Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG VỀ TIÊN TRI PHẦN 3: TIÊN TRI TRONG TÂN ƯỚC

Keith Hazell đã ở trong chức vụ tiên tri hơn 35 năm. Khởi đầu ông không tìm được một tiên tri nào khác để được học hỏi. Chúa đã ban cho ông một số nguyên tắc trong 35 năm qua. Dù bạn đang ở đâu, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Chúa cho chức vụ của bạn. Qua những bài học nầy, Chúa có thể ban cho bạn sự hiểu biết sâu rộng hơn trong chức vụ tiên tri.

Sứ điệp hôm nay rất quan trọng để hiểu vai trò của tiên tri trong Hội Thánh thời Tân Ước.

I. MỘT TRONG NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CÁC TIÊN TRI TRẺ LÀ TÌM KIẾM MỘT HÌNH ẢNH TỐT LÀNH CỦA MỘT TIÊN TRI ĐỂ HỌC THEO.

A. Thường người ta người ta hay cho rằng những người nào hơi dị thường là tiên tri. B. Rất khó tìm được những kiểu mẫu tiên tri theo đúng như Kinh Thánh mô tả.

- Rất khó cho những người tiên tri trẻ tuổi tìm thấy được một gương mẫu để mà học theo.

II. CÓ NHIỀU THÍ DỤ CỦA CÁC TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH.

A. Có một sự khác biệt giữa các tiên tri trong thời Tân Ước và Cựu Ước.
1. Khi nói đến tiên tri, người ta thường nghĩ đến các tiên tri trong thời Cựu Ước. 2. Thí dụ về Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên...

B. Tiên tri trong thời Cựu Ước là các tiên tri củ Giao Ước cũ.
C. Kinh Thánh cũng cho chúng ta một hình ảnh khác vể các tiên tri trong Tân Ước.

a. Thí dụ A-ga-bút, Giu-đa, Si-la...

III. Ê-PHÊ-SÔ 4:11

A. Đức Chúa Giê-xu ban năm chức vụ ân tứ cho Hội Thánh.
b. Mỗi một chức vụ ân tứ nầy tiêu biểu cho 20% chức vụ của Chúa Giê-xu.

B. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu có trọn vẹn năm chức vụ ân tứ nầy.
c. Không ai khác có tất cả năm chức vụ nầy.

IV. Hê-bơ-rơ 8:6

A. Chúa ban cho chúng ta một Giao Ước Mới.
B. Giao Ước Mới gồm cả chức vụ mới.
C. Năm chức vụ ân tứ là những phản ảnh chính của Chức vụ của Đức Chúa Giê-xu.

V. NHỮNG TIÊN TRI TRONG GIAO ƯỚC CŨ LÀ CÁC QUAN XÉT.

d. Các quan xét trong Giao Ước cũ có tổ chức hành chánh và uy quyền.

VI. TRONG GIAO ƯỚC MỚI, SAU KHI ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHẾT VÀ SỐNG LẠI, NGÀI BAN CHO CÁC TIÊN TRI MỘT CHỨC VỤ MỚI.

A. Sau sự chết của Đức Chúa Giê-xu , chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm mới.
e. Đức Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm mới của chúng ta.

B. Chúng ta có một chức vụ tế lễ mới.
f. Dưới Giao Ước Mới, mỗi người trở nên thấy tế lễ trước Chúa. (I Phi-e-rơ

2:9)

C. Vương Quốc mới của Chúa là Hội Thánh.
g. Mỗi người đều thuộc về vương quốc của Chúa.

D. Dưới Giao Ước Mới, chúng ta có một đền thờ mới.
h. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh.

VII. MỘT TRONG NĂM ÂN TỨ CHÚA BAN CHO HỘI THÁNH LÀ MÓN QUÀ TIÊN TRI.

A. Vì thế tiên tri của Tân Ước khác hơn tiên tri của Cựu Ước.
i. Tiên tri của Tân Ước có một chức vụ khác hơn tiên tri của Cựu Ước.

B. Trong Cựu Ước các tiên tri là các quan xét.
C. Trong Cựu Ước, các tiên tri có liên hệ đến việc cai trị.

j. Trong Tân Ước, những người trưởng lão được chỉ định để quản trị Hội Thánh.

VIII. Ê-PHÊ-SÔ 2:20

A. Trong Hội Thánh của thời Tân Ước, một trong những chức vụ căn bản là chức vụ của nhà tiên tri.
B. Trong Tân Ước, các tiên tri rất hiệu quả khi họ cùng làm với các sứ đồ.
C. Các tiên tri làm việc rất hiệu quả khi ở trong những nhóm.

1. Các tiên tri làm việc rất hiệu quả khi cùng làm việc trong nhómvới những tiên tri khác.

2. Các tiên tri làm việc rất hiệu quả khi làm việc cùng với các sứ đồ và các tiên tri khác. D. Công vụ 11:27-29

1. Trong sách Công vụ Các Sứ Đồ, các tiên tri liên tục đến với nhau trong nhóm. 2. Các tiên tri Tân Ước không hành sự đơn phương.
3. Những tiên tri Tân Ước có sự kêu gọi khác hơn là tiên tri Cựu Ước.

k. Chúa dùng họ trong sự kêu gọi để đem sự sống đến cho Hội Thánh. 4. Tiên tri trong Giao Ước Mới khác hơn các tiên tri trong Giao Ước Cũ.

IX MA-THI-Ơ 21:11

A. Đức Chúa Giê-xu là một Nhà Tiên Tri.
B. Đức Chúa Giê-xu là một thí dụ vẹn toàn của một nhà tiên tri của Tân Ước.

l. Đức Chúa Giê-xu là một kiểu mẫu hoàn toàn

C. Đức Chúa Giê-xu là tác giả của Giao Ước Mới.
m. Vì Chúa Giê-xu đã ban cho ơn tiên tri, Ngài là thí dụ tốt nhất của một

tiên tri Tân Ước.

X. ĐIỀU GÌ CHỨNG TỎ CHỨC VỤ CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ NHÀ TIÊN TRI.

A. Đức Chúa Giê-xu luôn tìm kiếm sự phục hồi và sự hoà giải.

 1. Đức Chúa Giê-xu trãi qua nhiều sự khước từ.

 2. Đức Chúa Giê-xu bị người ta khinh dễ và ruồng bỏ.

 3. Tuy nhiên, tâm lòng của Chúa Giê-xu là phục hồi và hoà giải.

  1. Đức Chúa Giê-xu không đem đến sự phán xét.

  2. Ngài muốn sự hoà giải.

 4. Luca 13:34

a. Mặc dù Chúa Giê-xu bị khước từ và đối xử tệ bạc, tấm lòng của luôn mong muốn hoà giải.

5. Những đặc tính nầy phù hợp với Tân Ước về ơn tiên tri.
a. Ân tứ tiên tri là để gây dựng và làm cho chúng ta mạnh mẽ.

6. Tiên tri Tân Ước cần phải có tấm lòng của người hoà giải.

B. Đức Chúa Giê-xu có khả năng tiên đoán mọi sự

 1. Đức Chúa Giê-xu có khả năng tiên đoán mọi sự về Ngài.

 2. Đức Chúa Giê-xu có thể tiên đoán những gì về người khác.

  a. Luca 18:31-33

  b. Đức Chúa Giê-xu tiên đoán chính xác về những gì xảy ra cho Ngài.

 3. Tiên tri Tân Ước có khả năng rõ rệt để nói tiên tri.

 4. Đức Chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài về tương lai. a. Thí dụ về ngươì đàn bà bên giếng.

  b. Thí dụ về Phi-e-rơ

C. Đức Chúa Giê-xu luôn luôn gây dựng con người và khích lệ họ.

 1. Thí dụ về Đức Chúa Giê-xu kêu con của người đàn bà sống lại.

 2. Thí dụ về người đàn bà bên giếng (Giăng 4)

  a. Bà bị người trong làng khước từ
  b. Bà là người phạm tội và hụt mất ân điển và lòng thương xót của Chúa. c. Đức Chúa Giê-xu mang đến cho bà niềm khích lệ, an ủi, và giải phóng.

1. Ngài ban cho bà nước hằng sống.
3. Chức vụ tiên tri đến để đem nước hằng sống vào đời sống con người.

D. Đức Chúa Giê-xu là một tiên tri xây dựng tiên tri.

 1. Mathiơ 16:18, Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ

  chẳng thắng được hội đó.”

 2. Đức Chúa Giê-xu đã làm gương về công tác xây dựng Hội Thánh.

 1. Kh có chức vụ tiên tri trong hội thánh của bạn, nó phải mang dấu tích của chức vụ của Chúa Giê-xu.

 2. Đức Chúa Giê-xu dấy lên những tiên tri Tân Ước trong hội thánh.

 3. Những tiên tri nấy phải theo gương Đức Chúa Giê-xu.

XI. THÍ DỤ VỀ CÁC TIÊN TRI CỦA TÂN ƯỚC.

A. Ê-phê-sô 2:19-22

 1. Chức vụ tiên tri là để giúp cho hội thánh trở nên như trong ý định của Chúa.

 2. Hội Thánh của Chúa xây dựng nên khi các chức vụ nầy được dấy lên.

 3. Có nhiều thí dụ trong Công vụ về các tiên tri và sứ đồ cùng làm việc với nhau

 4. Tiên tri và các giáo sư cùng làm việc với nhau.

 5. Công vụ 13:1-2 - Những chức vụ khác nhau cùng làm việc chung.

 6. Có hai loại tiên tri:

 1. Tiên tri chúc phước - là những tiên tri có thể cho bạn những lời tiên tri ngắn

 2. Tiên tri xây dựng –

 1. Họ muốn làm việc với những người lãnh đạo của hội thánh

 2. Họ giúp xây dựng hội thánh.

G. Công vụ 11

a. Thí dụ tiên tri A-ga-bút cùng đi với một nhóm.
b. Họ cùng làm việc trong nhóm để xây dựng hội thánh.

 1. Tiên tri Tân Ước giúp cho mọi người tìm được vị trí của mình trong thân thể Đấng Christ.

  1. Trường hợp của Keith Hazel

  2. Khi bạn tìm được vị trí của bạn trong thân thể của Chúa Cứu Thế, bạn bắt đầu đúng chức

   năng của bạn.

  3. Các tiên tri có thể giúp mọi người tìm được vị trí của họ trong thân thể Đấng Christ.

  4. Công vụ 13 - thí dụ về Phao-lô và Ba-na-ba.

  5. 1Ti-mô-thê 4:4 - thí dụ về Ti-mô-thê

  6. Khi những tiên tri Tân Ước đặt tay trên bạn, họ khai phóng các ân tứ Thánh Linh trong

   cuộc đời bạn và trong lòng bạn.

  7. Mỗi người là một phần trong thân thể của Chúa Cứu Thế.

   1. Mỗi người đều có ân tứ

   2. Khi ân tứ của chúng ta được phát hiện và phóng thich, chúng ta có thể bắt đầu phục

    vụ một cách hữu hiệu hơn.

 2. 1 Ti-mô-thê 1:18

V. Chức vụ tiên tri thời Tân Ước cho chúng ta khí giới để đánh trận với kẻ thù.

 1. Chúng ta có thể đứng trên Lời Chúa ban cho chúng ta.

 2. Nếu Chúa ban cho chúng ta lời tiên tri, chúng ta có thể dùng để chống lại kẻ thù.

2. Chúng ta có thể công bố những Lời của Chúa phán trên đời sống chúng ta.

D. Các tiên tri Tân Ước nói về tương lai.

 1. Công vụ 11:27-29

 2. Thí dụ về một người ở Armenia

 3. Lời tiên tri có thể cảnh báo cho người ta về hoạn nạn sắp đến.

a. Tiên tri Tân Ước đem đến lời mặc khải vể tương lai để giúp mọi người chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến.

E. Công vụ 15:31-35
1. Các tiên tri Tân Ước làm hội thánh mạnh mẽ lên

a. Điều nầy được dẫn chứng trong sách Công vụ

b. Tiên tri hợp tác với sứ đồ và những tiên tri khác.
C. Xã hội ngày nay đã khuôn rập tiên tri trở nên người hầu việc Chúa độc lập.

F. 1 Cô-rinh-tô 14:24
1. Một trong những công việc của tiên tri Tân Ước là bày tỏ lòng con người ra.

D. Thí dụ về một lời tiên tri đã ban cho Dr. Keith Hazel.
2. Công việc của tiên tri Tân Ước gồm cả việc bày tỏ những tấm lòng của con người. 3. Tiên tri Tân Ước bày tỏ lòng người không phải để gây ấn tượng nơi người khác. 4. Khi Chúa dùng tiên tri để bày tỏ lòng người, Ngài làm với một mục đích.
5. Mục đích nầy là để cho tấm lòng của cá nhân đó trở lại với Chúa

G. Tiên tri Tân Ước hợp tác với các chức vụ khác rất có lợi

A.

B. C.

“Mọi vấn đề cứ theo lời chứng của hai hoặc ba người mà xác lập” (2 Cô-rinh-tô 13:1) – Đây là lý do tại sao các tiên tri cùng đi chung với nhau
Tiên tri Tân Ước đi chung với nhau.
Trong Giao Ước Cũ, nhiều người tiên tri rất cô đơn

 1. Thí dụ Ê-li-sê

 2. Thí dụ Giê-rê-mi

 3. Dưới Giao Ước Mới, các tiên tri làm việc với nhau, họ có một càm nhận về sự

thông công và liên hệ.
H. Tiên tri Tân Ước không nhất thiết là không bao giờ nhầm lẫn

a. b.

Tiên tri dưới Giao Ước cũ hoàn toàn tùy thuộc vào sự thật hoàn toàn của lời tiên tri a. Tiên tri Cựu Ước không có ai để xét đoán lời nói của họ
b. Một tiên tri Cựu Ước có thể bị giết nếu nói lời tiên tri không đúng

Tiên tri Tân Ước không phải là không lầm lẫn
a. Lời của các tiên tri Tân Ước phải chịu sự suy xét của người khác
b. Tiên tri Tân Ước sẵn sàng để những lời tiên tri của qua sự suy xét của những người lãnh đạo của hội thánh địa phương.

c. “Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn;” 1 Cô- rinh-tô 13:9
d. Như vậy, tiên tri Tân Ước hiểu rằng sự mặc khải họ nhận được chưa phải là toàn hão. e. Nếu một người tiên tri tin rằng mình luôn luôn đúng và không sẵn lòng suy xét lời tiên tri của mình thì người đó không theo mẫu mực của Tân Ước.

3. Tiên tri Tân Ước là một thành phần của hội thánh

 1. Họ không phải là người ngoài cuộc nhìn vào

 2. Họ tự đặt mình dưới sự quản trị của hội thánh

 3. Một tiên tri có một tấm lòng thuần phục là điều rất quan trọng

 4. Họ phải sẵn lòng nghe những gì họ cần phải nghe.

KẾT LUẬN

Trong bài học nầy, chúng ta đã học qua sự khác biệt giữa tiên tri Cựu Ước và Tân Ước.Vì chúng ta ở trong Giao Ước Mới, trong những hội thánh của Tân Ước, chúng ta phải áp dụng mẫu mực của Lời Chúa, không phài theo ý kiến của con người. Đức Chúa Giê-xu là gương mẫu của Giao Ước Mới.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

1. Hãy thảo luận vai trò của người tiên tri trong Cựu Ước. Hãy thảo luận vai trò của người tiên tri trong Tân Ước.

2. Hiểu biết về sự khác biệt giữa hai giao ước có thay đổi cái nhìn của bạn trong vai trò của người tiên tri ngày nay không?

3. Trong Tân Ước, tại sao lời tiên tri cần phải được suy xét và đặt dưới sự quản trị của những lãnh đạo của hội thánh?

TỰ HỌC

1. Trong Chức vụ tiên tri, Đức Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta gương mẫu gì? Hãy chỉ ra những thí dụ về mục đích và kết quả của chức vụ tiên tri.

2. Làm thế nào những lãnh đạo của hội thánh thẫm định lời tiên tri trong thực tế?
3. Những tiên tri Tân Ước cộng tác trong một nhóm đưa đến những sự an toàn nào?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23832060
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4043
31005
130520
201132
805900
21775269
23832060

27-11-2020 04:02:29

Đang Trực Tuyến

Đang có 594 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.