Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

GIÁO TRÌNH ISOM

E5. CHỨC VỤ TRƯỠNG LÃO THEO KINH THÁNH
Tác giả: Dick Benjamin

Phần 1: TRƯỞNG LÃO, CHỨC VỤ TRƯỞNG LÃO
VÀ HÀNH CHỨC TRƯỞNG LÃO

GIỚI THIỆU
Lời chứng cá nhân của Richard C. Benjamin Sr về kinh nghiệm của ông trong chức vụ và trong đời sống gia đình của mình.
Chúng ta được Chúa Jêsus phán dạy là phải rao giảng Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúng ta được dạy bảo là phải môn đồ hóa những người hư mất sau khi họ đã được cứu. Nhưng ý định của Đức Chúa Trời là xây dựng các Hội thánh giữa những người đó. Thật là một điều buồn lòng Chúa khi thấy nhiều người được cứu nhưng lại không được đưa vào các HT cách thích hợp để được chăm sóc. Mỗi con chiên đều cần một người chăn và một ràn chiên. Vậy là tôi sẽ nói về chức vụ trưởng lão theo Kinh Thánh.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. THÀNH VIÊN CỦA MỘT HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
Khi viết thư cho HT Philíp, sứ đồ Phaolô bắt đầu bằng cách nói là gởi cho các thánh đồ, các chấp sự và các trưởng lão. Mỗi HT địa phương đều cần các thánh đồ, các chấp sự và các trưởng lão.
A. Các thánh đồ:
Chữ “ thánh” có nghiã là được thánh hóa hay biệt riêng ra cho công việc cuả Đức Chúa Trời.
Trong cách sử dụng chung, thánh đồ nói đến tất cả các tín hữu trong Đấng Christ.
B. Các chấp sự: từ liệu Hy-lạp chủ yếu nói về người đầy tớ
Từ này được dùng trong các bối cảnh khác nhau.
Những người giúp đỡ (Cong Cv 19:22)
Những nhà cầm quyền dân sự (RoRm 13:4)
Những đầy tớ ( nô lệ) (16:1; ICo1Cr 3:5)
Các thiên sứ (HeDt 1:14)
· Đây là từ có nhiều nghĩa.
Các tiêu chuẩn ( phẩm chất) theo Kinh thánh dành cho các chấp sự (Cong Cv 6:3; ITi1Tm 3:8-14).
Họ là những người có đặc tính xuất sắc.
Trước tiên họ phải được chứng tỏ là xứng đáng.
Vợ cuả họ phải đáp ứng một số phẩm chất nhất định.
· Khi viết thư cho HT tại Philíp, sứ đồ Phaolô viết cho các thánh đồ, các chấp sự và các trưởng lão.
C. Người Coi Sóc.
Từ này đã tự giải thích về mình rồi.
Những chỉ dẫn cho các trưởng lão.
Từ Milê, Phaolô sai mời các trưởng lão của HT Ephêsô đến (Cong Cv 20:17)
“Anh em em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (20:28)
“Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: hãy chân bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho an em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng nà làm” (IPhi 1Pr 5:1-2).
Các trưởng lão phải là những người chăn giữ bầy chiên.
Tất cả những ai ở trong chức vụ năm phương diện phải là các trưởng lão. Nó không có nghĩa là tất cả các trưởng lão đều ở trong chức vụ năm phương diện đó hết.
Họ không được cai trị ( làm chủ) trên người khác.
Họ phải là những người chăn bầy của HT Đức Chúa Trời.
Chúa Giêxu là Đấng chăn Bầy số Một. Chúa Giêxu Christ với tư cách là Đấng chăn Chiên Lớn có những người chăn bầy dưới quyền của Ngài. Nhưng Chúa Giêxu với tư cách là chủ thì không có những người chủ dưới quyền. Không có chỗ cho nhà độc tài hay cho người kiêu căng. Đó là địa vị của chức vụ đầy tớ.
Trọng tâm của chúng ta là chứng minh rằng các trưởng lão là những người coi sóc.

II. SỰ SỬ DỤNG TỪ “ TRƯỞNG LÃO” TRONG KINH THÁNH
A. Trong Cựu Ước, từ này được dùng trong các sách: Xuất ê díp tô ký, Lê vi ký, Dân số ký, Phục truyền luật lệ ký, Giô suê, Các quan xét, Ru tơ, I Samuên, II Samuên, I Sử ký, II Sử ký, Exơra, Gióp, Thi thiên, Đại tiên tri và tiểu tiên tri.
B. Trong Tân Ước, nó được dùng trong các sách Phúc Am và Công vụ.
· Dù nhiều người trong số đó là các trưởng lão xấu, nhưng nguyên tắc vẫn còn đó (Mat Mt 16:21; Cong Cv 4:5-8).

III. CÓ BAO NHIÊU TRƯỞNG LÃO TRONG MỘT HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG?
Có thể có một diễn giả chính.
Thường thì có một vài. Đức Chúa Trời muốn có nhiều trưởng lão trong HT.
“ Phaolô và Banaba khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi HT…” (14:23).
“ Từ thành Milê, Phaolô sai người đến thành Êphêsô, mời các trưởng lão trong HT đến ” (20:17 ).
“ Ta đã để con ở lại đảo Cơrết đặng … lập những trưởng lão trong mỗi thành ” (Tit Tt 1:5 ).
“ Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão HT đến ” (Gia Gc 5:14).

IV. HO ĐƯỢC LẬP LÊN LÀM TRƯỞNG LÃO RA SAO?
Bởi đủ phẩm hạnh.
Chúa bảo Môise lập các trưởng lão (Dan Ds 11:16-17 ).
Nó không phải một cuộc đua có tính chất phổ thông .
Đức Chúa Trời muốn một số người trở thành trưởng lão trong HT địa phương.
Bởi được chỉ định ( lập lên).
Phaolô và Banaba đã lập lên các trưởng lão (Cong Cv 14:23; Tit Tt 1:5 ).
Họ là những con người trưởng thành.
Những nhà lãnh đạo của các HT phải vững vàng và đem các chức vụ khác đến kết quả.

V. CÔNG TÁC CỦA CÁC TRƯỞNG LÃO TRONG HỘI THÁNH THỜI TÂN ƯỚC.
Họ không chỉ mời và đuổi các mục sư đi, họ phải coi sóc HT.
Hãy giữ chính mình các bạn và luôn cả bầy của mà Đức Thánh Linh đã lập các bạn làm người coi sóc ( chăn giữ ).
Dù có nhiều người tham dự vào tiến trình này, nhưng Đức Thánh Linh mới là Đấng điều hành ( điều phối, sắp đặt, bố trí, lèo lái ) tiến trình đó.
Họ phải coi sóc (IPhi 1Pr 5:2 ).
Sự coi sóc được thực hiện ở mức độ địa phương.
TÓM LƯỢC
Sự chăn giữ không thể thực hiện ở mức độ rộng được. Nó phải được thực hiện ở cấp độ địa phương bởi các trưởng lão là những người làm trọn các quy định này. Tôi thúc giục các bạn hãy đào tạo những con người có phẩm cách và khả năng. Hãy dùng họ ở cấp độ địa phương và hãy để Đức Chúa Trời hướng dẫn. Rồi sai phái họ đi ra mở các HT địa phương khác.

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy nói đến ý nghĩa của từ “ chấp sự ” trong bài học này và hãy thảo luận ai đang được gọi là các chấp sự trong HT của bạn? Hãy đề cập đến những chức viên là những người đang làm công việc đó nhưng không đang được gọi là các chấp sự hay nữ chấp sự.
“ Chấp sự ” có phải là một danh xưng trong Tân Ước không hay nó nói đến một sự phục vụ cần có?
Các từ” người coi sóc ”, “ trưởng lão ” và “ giám mục ”được dùng thay thế nhau trong Tân Ước và nói đến cùng một chức vụ. Những chức viên này là ai trong HT đầu tiên? Người tương đương với họ trong HT ngày hôm nay là ai?
Các tước hiệu: Giáo trưởng và Tổng giám mục có được dùng trong Tân Ước không?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu Cong Cv 6:1-4 và ITi1Tm 3:8-14 và liệt kê những phẩm chất cần có của một chấp sự trong HT.
Hãy tìm một cuốn Thánh Kinh phù dẫn rồi hãy liệt kê các câu Kinh Thánh sử dụng từ “trưởng lão ” trong Cựu Ước. Cũng hãy để ý đến văn mạch và cách sử dụng từ đó.
Bài học khuyên có bao nhiêu trưởng lão trong một HT địa phương?
Các trưởng lão được nhận ra và đặt để trong chức vụ như thế nào? Dan Ds 1:16-17; Cong Cv 14:23; Tit Tt 1:5.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813946
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16934
35985
112406
201132
787786
21775269
23813946

26-11-2020 11:01:25

Đang Trực Tuyến

Đang có 705 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.