Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG VỀ TIÊN TRI

PHAÀN 8: NHÓM HIỆP TIÊN TRI TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Trong bài học nầy chúng ta sẽ thảo luận về những ích lợi của một mục vụ tiên tri trong hội thánh địa phương. Bài học nầy sẽ làm sáng tỏ cho những tín hữu về những gì lời tiên tri sẽ đem lại hội thánh và hội thánh đáp ứng như thế nào với lời tiên tri cho hội thánh.

I. TIÊN TRI VIẾNG THĂM HỘI THÁNH TRONG KINH THÁNH

Công vụ 11:27-28
A. Đây là cơ hội rất đặc biệt khi có tiên tri thăm viếng hội thánh chúng ta. B. Không phải ai cũng có cơ hội nầy.
II. CÔNG VỤ 15:32
A. Giu-đa và Si-la được một hội thánh gởi đi đến hội thánh khác
B. Những tiên tri đến giữa vòng chúng ta phải là những người đáng tin cậy

 1. Những tiên tri nầy phải đáng tin cậy trong những vấn đề thuộc linh

 2. Chúng ta muốn những người đến ban phát lời Chúa trong hội thánh chúng ta là những người có tinh thần trách nhiệm.

III. SỰ ĐẶT TAY LÀ MỘT PHƯỚC HẠNH THÊM VÀO

A. Khi có sự đặt tay là có sự phóng thích của ơn tiên tri
B. Rô-ma 1:11
C. 1 Ti-mô-thê 4:14 - 2 Ti-mô-thê 1:6
IV. CHÚNG TA MONG ĐỢI GÌ KHI MỘT TIÊN TRI DẾN THĂM VIẾNG HỘI THÁNH

A. 1

1. 2. 3. 4. 5.

Ti-mô-thê 1:18
1. Mục vụ tiên tri phải đem đến một đường hướng mạnh mẽ cho hội thánh và dân sự 2. Đây không phải chỉ là đường hướng tổng quát
Thí dụ của Phao-lô
Sự mặc khải tiên tri phải đến với từng cá nhân
Sự mặc khải tiên tri không chỉ giới hạn cho những lãnh đạo hội thánh mà thôi.
Lời tiên tri cho cá nhân mang lại niềm vui lới lao cho người nhận lấy.
Lời tiên tri cho cá nhân chứng tỏ rằng Chúa biết người ấy một cách cá nhân.

B. Ân tứ Thánh Linh được phóng thích bởi sự đặt tay.

 1. Khi chúng ta tiếp nhận báp-tem trong Thánh Linh, chúng ta sẵn sàng để có được tất cả những ân tứ của Đức Thánh Linh

 2. Kinh Thánh cho chúng ta biết có chín ân tứ Thánh Linh

 3. Chúng ta có thể xin Đức Thánh Linh phóng thích các ân tứ đó trong chúng ta.

 4. Tuy nhiên, có những ân tứ đặc biệt nổi bật hơn trong đời sống chúng ta

C. Công vụ 11:27-28

 1. Khi các tiên tri đến trong hội thánh chúng ta, họ thường nói về những biến cố sẽ ảnh hưởng đến chúng ta.

 2. Những mặc khải tiên tri không chỉ nói về những việc thiên đàng, nhưng cả những việc thực tế.

 3. Thí dụ trong Công vụ 11

a. Sau khi A-ga-bút tiên tri, hội thánh có thể hành động.

d. Các tiên tri có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho những gì sẽ xảy đến trong đời sống tâm linh cũng như trong thiên nhiên.

D. Lời tiên tri có thể làm hội thánh thêm mạnh mẽ.

 1. Lời tiên tri có thể làm mạnh mẽ lên khải tượng của cá nhân

 2. Lời tiên tri làm mạnh mẽ đức tin của tín hữu

E. Công vụ 13:1-2
F. Qua lời tiên tri, các tiên tri giúp đở nhận ra những mục vụ của các cá nhân.

A. Rất quan trọng cho mỗi cá nhân nhận ra được công tác mình được kêu gọi B. ThídụvềPhao-lôvàSi-la
C. Ở trong hội thánh của Phao-lô và Si-la có sinh khí tiên tri.

V. NẾU BẠN MUỐN NGHE TỪ NƠI CHÚA, HÃY DỌN LÒNG ĐỂ TIẾP NHẬN

A. Thí dụ về những người nam ở trong hội thánh của Phao-lô và Sila.

 1. Khi họ kiêng ăn và cầu nguyện thì Đức Thánh Linh phán

 2. Bạn cần phải chuẩn bị tấm lòng bạn bằng sự cầu nguyện

 3. Bạn cần phải chuẩn bị tấm lòng bạn qua sự kiêng ăn.

 1. Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta biệt riêng ra để nghe tiếng Chúa

 2. Khi chúng ta biệt riêng mình ra để phục vụ Chúa, Ngài sẽ trả lời chúng ta.

 3. Những người kiêng ăn và thờ phượng kéo được Đức Thánh Linh đến.

4. Nếu chúng ta muốn ơn tiên tri được phóng thích trong hội thánh chúng ta, chúng ta cần phải tạo ra một không khí tiên tri.

 1. Bạn phải thật là thật tâm khi tìm kiếm Chúa

 2. Khi Chúa thấy những ai tìm kiếm Ngài thật lòng, Ngài sẽ đáp lời.

B. Thờ phượng cũng phóng thích lời tiên tri.

 1. Thờ phượng là sự bày tỏ của tấm lòng

 2. Chúa đáp lại những gì trong tấm lòng của bạn

 3. Có một tấm lòng thờ phượng mời gọi sự hiện diện của Chúa

 4. Hội thánh phải được chuẩn bị để tiên tri đến phục vụ

 1. Hội thánh cần chuẩn bị bằng sự cầu nguyện, kiêng ăn, và thờ phượng

 2. Khi một hội thánh có chuẩn bị, người tiên tri sẽ cảm nhận sự xức dầu của Chúa.

 3. Thật là một điều tốt cho hội thánh và cá nhân có sự chuẩn bị cho sự phục vụ trong ơn tiên tri.

VI. NẾU MUỐN NHẬN MỘT MỤC VỤ TIÊN TRI TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG, BẠN CẦN PHẢI BƯỚC ĐI TRONG SƯ VÂNG LỜI KINH THÁNH

a. Làm thế nào Chúa có thể cho bạn một lời tiên tri khác nếu bạn không đáp ứng với những lời được chép trong Kinh Thánh.

VII. NẾU BẠN MUỐN NHẬN TỪ NƠI CHÚA, BẠN PHẢI THUẦN PHỤC NGƯỜI DẪN DẮT MÌNH

A. Bạn cần phải tiếp nhận sự tư vấn của những người lãnh đạo
B. Bạn không thể bước đi trong sự chống nghịch, phản đối.
VIII. KHÔNG AI CÓ THỂ COI TIÊN TRI NHƯ LÀ THẦY BÓI ĐƯỢC XỨC DẦU A. Tiên tri không nói với bạn điều bạn muốn biết.
B. Tiên tri nói với bạn điều Chúa muốn bạn biết
C. Tiên tri được vận hành bởi Đức Thánh Linh.
D. Tiên tri phải đáp ứng với Chúa, không phải với người.
E. Chúa kêu gọi tiên tri nhạy bén với Đức Thánh Linh
F. Tiên tri đã tìm kiếm Chúa khi họ đến để phục vụ cho hội thánh.
G. Tiên tri không muốn chúng ta nói tất cả những gì xảy ra trong hội thánh
H. Tiên tri muốn nhìn hội thánh của bạn qua mắt của Chúa.
I. Khải huyền 1-3

b. Khi Chúa gởi tiên tri cho hội thánh của bạn, bạn cần phải nghe và đáp ứng với những gì họ nói.

J. Tiên tri sẽ đem lời tiên tri chung cho hội thánh và lời tiên tri riêng cho cá nhân.

IX. CHÚNG TA LÀM GÌ VỚI NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐẾN VỚI CHÚNG TA

A. 1 Ti-mô-thê 1:18

A. Chữ “Đánh trận” có nghĩa là “vùng vẫy, vật lộn” trong tiếng Hy-lạp

B. Khi Chúa ban cho chúng ta lời tiên tri cho cá nhân hay hội thánh, chúng ta phải chiến đấu cho lời đó và với lời đó.

B. 1 Ti-mô-thê 4:14

1. 2. 3. 4.

5.

C. Ân tứ 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 1. 2.

Nếu bạn đã nhận ân tứ tiên tri, bạn phải sử dụng nó.

Bạn cần phải bắt đầu vận hành trong ơn đó với lòng tự tin

Thí dụ của Keith Hazel tiếp nhận ơn tiên tri.

Khi mục vụ tiên tri đến với hội thánh của chúng ta, chúng ta cần phải bắt đầu vận hành trong ân tứ Thánh Linh và dùng ân tứ để chiến trận với kẻ thù.

Thí dụ về lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê.

Thánh Linh là vũ khí chiến trận với kẻ thù
Đôi khi chúng ta phải thoả lòng với lời Chúa phán với chúng ta.
Kẻ thù của chúng ta luôn luôn tìm kiếm để phá hoại (Giăng 10:10b) Kẻ thù muốn cướp lấy lời tiên tri.
Kẻ thù muốn lấy trộm lời tiên tri mà bạn vừa nhận được.

a. Kẻ thù muốn làm cho bạn ngã lòng

Tuy nhiên, lời Chúa phán với chúng ta là vũ khí để chúng ta dùng đánh trận.

2 Cô-rinh-tô 10:4

 1. Lời tiên tri và ân tứ tiên tri mà Chúa ban cho bạn là những khí giới để chống lại kẻ thù.

 2. Chúng ta cần phải dùng khí giới nầy để chiến trận với kẻ thù.

Khải huyền 2:5
Một hội thánh có thể đánh mất ngọn đèn Một hội thánh có thể mất ánh sáng

Một hội thánh có thể mất chỗ trên thiên đàng

D. Một hội thánh có thể mất chân đèn nếu không đứng trên lời tiên tri mà Chúa ban cho. a. Ánh sáng đến từ dầu

 1. Dầu là Đức Thánh Linh.

 2. Ánh sáng trong hội thánh và trong đời sống bạn sẽ tắt đi nếu bạn không bước đi trong lời mà Chúa ban cho bạn.

X. CHÚNG TA ĐÁNH TRẬN VỚI KẺ THÙ NHƯ THẾ NÀO?

A. Chúng ta phải biết điều Chúa ủy thác cho chúng ta.

 1. Ha-ba-cúc 2:2-3

 2. Khi Chúng ta nhận được một lời hứa và một đường hướng mạnh mẽ, chúng ta cần phải viết xuống những lời Chúa ban cho chúng ta.

 3. Chúng ta cần phải có lời tiên tri được ghi lại để giúp chúng ta đọc lại.

 4. Chúng ta cần phải nhớ lời Chúa ban cho chúng ta

 5. Ngay cả khi chúng ta không viết xuống được, Chúa sẽ cho những lời đó được nhập vào tâm trí chúng ta.

 6. Ma-thi-ơ 4:4

  1. Lời tiên tri là lời đến từ Chúa cho bạn

  2. Lời tiên tri sẽ cho bạn sự sống

 7. Nếu bạn ghi được những lời đó hoặc ghi nhớ trong trí, nó sẽ trở nên sống động khi kẻ thù tấn công chúng ta.

 8. Bạn cần phải nắm lấy lời tiên tri Chúa ban cho bạn.

 9. Lời tiên tri Chúa ban cho bạn sẽ là động cơ chiến thắng trong cuộc đời bạn.

B. Chống cự kẻ thù bằng lời tiên tri đã được ban cho chúng ta.

A. Bằng cách nói một cách can đảm rằng đây là điều Chúa đã phán cho chúng ta

 1. Chúng ta cần phải viết xuống hoặc nhớ lấy những lời Chúa đã phán cho chúng ta.

 2. Để chiến trận với kẻ thù chúng ta phải nói lời đó với kẻ thù.

C. Chúng ta cần phải công bố lời tiên tri trên chính mình.

 1. Đôi khi chúng ta phải nhắc nhở chính chúng ta những gì Chúa đã phán cho mình.

 2. Những hội thánh địa phương có thể được khích lệ và có thể chiến thắng nếu họ nói lên và chiến đấu với lời Chúa ban cho họ.

D. Chúng ta có thể chiến trận với lời tiên tri khi chúng ta vâng theo đường hướng của lời đó.

 1. 2 Sử ký 20:15-17

 2. Chúa ban cho họ những lời chỉ dẫn rõ ràng

 3. Chúa phán ngày mai

 4. Hãy theo lời chỉ dẫn của Chúa

5. Thỉnh thoảng, lời tiên tri không xảy ra vì chúng ta đã không vâng theo lời chỉ dẫn của Chúa trong thời điểm của Ngài.

E. 2 Sử ký 20:20

 1. Chúng ta chiến trận trong đức tin trên lời Chúa phán với chúng ta.

 2. Thí dụ về Ghê-đê-ôn

 3. Để sử dụng lời tiên tri chiến trận với kẻ thù, trước hết chúng ta phải có đức tin nơi Chúa

 4. Chúa có thể làm trổi hơn vô cùng điều chúng ta cầu xin và suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20)

 5. Khi chúng ta mở lòng cho lời tiên tri Chúa ban thì chúng ta phải có đức tin vào lời của Ngài.

 6. Chúng ta tin cậy vào Lời của Chúa

 7. Một trong những lý do chúng ta cần phải có những người đáng tin cậy nói tiên tri trong hội thánh là để chúng có đức tin và tin tưởng vào họ và những lời họ nói.

F. Đức tin đòi hỏi hành động

 1. Bạn phải hành động trên lời Chúa ban cho bạn

 2. Thí dụ về Gia-cơ

 3. Nếu chúng ta có đức tin trên lời, Chúa muốn chúng ta phải hành động trên lời đó.

G. 2 Sử ký 20:12

 1. Chúng ta chiến trận với lời Chúa ban khi chúng ta nhận được khải tượng Chúa ban không phải là khải tượng chúng ta có.

 2. Chúng ta phải tiếp nhận khải tượng của Chúa và bỏ đi khải tượng của chúng ta.

 3. Chúng ta chiến trận với lời của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận khải tượng của Chúa.

a. Chúng ta không thể để cho hoàn cảnh làm chúng ta sợ sệt. H. Sự hoạn nạn là một phần của chiến trận cho lời tiên tri.

 1. Lời tiên tri của bạn sẽ không ứng nghiệm mà không có sự hy sinh

 2. Bạn dùng lời để chiến đấu bằng cách chuẩn bị hy sinh để thấy nó được ứng nghiệm

 3. Công vụ 9:15-16

 4. 4. 2 Ti-mô-thê 4:7

  1. “kẻ trộm đến để cướp, giết, hủy diệt” (Giăng 10:10b)

  2. Kẻ thù muốn hủy diệt lời tiên tri Chúa ban cho bạn

  3. kẻ thù muốn cướp phước hạnh và mục đích của bạn

  4. Kẻ thù muốn lấy đi khải tượng ra khỏi bạn và hội thánh của bạn.

 5. Bạn cần phải chiến trận với kẻ thù với lời tiên tri Chúa ban cho bạn

 1. Nếu Chúa phán với bạn, Ngài đã ban cho bạn một khí giới mạnh mẽ.

 2. Bạn có thể đi trong lời tiên tri với sự tin tưởng.

KẾT LUẬN

Chúng ta cần phải chuẩn bị tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta muốn Chúa phán lời tiên tri cho chúng ta. Chúng ta cần chống lại kẻ thù với lời tiên tri Chúa ban cho chúng ta.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

1. Chúng ta phải làm gì để chuẩn bị tấm lòng mình lắng nghe tiếng Chúa?
2. Tại sao chúng ta cần phải biết mạng lệnh của Chúa là điều quan trọng?
3. Làm thế nào để chúng ta dùng lời tiên tri Chúa ban cho chúng ta để chống lại kẻ thù?

TỰ HỌC

1. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có chín ân tứ Thánh Linh. Bạn đang có ân tứ nào? Nếu bạn chưa nhận lãnh ân tứ, hãy xin Chúa ban cho bạn ân tứ Thánh Linh.

2. Hãy xem 2Sử Ký 20:15-17. Chúa ban cho Giu-đa một loạt những lời chỉ dẫn:

 1. Hãy liệt kê tất cả những lời chỉ dẫn của Chúa cho Giu-đa trong 2 Sử ký 20

 2. Nếu bạn được ban cho lời tiên tri cá nhân, hãy khích lện chính bạn bằng cách đọc lại (nếu có viết xuống) hoặc suy gẫn những gì bạn có thể nhớ.

 3. Viết xuống cách nào bạn có thể dùng lời tiên tri của bạn trước đây trong những tình huống để thắng hơn kẻ thù.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23832303
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4286
31005
130763
201132
806143
21775269
23832303

27-11-2020 04:11:56

Đang Trực Tuyến

Đang có 686 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.