Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 5: CHỨC VỤ NĂM PHƯƠNG DIỆN (Tiếp theo)


GIỚI THIỆU
Trong bài trước, chúng ta nghiên cứu sâu về chức vụ sứ đồ. Chúng ta đã thấy rằng, Chúa Jêsus đã làm trọn tất cả chức vụ năm phương diện đó. Ngài là một sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư.
Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét những chức vụ khác, bắt đầu với tiên tri.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CHỨC VỤ CỦA TIÊN TRI THỜI TÂN ƯỚC
Lưu ý: Có sự khác biệt giữa một người có thể nói tiên tri bởi ân tứ của Đức Thánh Linh và một người được phong chức làm một tiên tri (ICo1Cr 12:10; 14:1; Cong Cv 19:1-6 ). Chính ĐTL ban ân tứ nói tiên tri trong khi Chúa Jêsus Christ Con ĐCT ban ân tứ làm một nhà tiên tri.
· Chức này được làm sáng tỏ trong tiên tri Agabút (11:27-28 ).
Họ tiên báo những sự kiện tương lai (11:17-18 ).
Có thể họ đã nói để sai Phaolô và Banaba đi (13:1-2 ).
Giuđe và Sila đã khích lệ và làm cho các tín hữu mạnh mẽ (15:32 ).
Agabút nói với Phaolô cách cá nhân (21:10-11 ).
· Mỗi người trong những người HVC này đều phải chịu trách nhiệm lo cho một HT địa phương.
ĐCT bày tỏ các lẽ thật cho họ (Eph Ep 3:5 ).
Họ vui mừng khi đại dâm phụ bị phán xét (KhKh 18:20 ).
Một số tiên tri bị tử đạo (18:24 ).
Lời nói của họ phải được suy xét (ICo1Cr 14:29 ).
· Một tiên tri thật chẳng có vấn đề gì trong việc bị suy xét.
Năm chức vụ trang bị các thánh đồ.
Sứ đồ đưa ra cho họ một khải tượng liên quan đến hoặc thuộc về sứ đồ.
Tiên tri trang bị cho họ trong các lãnh vực chuyên sâu về thuộc linh.
Nhà truyền giáo rao giảng Lời ĐCT nhưng dạy họ cách chinh phục linh hồn.
Mục sư truyền cho dân sự Chúa một sự quan tâm về chăm sóc.
Giáo sư dạy họ để họ có thể dạy lại người khác.

II. CHỨC VỤ CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO THỜI TÂN ƯỚC
Chỉ có một người được gọi là truyền giáo trong Tân Ước. Đó là chấp sự Philíp. Từ “ nhà truyền giáo ” cần được định nghĩa theo KT. Định nghĩa của nó được rút (tạo) từ những từ Hylạp. Có 2 danh từ và một động từ. Danh từ đầu tiên của từ Hylạp cho biết một nhà truyền giáo là gì. Từ thứ hai cho biết ông giảng gì. Động từ Hylạp cho biết ông làm gì. Từ 3 từ Hylạp này, chúng ta có được định nghĩa này cho một nhà truyền giáo Tân Ước: Nhà truyền giáo là một ngưòi rao giảng ( truyền giảng, rao báo, tuyên rao ) Phúc Âm của Đấng Christ. Ông công bố tin mừng. Ông là người báo tin vui.
Nhà truyền giáo có thể hoặc lưu động hoặc cố định. Từ” nhà truyền giáo ” xuất hiện chỉ 3 lần trong Tân Ước ( T.Ư ). Từ “ Phúc Âm “ mà ông rao giảng đó xuất hiện khoảng 80 lần trong T.Ư. Hơn nữa, hành động rao giảng thực xuất hiện liên tục trong T.Ư. Công tac1 của nhà truyền giáo thực sự quan trọng.
Chúa Jêsus là Nhà Truyền Giáo Vĩ Đại.
Chúa Jêsus rao giảng tin mừng ở Galilê (Mat Mt 4:23).
Ngài rao giảng ở các thành và các làng (9:35).
Đấng Christ dạy các sứ đồ của Ngài rao giảng Phúc Âm (Mac Mc 16:15 ).
Phaolô là người rao giảng Phúc Âm IITi 2Tm 1:11 ).
Ân điển và ân tứ chính của ông là sứ đồ; nhưng trong IITimôthê 1, ông cho biết chính ông là người công bố Phúc Âm, là một sứ đồ và là một giáo sư.
Một người có thể có nhiều hơn một chức vụ trong năm chức vụ của Êphêsô4.
Timôthê được khích lệ làm công việc của một nhà truyền giáo (4:5 ).
Phaolô đã để ông ở Êphêsô để làm một trưởng lão chính yếu của HT đó.
Phaolô đã dạy dỗ ông nhiều điều.
Một trong những lời dạy đó là “ hãy làm công việc của nhà truyền giáo”.
Không phải là Timôthê dường như được phong chức làm nhà truyền giáo nhưng là ông đã được để làm công việc đó.
Philíp là người duy nhất được gọi là “ nhà truyền giáo ”.
Ông đã giảng cho đám đông (Cong Cv 8:4-8 ).
Ông thực hiện dấu kỳ phép lạ.
Ông đã giảng cho một người (8:26-38 ).
Ông đã giảng từ thành này đến thành kia (8:40).
Nhà truyền giáo được kêu gọi để trang bị cho các tín đồ (Eph Ep 4:12 ).

III. CHỨC VỤ CỦA MỤC SƯ THỜI TÂN ƯỚC
Ngày hôm nay, đây là chức vụ quen thuộc với chúng ta nhất. Đức Chúa Trời có nhiều cách để miêu tả HT như: Đội quân, Cây, Nhà, Gia đình của Đức Chúa Trời, Thân thể của Đấng Christ. Tuy nhiên, có một hình ảnh thường xuyên xuất hiện, đó là bầy chiên của Đức Chúa Trời.
Danh từ Hy-lạp dùng cho Mục sư cũng được dịch là “ người chăn ” trong chỗ khác của Tân Ước. Chữ Hy-lạp được dịch là: “ chăn giữ như một người chăn ”. Từ Mục sư xuất hiện chỉ 1 lần trong Tân Ước. Nhưng từ “ người chăn ” lại xuất hiện nhiều lần.
Mỗi con chiên đều cần đến một bầy chiên và một người chăn.
Dân sự của Đức Chúa Trời là những con chiên cần những người chăn.
Một bầy (Cong Cv 20:28 )
Bầy của Đức Chúa Trời (IPhi 1Pr 5:2 )
Đấng Christ là Người Chăn Hiền Lành.
Người chăn hiền lành phó ( từ bỏ ) sự sống mình (GiGa 10:11 ).
Người Chăn Hiền Lành biết chiên của mình (10:14 ).
Đấng Christ - Người Chăn Vĩ Đại của bầy chiên (HeDt 13:20 ).
Đấng Christ - Người Chăn Vĩ Đại và Người Coi Sóc ( giám mục ).
Các trưởng lão dự phần trong công tác giám mục ( mục vụ ).
“ Hãy chăn ( cho ăn ) HT ” (Cong Cv 20:28 ).
“ Hãy chăn ( cho ăn ) bầy ” (IPhi 1Pr 5:1-2 ).
Phierơ, một sứ đồ được bảo là phải chăn chiên Đấng Christ (GiGa 20:16 ).
Các mục sư nhận một ân điển đặc biệt từ Đấng Christ (Eph Ep 4:17 ).
Các mục sư cũng phải trang bị cho các thánh đồ (4:12 ).
Trong các HT của chúng ta ngày nay, rất nhiều công việc ( hoặc chức năng) khác được giao cho mục sư. Một số những chức năng này thuộc về Kinh thánh, một số thì không.

IV. CHỨC VỤ CỦA GIÁO SƯ THỜI TÂN ƯỚC
Chúa Jêsus ra lệnh cho chúng ta phải dạy Phúc Âm (Mat Mt 28:20 ).
Các sứ đồ đã giảng và dạy (Cong Cv 5:42 ).
Có các giáo sư trong HT Antiôt (11:26; 13:1 ).
Đức Chúa Trời đặt để các giáo sư trong HT ( ICo1Cr 12:28 ).
Các trưởng lão trợ giúp trong công việc này (ITi1Tm 5:17 ).
Phaolô nhận chính ông là một giáo sư (2:7 ).
Lưu ý: Có vài người nói rằng chỉ có 4 chức vụ. Họ dạy rằng, công tác “ mục sư và giáo sư” chỉ là một mà thôi. Tôi chỉ ra rằng, công việc của “ giáo sư “ được để riêng ra trong ICo1Cr 12:28 và trong Cong Cv 13:1. Vì thế, tôi tin rằng đó là một công tác riêng biệt và một chức vụ biệt lập.

V. NHẬN DIỆN CÁC NHÀ TRUYỀN ĐẠO NĂM MẶT.
· Mỗi người trong những người này phải được nhận diện. Bởi chức vụ của họ mà không cần phải gán cho họ một danh xưng nào. Hàng ngũ lãnh đạo của HT địa phương phải nhận ra những con người đã chứng tỏ khả năng và các ân tứ chức vụ năm phương diện của họ.
TÓM LƯỢC
Tất cả những người truyền đạo năm phương diện đều là các trưởng lão và phải thỏa đáp các phẩm cách của Kinh thánh dành cho các trưởng lão. Tuy nhiên, tôi không tin rằng, tất cả những trưởng lão đều là những người truyền đạo năm phương diện. Trong ITi1Tm 3:1, mỗi ngưòi đều có thể ao ước chức vụ của một người coi sóc ( giám mục ) hay trưởng lão. Trong Eph Ep 4:11, Đấng Christ ban cho các chức vụ này theo ý chỉ và mục đích của Ngài.

THẢO LUẬN NHÓM
1. Hãy đọc PhuDnl 10:21-22 và Cong Cv 11:27-28. Hãy thảo luận một trong những dấu chứng để biết một tiên tri thật khi nó liên hệ đến sự tiên đoán các sự kiện tương lai. Phần trắc nghiệm chính là gì?
2. Chúa Jêsus cảnh cáo các tín hữu về nhiều tiên tri giả là những kẻ sẽ nổi lên để dối gạt nhiều người trước khi Ngài tái lâm. Vì thế, việc suy xét ( trắc nghiiệm ) mọi thần ( linh ) là cần thiết. Dấu hiệu khác của một tiên tri thật là gì?
3. Vì có nhiều tiên tri giả trong thế giới ngày nay, việc đó có làm thất vọng HT, khiến khỏi nhận ra ân tứ mục vụ của một tiên tri trong HT địa phương không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
4. Một nhà truyền đạo có thể vận dụng nhiều hơn một hay tất cả năm chức vụ trong Eph Ep Eph4:11 được không? Hãy dùng KT để bảo vệ quan điểm của bạn.
5. Các chức vụ mục sư và giáo sư có phân cách ra được không? Hãy dùng KT để bảo vệ quan điểm của.
6. Hãy cầu nguyện cho nhau.

TỰ NGHIÊN CỨU
1. Hãy nghiên cứu ICo1Cr 12:14 Cong Cv 19:1-6 và Eph Ep 4:11. Từ những khúc, phân đọan, đọan KT này, hãy phân biệt giữa ân tứ nói tiên tri và ân tứ mục vụ của một tiên tri.
2. Hãy nghiên cứu Mat Mt 7:15-23, liệt kê những đặc điểm của một tiên tri giả và một tiên tri thật.
3. Philíp là người duy nhất được gọi là nhà truyền giáo trong Tân Ước, nhưng có rất nhiều người làm công việc của nhà truyền giáo mà không được nói đến như là những nhà truyền giáo. Hãy liệt kê những nhà truyền đạo này trong Tân Ước.
Hãy giải thích câu này băng lời riêng của bạn: “ Mỗi con chiên đều cần một bầy chiên và một người chăn ”.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23832100
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4083
31005
130560
201132
805940
21775269
23832100

27-11-2020 04:04:08

Đang Trực Tuyến

Đang có 634 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.