Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG VỀ TIÊN TRI

PHAÀN 9: SỰ MẶC KHẢI SAI LẦM
Chúng ta cần phải hiểu rằng không phải tất cả sữ mặc khải đều đến từ Chúa. Có tiên tri giả và sự

mặc khải giả tạo.

I. MA-THI-Ơ 7:15-23

A. Chúng ta cần phải hiểu rằng có nhiều tiên tri giả.

 1. Cần phải đặt nặng vấn đề sự tín nhiệm của những người tiên tri để bảo vệ cho Hội Thánh.

 2. Điều rất quan trọng là không để cho tiên tri giả dẫn dụ con dân của Chúa.

B. Ma-thi-ơ 24:24

 • Tiên tri giả sẽ cố gắng dối gạt dân của Chúa.

 • Nếu chúng ta không biết và không cảnh giác như chúng ta đáng phải làm thì chúng ta có thể bị lừa dối bởi tiên tri giả.

  II. KHẢI HUYỀN 2:20

  A. Chúng ta phải xem xét người nào xưng mình là tiên tri.

GIỚI THIỆU

o

Nếu người nào tự xưng mình là tiên tri, họ có thể không phải là tiên tri thật. Điều nầy có thể rất nguy hiểm

Thí dụ của Phao-lô
1. Hội Thánh nhìn nhận ông là một tiên tri.

B. Nhiều tiên tri giả không được Hội Thánh công nhận.
2. Tiên tri giả có thể rất nguy hiểm cho thân thể của Chúa.

III. CHÚA MUỐN CHÚNG TA PHẢI CẨN THẬN VỀ NHỮNG GÌ MÌNH NGHE.

A. 1 Giăng 4:1
B. Đã từng có rất nhiều tiên tri giả trong thế giới của tôn giáo

 1. Thí dụ về Joseph Smith (Người sáng lập đạo Mormon)

 2. Thí dụ về Mary Baker Eddy (Christian Science)

C. Khi tiên tri giả xuất hiện, họ thách thức tiên tri thật D. Có người sợ không dám lượng định những tiên tri.

• 1 Sử ký 16:22

 • Đôi khi người ta không dám định giá tiên tri vì nghĩ rằng làm như vậy là tra tay mình vào người được xức dầu của Chúa.

 • Tuy nhiên, có những cách người ta lượng định đưọc người tiên tri và lời tiên tri.

  IV. DẤU HIỆU CỦA TIÊN TRI GIẢ

  A. Người tiên tri giả không có sự liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu.

 1. Thường những người tiên tri nầy nói rằng ơn tiên tri của họ được chuyển tải bởi một người nào đó.

 2. Những người tiên tri giả thường dẫn người ta sai lạc vì họ không có sự nối kết với Chúa Giê-xu.

B. Giê-rê-mi 23:16
a. Thay vì nghe lời từ Chúa, các tiên tri giả dùng sự tưởng tượng của họ.

1. Tiên tri giả không nghe rõ ràng điều gì từ nơi Chúa.

2. Tiên tri giả nói lên từ sự tưởng tượng của họ. C. Giê-rê-mi 23:16

 1. Tiên tri giả thường cho người ta những hy vọng sai lạc vì họ chỉ nói điều người ta thích nghe.

 2. Tiên tri giả đem đến hy vọng hão huyền

D. Giê-rê-mi 23:30

 1. Nhiều tiên tri giả nghe các tiên tri thật nói và họ lập lại cho người khác.

 2. Tiên tri giả là tiếng vọng chớ không phải tiếng nói

 3. Vì tiên tri giả không thật nghe được tiếng Chúa nên họ lập lại lời của Chúa đã ban cho người khác.

E. Giê-rê-mi 23:36

1. 2. 3.

b. c.

Tiên tri giả bóp méo Lời Chúa
Tiên tri giả lấy Lời Kinh Thánh và giải nghĩa sai.

Tiên tri dùng sai Lời Chúa cho mục đích của họ Họ dùng sai Lời Chúa để lạm dụng con cái Chúa.

Những tiên tri giả thường hoạt động trong Hội Thánh
a. Họ dùng sai Lời Chúa để đạt được quyền lực trên cá nhân và các hội thánh

F. Nê-hê-mi 6:14
a. Tiên tri giả đem tới sự sợ hãi và hăm dọa

o Họ có thể tiên tri những điều đáng sợ cho bạn b. Đôi khi Chúa nói những lời sửa dạy cho hội thánh

c.
G. Ma-thi-ơ 7:17-20

a. Nhưng Chúa không bao giờ dùng sự dọa nạt
Thay vì mang đến sự phóng thích Đức Thánh Linh, tiên tri giả đem đến sự lo sợ.

 1. Mỗi tín hữu phải có kết quả.

  • Những cá nhân trong mục vụ cần phải kết quả

  • Những cá nhân trong mục vụ cần phải được kết quả của một đời sống công chính

  • Những cá nhân trong mục vụ cần phải kết quả của những tâm linh thuần phục.

 2. Tiên tri phải có kết quả của những lời được ứng nghiệm

i. Lời của người tiên tri nói ra phải được ứng nghiệm

3. Nếu những lời của một tiên tri không ứng nghiệm thì người đó có thể là tiên tri giả.

H. Giê-rê-mi 23:32

 1. Bông trái của chức vụ tiên tri phải đem lợi ích cho dân Chúa.

 2. Những tiên tri phải đem lại ích lợi cho hội thánh

• Họ phải là phước hạnh cho Hội Thánh.

I. Tiên tri giả không đáp ứng lại sự chỉnh sửa.

 1. Tiên tri giả không muốn người khác xem xét lời của họ.

  1. Họ không muốn lời của họ được suy xét theo Lời Kinh Thánh.

  2. Họ không muốn ai thắc mắc lời giảng dạy của họ.

  3. Họ tin rằng họ đúng một cách vô điều kiện

 2. 1 Cô-rinh-tô 14:29-30

  1. Không có ai là “Đấng Tiên Tri vĩ đại”

  2. Chỉ có Đấng Tiên Tri vĩ đại là Chúa Giê-xu (Luca 7:16).

  3. Đức Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất nói lời tiên tri không hề sai trật.

• Vì lời của những tiên tri phải được suy xét nên Chúa cho chúng ta một cách đặc biệt để định giá lời của họ.

V. TIÊN TRI GIẢ LÀM VIỆC GIỮA VÒNG HỘI THÁNH

A. Ma quỉ muốn hủy diệt Hội Thánh
B. Ma quỉ dùng lời tiên tri sai trật như là khí giới để nghịch lại với Hội Thánh VI. MẶC KHẢI SAI TRẬT
A. Mặc khải sai trật có thể đến từ bên ngoài Hội Thánh
B. Những người bói khoa mang đến sự mặc khải sai lầm.

 1. 2 Phi-e-rơ 2:1-3 - Nhiều tín hữu sống trong lo sợ phù phép và bói khoa

 2. Phù phép và bói khoa là những lực lượng mạnh mẽ

 1. Những lực lượng nầy thường hoạt động bên ngoài Hội Thánh

  • Thí dụ của đọc chỉ tay

  • Thí dụ của chiêm tinh học

  • Thí dụ về bói toán

 2. Những người tham gia vào những việc nầy muốn biết rõ tương lai của họ

  1. Thí dụ về bói bài

  2. Thí dụ về cầu cơ

  3. Thí dụ về bầu thủy tinh

  4. Thí dụ về quả lắc

 3. Những thí dụ nầy là hình thức của bói khoa

1. Thí dụ về đồng bóng và thông linh

c. Nhiều tín hữu hiểu lầm rằng những điều nầy vô hại và tham dự vào bói khoa. 2. Thí dụ về một phụ nữ trong buổi nhóm

d. Tham dự vào bói khoa là việc nguy hiểm
3. Chúa không cho phép chúng ta tham dự vào bói khoa.

e. Lê-vi Ký 20:6
4. Chúa nghiêm cấm chúng ta dự phần trong việc bói khoa

f. Le-vi Ký 19:26 –
5. Chúa cấm chúng ta làm việc phù phép và bói khoa.

C. Công vụ 16:16-18

a. Tiên tri giả cho rằng Chúa là nguồn mạch của họ a. Tiên tri giả nhắm vào tín hữu yếu đuối

b. Tiên tri giả nhờ cậy vào sự áp bức và sự chia rẽ.

b. Thầy bói và phù thủy cho rằng thế lực tối tăm là nguồn mạch của họ

 1. Thầy bói và phù thủy nhắm vào những người dễ bị dẫn dụ

 2. Thầy bói và phù thủy nhờ cậy những hiện tượng thông linh và ma thuật.

VII. TẠI SAO NGƯỜI TA ĐI ĐẾN NHỮNG THẦY BÓI (TRUYỀN ĐẠO 3:11-12)

A. Chúa ban cho chúng ta sự cảm nhận về tương lai

 1. Vì chúng ta là những người tin nên chúng ta có sự sống đời đời

 2. Giăng 3:35-36

  1. Cho dù chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta không thể tìm biết tương lai

  2. Chúa đã hé mở tương lai cho chúng ta.

B. Một lý do mà Chúa ban cho tiên tri là để những sự hiểu biết về tương lai của chúng ta có thể được bày tỏ trong thời điểm của Chúa và theo đường lối của Chúa.

i. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng để biết những điều thuộc về tương lai.

ii. Giăng 16:12-13

 1. Lời tiên tri là tìm biết về tương lai của bạn trong thời điểm của Chúa và đường lối của Ngài.

 2. Thầy bói cố tìm biết về tương lai của bạn theo cách của bạn và thời điểm của bạn

a. Thầy bói có thể cho bạn những câu trả lời nhưng không có những sự thật về tương lai của bạn.

C. Tin theo bói khoa và phù phép là sự chống nghịch

 1. Khi cầu hỏi những phương cách nào ngoài Chúa, bạn đang nói rằng Chúa không có đủ quyền năng hoặc sự thông sáng để bày tỏ cho bạn điều bạn đáng phải biết về tương lai của bạn.

 2. Bạn thưa với Chúa rằng bạn sẽ tìm biết về tương lai của bạn mà không cần sự giúp đỡ của Ngài

D. Khi bạn tìm kiếm ý Chúa trật thời điểm của Ngài, bạn mời gọi sự đoán phạt và kỷ luật của Chúa trong đời sống bạn.

 1. Nếu Chúa không phán với bạn qua lời tiên tri thì đây là dấu hiệu bạn phải chờ đợi.

 2. Bạn không nên tìm cách khác

VIII. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MỘT TIÊN TRI VÀ MỘT THẦY BÓI A. Khi bạn nhận một lời tiên tri từ một thầy bói.

a. Lê-vi ký 19:31

 1. Khi bạn đi tới một thầy bói, bạn trở nên ô nhiễm và bất khiết trước mắt Chúa

  1. “ô nhiễm” trong tiếng Hi-bá-lai đồng nghĩa với chữ “hãm hiếp”

  2. “ô nhiễm” trong tiếng Hi-bá-lai cũng được dùng để chỉ người bị nhiễm bệnh phong cùi.

 2. Nhận một lời từ một thầy bói sẽ ảnh hưỡng chỗ đứng của bạn trước Chúa.

b. Lê-vi ký 20:6

a. Khi một người nhận một lời từ thầy bói, Chúa loại bỏ họ ra khỏi dân sự của Ngài.

b. Bạn sẽ bị trừng phạt theo kỷ luật của Chúa và sẽ bị đoán phạt
c. Khi bạn đến viếng môt người bói khoa, bạn không được giúp gì cả

a. Chỉ có ác linh sẽ làm ứng nghiệm lời tiên đoán của thầy bói cho bạn

b. Ác linh là tay sai của quỉ dữ
d. Khi bạn viếng một người bói khoa, bạn bị vướng vào sự trói buộc.

 1. Thí dụ về người bói khoa trong Công vụ (Rô-ma 6:16)
  i. Người con gái nầy là nô lệ của người chủ của cô

  ii. Người con gái nầy là nô lệ cho tà linh sai khiến cô

 2. Khi chúng ta phó thác mình cho ai thì chúng ta trở thành nô lệ của người đó.

 3. Thay vì chúng ta được tự do để phục vụ Chúa, chúng ta lại đặt mình trong sự cột trói của quyền

lực của gian ác.

B. Khi bạn nhận được lời tiên tri. a. Giăng 15:2

i. Nó làm cho bạn trong sạch và kéo bạn gần với Chúa.

 1. Ê-xê-chi-ên 12:25

  a. Bạn sẽ hợp tác với Chúa
  b. Bạn sẽ nối kết với mục đích của Chúa.
  c. Bạn sẽ nối kết với chương trình của Chúa.

 2. Giê-rê-mi 1:12
  ! Quyền năng của Chúa ở đàng sau lời ấy để làm cho nó ứng nghiệm

 3. Giăng 6:63
  a. Chúa đem đến cho bạn Lời sự sống
  b. Lời Chúa đem đến sẽ làm cho bạn được mạnh mẽ c. Giăng 8:36

C. Lời tiên tri từ Chúa là một lời giải phóng

a. b.

Những lời nầy sẽ đem bạn đến sự tự do trong Chúa 1 Cô-rinh-tô 6:17

a. Là tín hữu, chúng ta không nên liên hệ đến phù phép hoặc bói khoa.

b. Dính líu đến những điều nầy sẽ đưa tới sự cột trói và hủy diệt sự hiệu quả trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.

c. Những điều nầy sẽ cắt đứt chúng ta ra khỏi gia đình của Chúa và chúng ta sẽ không còn được Chúa ưu ái.

3. Nhưng nếu chúng ta hài lòng với thời điểm của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tự do.

! Chúng ta sẽ bước đi gần gũi với Chúa. IX. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN ĐƯỢC TỰ DO?

A. Bạn thật được tự do khi Chúa giải phóng bạn. B. Bạn cần phải ăn năn
C. Ăn năn có nghĩa là gì?

 1. Ăn năn có nghĩa là xoay trở lại một hướng đi mới

 2. Ăn năn có nghĩa là xây bỏ những công việc xấu xa và tối tăm.

 3. Bạn đi theo đường hướng của Chúa thay vì con đường cũ.

D. Bạn cần phải công bố sự thanh tẩy bởi huyết của Chúa Giê-xu.
• Nếu bạn trở lại với Chúa, Ngài sẽ tha thứ và ban cho bạn hy vọng.

KẾT LUẬN

Sự mặc khải sai trật thường xảy ra bên ngoài Hội Thánh. Mặc khải giả tạo thường đến từ bói khoa hay phù phép. Liên hệ hay thực hành những điều nầy có thể rất nguy hiểm. Phù phép và bói khoa khiến cho bạn bị cột trói. Chỉ có Chúa mới có thể bẽ gẫy những trói buộc nầy.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

1. Những dấu hiệu của tiên tri giả là gì?
2. Những khác biệt then chốt của tiên tri và thầy bói là gì?
3. Tại sao Chúa cấm chúng ta liên hệ đến phù phép và bói khoa?

TỰ HỌC

1. Lượng giá Rô-ma 6. Đọc câu chuyện của cô bé nô lệ.
a. Tại sao đi đến thầy bói là bị trói buộc
b. Làm thế nào một người được giải thoát khỏi sự cột trói nầy.

2. Bạn phải giữ mình khỏi những lời mặc khải giả dối và tiên tri giả. Làm thế nào để bạn nhận biết được những lời giả dối nầy?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814748
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17736
35985
113208
201132
788588
21775269
23814748

26-11-2020 11:46:54

Đang Trực Tuyến

Đang có 732 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.