Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG VỀ TIÊN TRI

PHAÀN 10: BƯỚC VÀO CHỨC VỤ TIÊN TRI

Chúng ta cần phải dấn thân vào khả năng của chúng ta để sử dụng những ân tứ tiên tri. Mỗi tín hữu của Chúa Giê-xu đều có những ân tứ tiên tri. Tuy nhiên chúng ta sẽ góp phần vào việc xây dựng Hội Thánh Chúa khi chúng ta vận hành trong những ân tứ nầy.

I. CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA. Công vụ 19:6

A. Khi Phao-lô đặt tay lên những kẻ tin thì họ kinh nghiệm được Đức Thánh Linh.

 1. Kinh nghiệm nầy không phải chỉ là một sự cảm nhận.

 2. Kinh nghiệm nầy tạo nên một phản ứng trên những người tín hữu nầy

B. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh liền có sự phóng thích ân tứ trong chúng ta.

 1. Những người tin trong Công vụ nói tiếng mới và nói tiên tri.

 2. Thí dụ về Dr. Keith Hazel lần đầu tiên nói tiên tri.

C. Nếu Chúa ban cho bạn đầy dẫy Thánh Linh, bạn có thể đáp ứng với Đức Thánh Linh trong bạn.

II. 1 CÔ-RINH-TÔ 14:31

1. Mỗi một tín hữu có khả năng nói tiên tri.

III. 1 CÔ-RINH-TÔ 14:39-40

A. Phải có một sự hăng hái trong tâm linh chúng ta.

 1. Thí dụ vể Dr. Keith Hazel khi còn nhò ở trường học.

 2. Chúng ta cần có sự hăm hở trong tâm linh để thực hành khả năng nói tiên tri.

B. Mỗi một tín hữu phải có sự sẵn lòng để Chúa sử dụng mình. a. Bất kể bạn đã là Cơ đốc nhân lâu năm hay mới
b. Tuổi tác cũng không phải là vấn đề.

o “Chúa sẽ đổ Thần của Ngài trên con trai và con gái” (Công vụ 2:17-18) o Chúa có thể phán qua con trẻ và người trẻ tuổi.

o Thí dụ về con gái của Dr. Hazel
o Đức Chúa Trời không quan tâm đến tuổi tác.
o Chúa chỉ quan tâm đến sự sẵn sàng của tấm lòng chúng ta.

IV. 1 PHI-E-RƠ 4:10

 1. Chúng ta phải tập trung vào những ân tứ Chúa đã ban cho chúng ta.

 2. Tuy nhiên chúng ta phải ý thức rằng Chúa có thể gia tăng những ân tứ mà Ngài ban cho chúng

ta.

2. Tất cả chúng ta đều có khả năng nói tiên tri.

C. Chúa là Chúa rất đa dạng

 1. Chúa tạo sự đa dạng qua những ân tứ của Đức Thánh Linh.

 2. Ân tứ của Chúa rất ư là quan trọng.

V. BA CÁCH CHỨC VỤ TIÊN TRI THỂ HIỆN TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG.

A. Ca sĩ với ơn tiên tri sẽ hát những bài hát tiên tri từ Chúa ban.

1. 2.

3.

4.

5. 6.

Khi chúng ta hát lời tiên tri thay vì nói, chúng ta gọi đó là “Bài hát của Chúa.”

Sự phối hợp của âm nhạc và những gì trong tấm lòng của người ca sĩ có ơn tiên tri khiến cho ơn tiên tri được khai phóng.

a. Một bài hát tiên tri thường được diễn dịch qua một bài múa tiên tri.

Xuất Ê-díp-tô ký 15:20-21
a. Đây là bài hát tiên tri của sự đắc thắng b. Bài hát tiên tri cập theo bài múa tiên tri.

Một bài hát tiên tri cũng có thể là bài hát chiến trận
a. Thí dụ về các bài Thi Thiên
b. Phần lớn các sách tiên tri chứa đựng những bài hát tiên tri – Thi Thiên 23 c. Thi Thiên 32-36

Có một sự kết nối giữa thờ phượng và khai phóng Thánh Linh qua ơn tiên tri. a. 1 Sa-mu-ên 18:10

2 Các Vua 3:15
b. Bài hát tiên tri có thể đến từ sự gảy đàn

B. Những người nhìn thấy

 1. Không phải những gì bạn thấy được đếu đến từ Chúa.

 2. Chúa có thể chuyển tãi cho chúng ta điều gì đó qua những gì chúng ta thấy được.

 3. Giê-rê-mi 1:11

 • Chúa thường dùng sự nhìn thấy để chuyển đạt sự mặc khải

 • Thí dụ về vợ của Dr. Hazel

d. Khải Huyền 1:11

1. Kết quả là sứ điệp tiên tri gởi đến bảy hội thánh tại Tiểu Á.

 1. Chúng ta có thể thấy những điều với mắt trần

 2. Đức Thánh Linh sẽ đem đến cho chúng ta những hình ảnh vào trí tưởng tượng của chúng ta.

 1. Chúa thánh hóa sự tưởng tượng của chúng ta.

 2. Chúa cho phép chúng ta thấy những điều mà thường khi chúng ta không thấy được.

g. Đôi khi chúng ta không hiểu được những gì chúng ta thấy

i. Xa-cha-ri 4:2-5
ii. Khi chúng ta mới bắt đầu thấy điều gì đó có thể chúng ta không hiểu.

! Tuy nhiên, Chúa sẽ bày tỏ những gì chúng ta thấy. C. Những người nói tiên tri.

a.

Khải huyền 1:10

Sứ đồ Giăng nói rằng: “chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em” (1 Giăng 1:3)

Nếu bạn không thấy, bạn có thể là người nghe được

b.
1. Thí dụ của Giăng nghe tiếng kèn trong sách Khải Huyền.

c. Ê-sai 6:8

d. Có nhiều cách khác nhau để nghe được tiếng Chúa.

 1. Giăng nghe một tiếng nói phía sau ông.

 2. Ê-sai nghe một tiếng nói nói trực tiếp với ông

 3. Ê-xê-chi-ên 2:2 – Ê-xê-chi-ên cảm nhận được sự xức dầu của Chúa.

 4. Đa-ni-ên 12:8

 1. Đôi khi chúng ta không hiểu những gì chúng ta nghe

 2. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta

3. Chúng ta có thể vững tin rằng Đức Thánh Linh sẽ phán với chúng ta những gì Ngài muốn chúng ta nói.

 1. Thí dụ về Ha-ba-cúc (Ha-ba-cúc 3:16)

  • Thỉnh thoảng, khi chúng ta đang được sự xức dầu và Chúa đang phán với chúng ta, chúng ta có thể bị run rẩy.

  • Tuy nhiên, Chúa không muốn làm chúng ta sợ hãi.

  • Chúa muốn chúng ta mở lòng cho Ngài.

 2. Chúa có thể phán với chúng ta trong những cách nêu trên

a. Có lẽ lối thông thường nhất là Chúa phán với chúng ta bằng tiếng nói.

VI. BẤT CỨ CỦA BẠN GIỮ VAI TRÒ GÌ, CHÚA MUỐN BẠN TĂNG TRƯỞNG VÀ TRỞ NÊN XUẤT SẮC.

A. Chúa muốn bạn ao ước sử dụng các ân tứ Thánh Linh.
B. Không phải để kiêu ngạo khi nhận biết được bạn có ân tứ Thánh Linh.

a. Biết được Chúa đang sử dụng bạn không phải là sự tự cao. C. Sử dụng các ân tứ Thánh Linh là điều cần thiết.

2.

1. 3.

1 Cô-rinh-tô 14:12
a. Chúng ta muốn được xuất sắc trong những ân tứ để xây dựng nhà Chúa. b. Ân tứ tiên tri là một trong những ân tứ xây dựng.

Chúa muốn chúng ta sử dụng ân tứ Thánh Linh để làm phần việc của chúng ta trong sự xây dựng Hội Thánh.

Phao-lô nói gì trong Rô-ma 12:6?

• Phao-lô có ý nói rằng nếu bạn có ân tứ Thánh Linh, có sức mạnh của Đức Thánh Linh, và bạn yêu thương Hội Thánh, hãy dùng ân tứ của bạn.

• Nếu Chúa cho bạn sự xức dầu tiên tri, bạn cần phải sử dụng sự xức dầu đó.
D. Nếu Chúa không ban cho bạn sự xức dầu với ơn tiên tri, bạn cần phải cầu xin Chúa cho bạn sự

xức dầu đó.

 1. Chúng ta có thể khai phóng ân tứ Thánh Linh trong đời sống chúng ta

 2. Chúng ta phải có động cơ đúng đắn

• Chúng ta không muốn tự hào và kiêu ngạo E. 1 Phi-e-rơ 4:10

 1. Chúng ta phải dùng ân tứ của chúng ta có để phục vụ người khác và gieo rắc ân điển của Chúa.

 2. Phao-lô nói rằng chúng ta phải đầy đức tin, nhưng Phi-e-rơ nói rằng chúng ta phải trung tín.

1. Chúng ta cần phải trung thành và tận tâm với thân thể của Chúa Cứu Thế.

2. Hội Thánh không phải là ngôi nhà mà Hội Thánh là những con người.

a. Chúng ta là ngôi nhà của Chúa.
F. Cầu nguyện với những tín hữu khác để có một sự phóng thích ân tứ Thánh Linh.

• Thí dụ của Môi-se

KẾT LUẬN

Mỗi tín hữu đều có thể được Chúa sử dụng. Mỗi tín hữu phải vận hành trong ơn thiêng liêng của mình. Chúa muốn chúng ta phải hăng say sử dụng các ân tứ Chúa ban.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

1. Chúa phán với chúng ta bằng cách nào?
2. Thế nào ân tứ tiên tri là ân tứ để “xây dựng”?
3. Chức vụ tiên tri được thể hiện trong hội thánh địa phương bằng ba cách nào?

TỰ HỌC

1. Mỗi tín hữu đều có khả năng vận hành trong ân tứ thiêng liêng.

a. Bạn đã bước vào ân tứ Thánh Linh chưa?

b. Chúa có đang sử dụng các ân tứ Thánh Linh của bạn để xây dựng Hội Thánh không? Làm thế nào bạn có thể bước vào đầy trọn trong ân tứ Thánh Linh để cho người khác cũng được phước?

2. Trong giờ tĩnh nguyện của bạn trước Chúa, Hãy cầu xin Chúa bày tỏ những ân tứ dành cho bạn, nhưng bạn chưa cầu xin hoặc chưa thật sự vận hành trong những ân tứ đó. Hãy viết những ân tứ đó xuống, và xin Chúa sự giúp đỡ và cho bạn chiến lược để phát triển để Hội Thánh sẽ được gây dựng.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23831668
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3651
31005
130128
201132
805508
21775269
23831668

27-11-2020 03:36:08

Đang Trực Tuyến

Đang có 564 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.