Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

CỘNG ĐỒNG VÀ GIỚI TÍNH

PHẦN 3: Thập tự giá và cộng đồng

GIỚI THIỆU
Khóa học này tập chú vào cộng đồng và giới tính. Những bài học này bày tỏ rằng Kinh thánh có nói lên vị trí người nữ trong Hội thánh và trong gia đình của họ. Hội thánh thường đã thực hành sự quá nhiều thứ bậc mà điều đó chỉ thuộc về thế giới của những người không tin Chúa. Thay vào đó chúng ta phải sống trong cộng đồng hiệp nhất mà Chúa Giê-xu đã đem lại cho chúng ta qua thập tự giá.

 1. MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA PHẢI GẶP NHAU TẠI HAI CHIỀU CỦA SỰ PHỤC HÒA.

  Galati 3:28

  1. Qua Đấng Christ chúng ta ngang bằng nhau.

  2. Những khác biệt bên ngoài của chúng ta không liên quan đến đời sống và

   hoạt động của cộng đồng hiệp nhất.

 2. CHO DÙ ĐẤNG CHRIST LÀ NAM HAY NỮ VẪN KHÔNG QUAN

  TRỌNG.

  1. Giới tính của chúng ta không liên qua gì đến đời sống và hoạt động của

   cộng đồng hiệp nhất.

  2. Trong Đấng Christ, giới tình không liên quan đến việc khi nó đến với chức

   năng của hội thánh,sự tham dự vào chức vụ, và cách chúng ta đối xử với người khác.

   1. Đây là bởi nguyên tắc mạnh mẽ là sự hiệp nhất.

   2. Là những Cơ đốc nhân, chúng ta khước từ Sự Sa Ngã và tin chắc vào

    sự tốt lành của Sự tạo dựng và sự cứu chuộc.

 3. MA-THI-Ơ 19:3

A. Những người Pharisi đã muốn làm cho Chúa Giê-xu phạm sai lầm.
• Những người Pharisi đã hỏi Ngài về việc có luật nào cho người nam ly

dị vợ mình hay không.

 1. Trong Phục truyền 24, luật của Môi-se đã lập nên điều kiện cho quyền

  này.

  1. Người nao có thể ly dị vợ với bất kỳ lý do nào.

  2. Tuy nhiên người nữ không được phép ly dị chồng.

 2. Câu trả lời của Chúa Giê-xu đi vào trực tiếp với khuôn mẫu của sự sáng tạo.

1. Chúa Giê-xu đã trả lời, “các ngươi chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? (Ma-thi-ơ 19:4-5)

2. Chúa Giê-xu đã nói những giì Đức Chúa Trời đã đặt trong Sự sáng tạo, là những điều có giá trị trong sự cứu chuộc, trong Hội thánh, và trong những mối quan hệ.

D. Những người Pharisi đã tranh luận với Chúa Giê-xu qua việc sử dụng Phục Truyền 24.

 1. Ma-thi-ơ 19:8

 2. Đối với Chúa Giê-xu, mục đích của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo

  là có giá trị cho sự xác định hành vi của chúng ta trong Hội thánh.

• Hội thánh là cộng đồng hiệp nhất.

IV. TÀ DÂM LÀ TỘI PHẠM CỦA MỘT NGƯỜI NỮ TRONG CỰU ƯỚC.

 1. Người nam đã cai trị.

 2. Chúa Giê-xu đã nói lên vấn đề của sự tà dâm.

  1. Ma-thi-ơ 5:27

  2. Khi Chúa Giê-xu đã nói lên vấn đề tà dâm, thì người ta liền nghĩ đến

   người nữ.

  3. Tuy nhiên, bởi sự hiệp nhất trong cộng đồng, Chúa Giê-xu làm cho sự

   tà dâm của người nữ thành vấn đề.

a. Ma-thi-ơ 5:28

i.Chúa Giê-xu đã nói đến người nam.
ii. Bất kỳ người nam nào nhìn một người nữ mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội tà dâm rồi.
iii.Chúa Giê-xu đã trả lời rằng tà dâm bắt đầu thật lâu trước khi bắt đầu phạm tội. iv.Tuy nhiên, tà dâm là tội của người nam mà bắt đầu bằng việc người nam không tôn trọng người nữ.
v.Người nam không tôn trọng người nữ khi họ khao khát sử dụng chúng cho ích lợi của họ.
b. Thay vì người nam hành động trong sự phục vụ cho người nữ thì họ lại hành động bằng sự cai trị.

V. CHÚA GIÊ-XU ĐÃ DÀNH RẤT NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ DẠY CÁC MÔN ĐỒ NGÀI CÁCH CHUYỂN TỪ TÌNH THẦN THỨ BẬC SANG MỘT TINH THẦN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG HIỆP NHẤT.
A. Mác 8:27

 1. Những người theo Chúa Giê-xu đã nhận biết Ngài là Đấng Mêsia và là người làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời trên Đất.

 2. “Đấng Mêsia” là danh cao nhất mà họ có thể dành tặng cho một cá nhân.

B. Mác8:30-31

 1. Chúa Giê-xu nghiêm khắc cảnh báo các môn đồ Ngài không công

  bố với mọi người rằng Ngài là Đâng Mêsia.

 2. Các môn đồ đã đặt Đấng Mêsia trên chổ cao trong bảng thứ bậc

  của họ.

 3. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đặt Ngài ở dưới như những bậc ccủa

  bảng thứ bậc của họ.

• Chúa Giê-xu đã bảo các môn đồ Ngài rằng Ngài sẽ chịu nhiều đau

đớn, bị khước từ và chịu chết.
4. Chổ này là các môn đồ không hiểu về Đấng Mêsia.

 1. Các môn đồ có một khái niệm về sự cai trị của Đấng Mêsia.

 2. Họ nghĩ rằng Đấng Mêsia sẽ đến với quyền năng và thiết lập

  Vương quốc của Ngài trên khắp Đất.

 3. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã mô tả đặc tính Mêsia của Ngài là

  chịu khổ và chịu chết.

• Chúa Giê-xu đã mô tả một Đấng Mêsia qua dạng tôi tớ.

C. Mác8:32

 1. Khi Chúa Giê-xu cố gắng giải thích cho các môn đồ của Ngài hiều về

  quyền Đấng Mêsia của Ngài, Phi-e-rơ bắt đầu quở trách Ngài.

 2. Phi-e-rơ không thể từ bỏ khái niệm về Đấng Mêsia.

 1. Mác 8:33

  1. Chúa Giê-xu đã quở Phi-e-rơ mà rằng “Hỡi Satan hãy lui khỏi ta.”

  2. Phi-e-rơ không nói những điều theo ý muốn của Chúa.

  3. Phi-e-rơ đã suy nghĩ về những thứ bậc; còn Chúa Giê-xu đang nghĩ về

   những điều của thập tự giá.

  4. Chúa Giê-xu phải đặt chính Ngài ở dưới bảng thứ bậc để làm trọn

   chức vụ của Ngài.

 2. Mác 8:34

  1. Chúa Giê-xu đã bảo các môn đồ Ngài rằng nếu họ muốn theo Ngài, họ phải hạ xuống ở dưới bảng thứ bậc.

  2. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ không lớn hơn thầy mình.

 3. Mác 8:35

 4. Ngay sau sứ điệp mạnh mẽ Chúa Giê-xu dành cho họ, các môn đồ cũng vẫn không hiểu.

  1. Thứ bậc và quyền cai trị đã ăn quá sâu vào tâm trí họ để hiểu được.

  2. Chúa Giê-xu thấy có một nhu cầu cần hơn là dạy chủ đề này.

H. Mác 9:30

 1. Chúa Giê-xu một lần nữa xác định ý nghĩa thật sự của quyền làm Đấng

  Mêssia của Ngài.

 2. Tuy nhiên, các môn đồ không hiểu những gì Chúa Giê-xu đang noú và

  đã ngại hỏi Ngài.

 3. Khái niệm của sự phục vụ và khướt từ người khác này cũng lấy làm lạ

  với các môn đồ của Chúa Giê-xu, họ không thể hiểu được Ngài đang

  nói gì.

• Các môn đồ Ngài chỉ thường quen với cấu trúc thứ bậc.
4. Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu sợ phải hỏi Ngài điều đó có

nghĩa là gì?
• Họ đã sợ rằng họ sẽ thay đổi tâm trí về khái niệm của quyền cai trị.

 1. Mác 9:33

  1. Chúa Giê-xu đang nói với họ về sự hy sinh và các môn đồ tranh nhau

   xem ai là người lớn nhất trong số họ.

  2. Thật dễ để bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc cai trị, ngay cả khi hucngs ta

   là những người theo Chúa Giê-xu.

 2. Mác 9:35

  1. Tốt hơn là để một người phục vụ bên cạnh để đáp ứng những nhu cầu của người khác.

  2. Chúa Giê-xu đã nói điều gì trong câu này?

   1. Để một người trở thành thấp nhất, họ phải đi đằng sau người ở

    dưới họ.

   2. Những lãnh đạo phải đầu tư và dấy người khác lên.

    i.Giúp những người khác tăng trưởng.
    ii. Qua điều này, người lãnh đạo, là người đầu tiên, trở nên cuối cùng.

 3. Trong Tân ước, lãnh đạo không bao giờ cai trị.

  1. Lãnh đạo không được ở trên hàng cao trên cơ cấu thứ bậc.

  2. Kinh thánh định nghĩa lãnh đạo là để phát triển người khác thành

   những lãnhd đạo.

  3. Lãnh đạo không phải là người cai trị.

  4. Lãnh đạo là những người trang bị.

  5. Thế gian định nghĩa lãnh đạo là để cai trị những người ở dưới mình.

• Điều này là theo cái nhìn về lãnh đạo của người không tin Chúa. 6. Ê-phê-sô 4:11-12

 1. Sự mô tả công việc của người lãnh đạo là để trang bị cho hội chúng thực thi chức vụ.

 2. Những lãnh đạo đi trở lại cuối hàng.
  i.Chúa Giê-xu là tấm gương về điều này.

ii. Những lãnh đạo cần trang bị cho những

người ở dưới họ để ho thực thi chức vụ.
VI. KHÁI NIỆM NÀY CŨNG ÁP DỤNG CHO MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI

NAM VÀ NGƯỜI NỮ.

 1. Khái niệm này áp dụng cho mối quan hệ giữa vợ và chồng.

 2. Vị trí của người chồng là không cai trị trên vợ.

• Nếu người chồng cảm thấy rằng mình đủ phẩm chất để lãnh đạo, thì người chồng nên sẳn sàng phục vụ vợ mình để cho cô ấy có cũng có thể phát triển và tăng thêm những ân tứ của mình.

C. Họ sẽ có thể cùng nhau thực hành chia sẽ việc lãnh đạo.

 1. LÀM THẾ NÀO CHÚA GIÊ-XU CÓ THỂ GIÚPCHO CÁC MÔN ĐỒ NGÀI

  CÓ THỂ HIỀU KHÁI NIỆM NÀY HƠN?

  1. Chúa Giê-xu cho họ ví dụ về một em bé.

  2. Chúa Giê-xu nói với họ, “Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa

   trẻ này, tức là tiếp ta.” (Mác 9:37a)

   1. Chúa Giê-xu có ý nói gì?

   2. Đứa trẻ là ở bậc thang cuối.

   3. Chúa Giê-xu cố gắng chỉ cho họ thấy rằng Ngài đã để chính Ngài ở

    bậc thang cuối cùng.

  3. Chúa Giê-xu nói tiếp, “còn ai tiếp Ta, chẳng phải là tiếp ta, bèn là tiếp

   Đấng đã sai ta vậy” (Mác 9:37b)

   1. Chúa Giê-xu đang nói rằng trong bản chất của Chúa đã đặt chính Ngài

    ở bậc thang cuối cùng.

   2. Chúa Giê-xu đang nói rằng nếu bạn muốn đi theo Ngài, thì bạn không

    được đi theo sự cai trị.

   3. Chúng ta phải đi theo tấm gương của Chúa Giê-xu.

   4. Chúa Giê-xu đã từ bỏ chính Ngài để mang lấy thập tự giá.

 2. CHÚA GIÊ-XU ĐÃ PHẢI DẠY CÁC MÔN ĐỒ NGÀI LẦN THỨ BA VỀ SỰ PHỤC VỤ.

  1. Mác 10:33

   1. Khái niệm của các môn đồ về chức vụ của Chúa Giê-xu là một người

    đầy quyền lực của thế gian.

   2. Họ vẫn tiếp tục tranh chiến để trở thành một phần trong “thứ bậc” của

    Đấng Christ.

   3. Họ vẫn tiếp tục không thể hiểu được rằng việc hoàn thành sứ mạng của

    Chúa Giê-xu sẽ là thập tự giá.

  2. Mác10:41-42

   1. Điều này cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa người nam và người nữ.

   2. Chúa Giê-xu nói về một thế giới Sa ngã, trong thế giới đó có thứ bậc.

KẾT LUẬN

 1. Tuy nhiên, cộng đồng hiệp nhất không có cơ cấu như một kim tự tháp.

 2. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng cơ cấu thứ bậc không áp dụng cho

  những người đi theo Chúa.

  1. Chúng ta phải nắm lấy sự phục vụ.

  2. Những người phục vụ quan tâm đến những sở thích của người

   khác.

 3. Chúa Giê-xu quả quyết rằng đây là khuôn mẫu của sự thuận phục lẫn

  nhau, điều này nên sử dụng nhiều trong những cộng đồng Cơ đốc, và

  nó từ trên xuống.

C. Mác10:45

 1. Nếu phục vụ là ưu tiên của mỗi một tín hữu thì hội thánh và gia đình của chúng ta sẽ được biến đổi.

 2. Rô-ma 15:7

  1. Câu này là một định nghĩa cho đời sống cộng đồng.

  2. Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời làm vinh hiển Chúa thì chúng ta

   cần chấp nhận người khác như Chúa đã chấp nhận chúng ta.

  3. Chúa Giê-xu đã chấp nhận chúng ta bằng việc trở thành một tôi tớ

   vì ích lợi chúng ta.

  4. Chúng ta phải trở nên những người phục vụ lẫn nhau.

  5. Khái niện này là đúng trong mối quan hệ giữa người nam và người

   nữ.

  6. Tất cả chúng ta phải hành động tỏng sự phục vụ lẫn nhau.

Tất cả chúng ta đều ngang bằng nhau trong Đấng Christ. Để chúng ta hành động trong một cộng đồng hiệp nhất mà Chúa đã kêu gọi chúng ta, chúng ta phải chối bỏ sự cai trị. Chúng ta không cần hành động trong cấu cấp bậc giống như thế gian, nhưng thay vào đó chúng ta hành động trong sự phục vụ lẫn nhau. Làm như vậy chúng ta sẽ làm tăng thêm tính hiệp nhất của cộng đồng và hành động trong cách mà Chúa đã đặt để cho chúng ta hành động ngay từ buổi sáng thế.

THẢO LUẬN NHÓM

 1. Tại sao giới tính của chúng ta không có liên quan đến đời sống và chức năng của chúng ta trong cộng đồng hiệp nhất?

 2. Công việc của một người lãnh đạo được Kinh thánh mô tả như thế nào?

 3. Tại sao trong Cựu ước khi nói đến tà dâm là nói về tội của người nữ? Chúa Giê-

  xu đã thay đổi cái nhìn về sự tà dâm như thế nào?

  TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Thật dễ bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc cai trị, ngay cả những người theo Chúa Giê-xu cũng vậy. Đánh giá cách bạn có thể làm việc tốt hơn trong sự phục vụ lẫn nhau.

 2. Đọc Galati 3:28. Tại sao những khác biệt bên ngoài không liên quan đến đời sống và chức năng của chúng ta trong cộng đồng hiệp nhất?

 3. Nếu sự phục vụ là một ưu tiên chính của mỗi tín hữu, thì hội thánh và gia đình của chúng ta có thể được biến đổi. Đánh giá cách bạn có thể thúc đẩy cộng động hiệp nhất trong hội thánh và gì đình bạn tốt hơn.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23831656
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3639
31005
130116
201132
805496
21775269
23831656

27-11-2020 03:35:15

Đang Trực Tuyến

Đang có 552 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.