆU
Những ngày sau cùng trong sứ mạng truyền giáo của Chúa Jêsus, Ngài đã nhóm họp các môn đồ của Ngài trên núi ô-li-ve và phán về những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng (LuLc 21:10). Từ "đất nước" là từ "Ethnos" trong tiếng hy lạp, đó là từ "Dân tộc". Hàng loạt các sự kiện sau đây sẽ mang đến một khía cạnh Kinh thánh trên vấn đề chủng tộc, dân tộc và sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Sứ mạng hòa giải là sứ mạng của Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus Christ đang hòa giải thế giới trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ngày nay, Cơ Đốc nhân đã có Kinh thánh và sứ mạng hòa giải. Bông trái của một người đang được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời như là đang hòa thuận lại với người láng giềng của mình.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. SỨ MẠNG CỦA CHÚA JÊSUS VƯỢT QUA CÁC RANH GIỚI VỀ DÂN TỘC VÀ CHỦNG TỘC.
A. Sự hiểu biết là yếu tố trọng yếu nhất của xã hội con người.
Những gì chúng ta không hiểu, chúng ta sợ và có xu hướng bị đe dọa chống lại.
Khi chúng ta không hiểu biết lẫn nhau, điều đó dễ dàng để cho sự lo sợ hình thành và phát sinh ra những sự phân hóa chính điều đó làm chia rẽ nhân loại.
B. Chúa Jêsus phải đi ngang qua sứ Sa-ma-ri để bày tỏ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời vượt quá bất kỳ nền văn hóa nào của nhân loại (GiGa 4:4-7).
Người Sa-ma-ri thì không thanh sạch, một chủng tộc bị pha trộn, nhưng Chúa Jêsus sẵn lòng dùng chung chén với họ là việc mà không một người Giu đa nào làm cả.
Khi Chúa Jêsus nhìn người đàn ba, Ngài không để ý đến chủng tộc, dân tộc, chỗ đứng trong xã hội. Ngài bày tỏ rằng vấn đề thực sự là nơi tấm lòng.
Người đàn bà bị tác động bởi lời Chúa Jêsus đến nỗi phải làm chứng về Chúa Jêsus.
C. Chân lý vượt quá những sự phân hóa của con người.

II. SÁNG-THẾ KÝ 10 BÀY TỎ CHO CHÚNG TA VỀ TẤM LÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Qua suốt Cựu ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhắc đến nhóm dân (ca-na-an, Hê-tít, Giê-bu-sít). Ngài luôn quan tâm họ dựa trên nền tảng dân tộc của họ.
Định nghĩa dân tộc: Một nền văn hóa, ngôn ngữ, niềm tin tôn giáo và một nơi địa lý nguyên sơ.
Chúng ta phải có một sự phân biệt rõ ràng giữa dân tộc và chủng tộc (sắc tộc).
SaSt 10:20 nhấn mạnh đến ngôn ngữ, gia đình và vùng đất (khu định cư).
Dân tộc, không phải chủng tộc, là cách mà Chúa Jêsus nhìn vào xã hội loài người.
Định nghĩa chủng tộc: Là một sự phân loại dựa trên sự lựa chọn tùy tiện về những đặc tính cơ thể như màu da, nét mặt hoặc hình dạng của mắt.
Nó không bao giờ là khuôn mẫu của Đức Chúa Trời.
1:26-28 khải thị rằng đặc tính của nguyên thủy của con người không phải là dân tộc hoặc chủng tộc nhưng là ý chỉ của Đức Chúa Trời.
ITe1Tx 5:23 cũng khải thị lại ba phần chính của con người là phần linh, hồn và thể xác.

III. BA PHẦN CỦA CON NGƯỜI.
Diễn tả cương vị quản lý mà Đức Chúa Trời ban cho A-đam khi Ngài trao quyền cho A-đam cai trị khắp mặt đất.
Ba trách nhiệm của cương vị quản lý.
Thuộc linh là nhận lãnh, giữ gìn và dạy dỗ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.
Quản lý tri thức là mở rộng và dạy dỗ sự hiểu biết về thế giới Đức Chúa Trời đã sáng tạo.
Quản lý thể chất là cung cấp sự quân bình về vật chất cho nhu cầu cơ thể và những cần thiết của con người. điều đó sẽ tạo điều kiện bồi đắp chức năng thuộc linh và trí thức hiệu quả hơn.
Mỗi cá nhân có vài cấp bậc của 3 năng lực và trách nhiệm dù rằng trong mỗi cá nhân, sự đeo đuổi một trách nhiệm thường thường chiếm ưu thế hơn.
Ba người con trai của Nô-ê, Sem, Cham và Gia-phết đại diện cho ba thân vị của con người và mục đích thuộc linh, tư tưởng và thể chất sẽ ảnh hưởng lớn trên mỗi người trong số họ.
Điều gì là thật cho cá nhân cũng thật đối với dân tộc.
Trong xã hội con người chúng ta có các dân tộc mà họ theo đuổi cách nhiệt thành.
Mỗi dân tộc có điều gì đó duy nhất để góp phần cho sự hợp tác chung.

IV. ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG SỰ PHỤ THUỘC LẪN NHAU TRONG XÃ HỘI CON NGƯỜI.
Mỗi cá nhân và quốc gia có sự đóng góp duy nhất từ Đức Chúa Trời cho xã hội loài người.
Không gì liên quan đến dân tộc và văn hóa của bạn.
Cong Cv 17:26 mặc khải rằng qua suốt lịch sử của mỗi dân tộc. Đức Chúa Trời ở cùng mỗi dân tộc, nâng cao và cũng làm tàn lụi quyền lực của họ. Ngài sẽ quyết định cho mỗi dân tộc liên quan đến thế gian, nơi chốn và sự ảnh hưởng, biên giới nơi cư ngụ của họ.
Nơi cư trú có nghĩa là điều kiện chỗ ở và thời gian ở đó.
Đức Chúa Trời có một thời điểm đặc biệt, nơi chốn và mục đích qua suốt các thời đại cho mỗi dân tộc.
Ý định của Đức Chúa Trời là mỗi dân tộc sẽ đóng góp cho cuộc sống đoàn thể (nói chung) của nhân loại.
Qua những mưu cầu cuộc sống của Cơ Đốc nhân họ là một nguồn phước cho xã hội.
Họ dùng các ơn Chúa cho để tìm kiếm Đức Chúa Trời nơi họ đến.

V. KHI CHÚA JÊSUS GIẢNG VỀ SỰ ĐOÁN XÉT, NGÀI NÓI CÁCH KIÊN ĐỊNH VỚI NHIỆM VỤ LỚN LAO.
Sứ mạng to lớn.
Trong Mac Mc 16:15 chúng ta được chỉ dẫn vào sứ mạng lớn lao là rao giảng Phúc âm đến mỗi người: Như vậy tiêu biểu cho từng cá nhân.
Mat Mt 28:19 chỉ dẫn chúng ta dạy dỗ muôn dân: Dân tộc, quốc gia vượt khỏi cá thể.
Khi Chúa Jêsus trở lại, Ngài sẽ xét đoán cá nhân và các thực thể quốc gia về việc mang lại các thành quả trên cơ sở những cái mà Chúa đã giao cho họ.
Chúng ta có thể hiểu bây giờ sự đoán xét chống lại dân Y-sơ-ra-ên.
Họ đã thất bại trong việc mang lại kết quả cho Chúa trong xã hội của họ.
Họ trở nên càng gắn bó, càng đồng hóa với quốc gia của họ hơn là gắn bó với Đức Chúa Trời, đấng giải cứu họ.

KẾT LUẬN
Trong loạt bài nầy, chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn, kỹ hơn vào nơi mà Đức Chúa Trời xác định rõ xã hội con người sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ bắt đầu trong Khải-huyền và bắt đầu làm việc cách ngược lại. Tôi cầu xin Chúa rằng tâm trí và tấm lòng của quí vị được rộng mở và quí vị sẽ bắt đầu thấy sự hòa hợp trong một phương diện khác biệt cách hoàn hảo.

THẢO LUẬN NHÓM
Các quốc gia và chủng tộc nào đại diện cho tầng lớp xã hội của bạn hiện nay?
Anh nghĩ gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang quan tâm đến dân tộc?
Thao luận về ba cương vị quản lý được giao cho A-đam.
Chúng ta được tạo nên để phụ thuộc lẫn nhau, bạn nghĩ gì về điều mỗi chúng ta phải đóng góp cho xã hội như là một cá nhân và như là một dân tộc?

TỰ NGHIÊN CỨU
Tại sao Chúa Jêsus phải đi qua xứ Sa-ma-ri?
Một nhóm người nào bạn có thể nghĩ đến trong thời kỳ hiện đại nầy?
Trong ba trách nhiệm của cương vị quản lý bạn nghĩ điều nào bạn đeo đuổi nhiều nhất?
Chúng ta sẽ đi đâu trong sứ mạng to lớn?
Mac Mc 16:15
Mat Mt 28:19

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23812868
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
15856
35985
111328
201132
786708
21775269
23812868

26-11-2020 09:51:16

Đang Trực Tuyến

Đang có 1158 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.