Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 2: NGUỒN GỐC VÀ VẬN MỆNH

LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta đang giải quyết vấn đề sự hòa giải trong Sáng-thế ký 4, có một luật được gọi là luật sáng tạo. Luật ấy cho biết rằng mọi vật bắt nguồn ở dạng hạt và lớn lên cách lão luyện. như trong câu chuyện sự sáng tạo. Đức Chúa Trời đặt để trên trái đất mọi thứ điều trong dạng hạt. Ngài cho mỗi hạt có khả năng sản sinh ra kiểu loại hạt riêng của nó. Mọi thứ trong xã hội loài người cần phải kết quả, nhân rộng, và có quyền trên trái đất. Đức Chúa Trời cũng đã đặt để A-đam trong dạng hạt giống.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. MỌI THỨ MÀ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI CẦN ĐỀU ĐƯỢC ĐẶT ĐỂ Ở DẠNG HẠT GIỐNG NƠI A-ĐAM
Mỗi con cháu sanh từ A-đam được sở hửu trong họ vài điều góp phần hoàn thành sự ủy thác quyền lực.
Mục tiêu của Đức Chúa Trời sáng tạo ra xã hội loài người là để ở đó có một sự phụ thuộc lẫn nhau.
Tôi có vài điều gì đó duy nhất anh cần, và anh có vài điều gì đó duy nhất tôi cần.
Chúng ta gặp gỡ nhau với các nhu cầu của mỗi người và hình thành sự hòa thuận của loài người đúng với dự định của Đức Chúa Trời.
Nhưng ý định nguyên thủy thất bại vì tội lỗi.
Tiểu sử của Ca-in (SaSt 4:17-20).
Ca-in bị ngăn cấm khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Ca-in không mất ảnh tượng của Đức Chúa Trời đã được thừa hưởng từ A-đam.
Mọi vật mà con người cần thì ở ngay nơi A-đam trong dạng hạt giống.
Những sự đóng góp của Ca-in (4:18-22).
Chúng ta có một thành phố được xây dựng.
Mỗi người dân, mỗi dân tộc đều đến từ người đó, cho một sự đóng góp đặt biệt mà sự đóng góp ấy đã cho một vài điều gì đo đến xã hội.
Những điều này được đề cập đến đã thể hiện trong dạng hạt giống từ A-đam.
Cái gì thất bại trong con người đầu tiên, A-đam, Đức Chúa Trời sẽ làm trọn trong A-đam sau cùng, đó là Đấng Christ.
Đức Chúa Trời đặt để trong Đấng Christ mọi điều mà xã hội con người cần để mang họ đến với nhau như một người và tái thành lập uy quyền.
Mọi người sẽ đến với nhau trong Christ.

II. THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST (ICo1Cr 12:12).
Thân thể Đấng Christ là khuôn mẫu thứ hai để bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời sáng tạo ra sự phụ thuộc với nhau giữa các Cơ Đốc nhân.
Chúng ta không phải đoán xét lẫn nhau bởi màu da hoặc bởi những nét đặc biệt của thân thể.
Chúng ta phải đoán xét lẫn nhau bởi Đức Chúa Trời, những đóng góp có được cho xã hội loài người.
KhKh 21:24-26 những ghi chú về các hoạt động đang xảy ra xung quanh thành Giêrusalem mới.
Các dân tộc sẽ cùng đi với ánh sáng của họ và các vua trên đất sẽ mang sự nguy nga của họ vào đó.
Sự vinh quang và danh tiếng của các dân tộc sẽ được mang vào đó.
Sau lần trở lại thứ hai của Đấng Christ, lúc đó sẽ có một giấy chứng minh của nhiều dân tộc, mỗi dân tộc sẽ mang sự vinh quang của họ như là một lễ vật trước Đức Chúa Trời.
C. Sự vinh quang của đối tượng.
Sự vinh quang của một người là giá trị bên trong của chính họ.
Vinh quang của các dân tộc là giá trị của họ.
Mỗi dân tộc được công nhận bởi những điều mà họ mang đến cho xã hội.
Nếu một dân tộc từ chối dân tộc khác, khi ấy họ đang từ chối những gì Đức Chúa Trời đặt để trong dân tộc đó để cho xã hội.
Chúng ta đang từ chối những điều Đức Chúa Trời đặt để trong dân tộc đó để cho xã hội khi đó chúng ta từ chối các cá thể.
D. Nan đề lớn nhất trong bất cứ cá nhân nào, đó là giải pháp nhận dạng sự khủng hoảng.
Tôi là ai?
Tôi được công nhận có giá trị như thế nào?
Cái gì là mục tiêu của tôi?
E. Chúa Jêsus bị từ chối (GiGa 1:10-13).
Một vài người từ chối Chúa Jêsus.
Bất cứ ai người đã nhận Chúa Jêsus, Ngài cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
F. Hai di sản trong xã hội (1:13).
Một là tính tự nhiên, điều mà nhận biết chúng ta với trái đất.
Một là linh hồn mà nhận biết chúng ta với Đức Chúa Trời.
Nếu bạn tìm kiếm giải pháp cho sự khủng hoảng đồng nhất qua giấy chứng nhận tự nhiên, bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá tiềm năng thật của bạn trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
G. Cái mà con người tin vào nguồn gốc của mình sẽ xác định rõ những gì con người tin về mục đích và vận mệnh của mình.
H. Hai bảng gia phả của Chúa Jêsus.
Bảng thứ nhất (Mat Mt 1:1-25) xác nhận Chúa Jêsus với dòng dõi tự nhiên của vua Đa-vít
Bảng gia phả thứ hai (LuLc 3:1-38) chỉ ra nguồn gốc của Chúa Jêsus được tính ngược trở về ban đầu, hoặc đến Đức Chúa Trời. Điều nầy tiêu biểu cho sự thừa hưởng thuộc linh và uy quyền thuộc linh của Ngài.

III. ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN BẢO VỚI GIÊRÊMI (Gie Gr 1:4)
Giêrêmi được sanh ra là người Do thái.
Giêrêmi đã sống còn trước khi ông được sanh ra trong ý định của Đức Chúa Trời.
Lời chứng của tiến sĩ Bernard.
Chúng ta là sản phẩm bất diệt, được đặt vào vị trí đúng lúc và đúng chỗ để đóng góp điều gì đó từ muôn đời của xã hội loài người.
Một lần nguồn gốc của tôi với Đức Chúa Trời được thành lập, sự phê chuẩn của tôi không đến từ màu da hoặc quốc gia nơi tôi sinh ra, nó đến từ ảnh tượng của Đức Chúa Trời.

IV. MỌI ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM DỰA TRÊN NỀN TẢNG MỘT KIỂU MẪU VÀ Y THEO MỘT NGUUYÊN TẮC.
Ví dụ về lúa mì và cỏ lùng (Mat Mt 13:1-58).
Mọi vật bắt đầu từ dạng hạt và lớn lên cách lão luyện.
Ví dụ về lúa mì và cỏ lùng (13:36).
Ví dụ về người gieo giống rao giảng lời Đức Chúa Trời làm biến đổi tấm lòng của con người.
Ví dụ về cỏ lùng rao giảng về Chúa Jêsus gieo hạt giống đạo vào lòng con người để lòng họ được biến đổi bởi lời Đức Chúa Trời. Trong bất kỳ xã hội nào nền văn hóa và dân tộc đã mang lại kết quả xứng đáng cho Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta hiểu được rằng mục đích của Đức Chúa Trời là mang chúng ta như một người đến với mỗi cá nhân, chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt của chúng ta như là một vấn đề. Vì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt của chúng ta như sự cao cả của Đức Chúa Trời mang kết hợp lại thành một dân tộc duy nhất của các quan hệ họ hàng khác biệt, hãy còn kết hợp với nhau trong một Chúa.

THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận những điều khác biệt mà chúng ta cần có ở mỗi cá nhân trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, để tạo dựng sự phụ thuộc lẫn nhau.
Điều gì là danh tiếng của một quốc gia? Quốc gia của bạn mang đến cho xã hội điều gì?
Chúng ta có đoán xét lẫn nhau về màu da không? Chúng ta phải đoán xét một quốc gia như thế nào?
Bàn luận về ví dụ lúa mì và cỏ lùng (13:36).

TỰ NGHIÊN CỨU
Điều gì là vấn đề to lớn trong bất kỳ cá nhân nào?
Theo GiGa 1:10-13 bạn có trở nên con cái của Đức Chúa Trời không?
Đọc Gie Gr 1:4-5 bạn có tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời đã biết bạn và có một kế hoạch cho bạn trước khi bạn được sanh ra?
Giải thích tại sao Đức Chúa Trời mang chúng ta lại với nhau để trở nên như một.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813056
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16044
35985
111516
201132
786896
21775269
23813056

26-11-2020 10:03:03

Đang Trực Tuyến

Đang có 1346 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.