Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 3: TỔ CHỨC MỤC VỤ TĂNG TRƯỞNG CHO THIẾU NHI


GIỚI THIỆU
Nhiều mục sư muốn Hội Thánh của họ tăng trưởng. Họ muốn Hội Thánh mình đầy dẫy hàng trăm, hàng ngàn tín hữu người lớn. Nhiều khi họ không có đồng một đức tin đó để muốn các mục vụ thiếu nhi của mình tăng trưởng. Đức Chúa Trời quan tâm đến mục vụ cho thiếu nhi cũng như quan tâm đến mục vụ cho người lớn vậy.

DÀN BÀI

I. LỜI CHỨA NÓI RẤT RÕ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
A. Ngài muốn những việc chúng ta làm đều được chúc phước.
1. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” (IIIGi 3Ga 3:2).
2. “Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi” (PhuDnl 28:8).
B. Có rất nhiều thiếu nhi trên thế giới này. Chúng cần được Chúa đụng đến.
1. Chúa thêm người vào Hội Thánh mỗi ngày (Cong Cv 2:47).
2. Đức Chúa Trời muốn gia tăng thêm cho mục vụ thiếu nhi của bạn hàng ngày.
C. Đức Chúa Trời đã định khởi đầu từ số nhỏ. Sự việc không phải khởi đầu từ chỗ đã tăng trưởng trọn vẹn.

II. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ ĐỊNH CHO MỤC VỤ CỦA CHÚNG TA PHÁT TRIỂN.
A. Các mục vụ trên toàn thế giới không phải cứ giữ nguyên mãi tầm cỡ của nó.
Nguyên nhân các mục vụ không tăng trưởng.
Chúng ta không thể quản lý nổi sự tăng trưởng.
B. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.

III. MỖI NGƯỜI THI HÀNH MỤC VỤ PHẢI THẤY CHÍNH MÌNH LÀ MỘT NHÀ TỔ CHỨC.
A. Bản mô tả công việc của một người thi hành mục vụ, dầu là bạn cộng tác với người lớn, thanh niên hay thiếu nhi.
1. Ba chức năng khác nhau:
a. Người thi hành mục vụ tức là nuôi bầy của Đức Chúa Trời (IPhi 1Pr 5:2).
b. Những người thi hành mục vụ là người chăm sóc.
c. Người thi hành mục vụ là những người coi sóc.
“Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?” (ITi1Tm 3:5).
2. Những người coi sóc phải có tổ chức.
Ba bước để trở thành người quản lý thời gian.
i. Lập kế hoạch.
a. Viết ra cách chúng ta muốn dành thì giờ thế nào cho chức vụ, cho Chúa và cho gia đình.
b. Viết ra cách chúng ta muốn dành thì giờ thế nào cho chức vụ, cho Chúa và cho gia đình.
ii. Chuẩn bị.
a. Lập một nền tảng.
b. Đức Chúa Trời hứa sẽ chúc phước và hướng dẫn các bước đi của chúng ta.
iii. Đánh Giá.
Xem cách bạn dùng thì giờ của mình thế nào.
i. Tìm xem những điều làm phí phạm thì giờ.
ii. Tìm xem những điều đã được thực hiện trong thực tế.
iii. Tìm những phương cách để cải thiện.

IV. BẢO ĐẢM CHÚNG TA ĐANG ĐI THEO PHƯƠNG HƯỚNG MỤC SƯ CỦA MÌNH MUỐN TIẾN TỚI.
A. Nếu muốn thành công, chúng ta khởi đầu bằng cách nhìn xem mình tiến đến đích nào.
1. Những nhu cầu của các em thiếu nhi này là gì?
2. Đâu là những phương cách tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu ấy?
3. Chúng ta muốn đi đến đâu?
B. Xác định xem bạn hiện đang tiến đến đâu.
1. Các em thiếu nhi hiện nay đang ở đâu?
2. Những nhu cầu hiện nay của các em là gì?
3. Mỗi ngày các em đang đối diện những điều nào?
4. Những nhu cầu của gia đình chúng là gì?
5. Còn những nhân sự bạn đang có thì sao?
6. Họ có những kỹ năng nào?
7. Bạn cần bao nhiêu nhân sự?
8. Nhìn xem công việc được thực hiện trong quá khứ như thế nào?
C. Tìm ra một kế hoạch để đáp ứng nhu cầu và hoàn thành khải tượng.
1. Không có kế hoạch, bạn không thấy có hành động nào diễn ra.
2. Đưa kế hoạch ấy trở thành vấn đề cầu nguyện.
Đừng cậy vào hiểu biết riêng của bạn.
3. Tìm kiếm những mục vụ để đáp ứng nhu cầu này.
4. Giữ cho kế hoạch thật đơn giản.
D. Truyền thông kế hoạch của bạn.
1. HaKb 2:2 nói: Hãy viết khải tượng ra.
2. Bắt đầu với những nhân sự bạn có trong tay.
E. Lập danh sách về mọi nơi nào bạn cần có một nhân sự.
1. Có những phụ tá để giúp người giáo viên trưởng.
2. Thành công sẽ đến khi chúng ta huấn luyện những người kế thừa.
Chúa Jesus không tự mình làm hết mọi việc.
i. Ngài trả lời những thắc mắc của các mục đích.
ii. Ngài huấn luyện cho họ đảm đương chức vụ.
iii. Ngài để cho họ nhìn xem rồi tự họ thử làm việc.
F. Viết ra bản mô tả công việc.
Tìm ra những phương sách thực hiện.
G. Tuyển mộ người mới giống như Chúa Jesus đã làm.
1. Không hề có sự tăng trưởng lâu dài nếu thiếu công tác huấn luyện.
2. Chúa Jesus đã đến ngay tại chỗ của dân chúng.
3. Chúa Jesus không yêu cầu người tình nguyện.
Chúa chọn và sai phái nhân sự đi thành những nhóm một người và nhóm hai người.
“Hãy đến và theo ta.”
4. Chúa Jesus dành thì giờ ở với họ.
Chúa Jesus cho họ tuyển mộ người khác.
5. Chọn người mới theo khải tượng, chứ không theo bổn phận.
6. Nhận diện những ân tứ và ưu điểm của mỗi thành viên, rồi đặt họ vào đúng chỗ.
H. Truyền thông và huấn luyện mọi nhân sự để thực hiện theo các sách lược và thủ tục thực hiện của Hội Thánh.
1. Trả lời những thắc mắc của họ.
a. Bạn muốn tôi làm việc gì?
b. Bạn muốn tôi làm việc đó bằng cách nào?
2. Huấn luyện không phải chỉ là đưa là chỉ thị bằng lời nói.
a. Cho họ thấy bạn muốn họ làm việc gì?
b. Bảo đảm rằng họ đã hiểu.
3. Giao trách nhiệm cho người trung tín.
a. Dành thì giờ ở với cấp lãnh đạo.
b. Làm gương về cách bạn muốn người ta thực hiện công việc.
4. Đưa ra những thay đổi trong chính sách và trong các thủ tục.
Đừng làm đi làm lại hoài cùng một công việc vì cớ thói quen.
I. Đánh giá nhân sự và thực hiện những điều chỉnh cho công việc của bạn.
1. Nếu bạn muốn có những điều mà trước đây bạn chưa có, bạn cần phải làm những việc mà trước đây bạn chưa từng làm.
2. Sửa sai cho nhân sự vì cớ bạn yêu thương và quan tâm đến họ.
a. Tử tế, không hung hãn và chỉ trích.
b. Nhìn chức vụ bằng cặp mắt của người khác.
i. Đặt mình vào cương vị của họ.
ii. Tự hỏi mình xem có cách nào tốt hơn để làm việc ấy không?
iii. Cách đó có thực sự hiệu quả không?
iv. Đây có phải là cách tốt nhất để thực hiện không?
3. Phải không ngừng đưa ra những thay đổi.
a. Không phải thay đổi chỉ nhằm để cho có thay đổi.
b. Nếu chúng ta không đang tiến lên phía trước, chúng ta đang thụt lùi.
J. Gia tăng khả năng của chúng ta để xử lý những điều chúng ta có thể nhận lãnh.
Phải bảo đảm rằng bạn có kêu gọi tiến lên tiếp nhận Chúa.

V. MỤC VỤ VĨ ĐẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG TRẢI QUA THỜI GIAN.
A. Cứ tăng trưởng và có nhiều thay đổi.
B. Phải nhất quán.
C. Phải siêng năng.
D. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chức vụ tăng trưởng.

THẢO LUẬN NHÓM
1. Đức Chúa Trời có quan tâm đến sự tăng trưởng và sự phát triển thịnh vượng cho mục vụ thiếu nhi của hội thánh bạn không? Bạn thấy trong Kinh Thánh có bằng chứng nào chứng minh điều này?
2. Vì sao từng bước trong ba bước quản lý thì giờ đều thiết yếu cho việc lo cho chức vụ của bạn có tổ chức?
3. Sau khi kế hoạch đã vào đúng chỗ để đạt đến khải tượng của vị mục sư của bạn, vì sao việc truyền thông kế hoạch đó lại là việc quan trọng?

TỰ NGHIÊN CỨU
1. Dùng những câu Kinh Thánh tương tự như IIPhi 2Pr 3:9, bạn hãy nhận diện tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho sự tăng trưởng hội thánh.
2. Vì sao điều thiết yếu là chức vụ cho thiếu nhi phải tiến theo cùng phương hướng với khải tượng của vị mục sư?
3. Dùng IICo 2Cr 3:6-9 để tham khảo, cho biết vì sao chúng ta tuyệt đối cần để Đức Thánh Linh hành động trong những sự tham dự của chúng ta vào chức vụ?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814594
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17582
35985
113054
201132
788434
21775269
23814594

26-11-2020 11:40:21

Đang Trực Tuyến

Đang có 603 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.