Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

HỌC LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA PHẦN HAI: Bốn Cẩm Nang Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

LỜI GIỚI THIỆU

Có bốn cẩm nang tối cần thiết để vận dụng nhằm nghe được tiếng Chúa. Có khải tượng là một trong bốn cẩm nang đó.

I.

KHẢI TƯỢNG:
A. Chúng ta cần vận dụng nhãn quang của quả tim mỗi khi chúng ta đến với

Chúa trong sự cầu nguyện. B. Dânsố12:6

6. Đức Chúa bảo rằng Ngài đã ban cho chúng ta một giấc mơ và một khải tượng.. 2. 1 Sử ký 29:18

3.

4.

5. a.

b.

Hình ảnh có hiệu ứng cao
“Một bức ảnh bằng giá trị ngàn lời diễn tả.”
Nếu bạn muốn có đức tin loại dời núi, thì bạn cần một hình ảnh từ

a. b.

Chúa nói về sự tưởng tượng của trái tim.
• Câu này trong tiếng Hybálai mang ý nghĩa sự tưởng tượng của trái tim. Chúa bảo chúng ta hãy cất dấu Lời Chúa ở trong sự tưởng tượng của trái tim ta.

• . Nghĩa là chúng ta phải hình dung, vẽ lại hình ảnh câu chuyện của Thánh Kinh khi đọc, học Kinh Thánh.

a.
b.
Chúa để bạn có thể nắm giữ.

Sáng Thế 15:5-6

a. b.

Khi bạn cần đức tin ở trong tim bạn thì bạn cũng cần một hình ảnh từ Đức Chúa Trời.
• Hình ảnh có năng lực gia tăng lượng đức tin trong tim chúng ta.
Nếu một người không có sự nghi ngờ trong tim mình, thì người đó có thể ra lịnh cho ngọn núi dời xuống biển.

Sáng thế 12
Đức Chúa Trời đã ban cho Áp ra ham một lời rhêma. Ápraham cần có đức tin để vâng lời Chúa.

i. Chúa không nói đến đức tin của Ápraham.

ii. Tuy nhiên, rõ ràng rằng Ápraham có đức tin vì ông đã hành động y theo đức tin.

iii. Chúa chờ cho đến phân đoạn 15:6 của sách Sáng Thế mới đề cập đến dức tin của Ápraham.

iv. Kinh Thánh nói rằng mãi cho đến khi Chúa cho Ápraham hình ảnh hằng hà sa số của các ngôi sao trên trời thì ông mới tin điều đó.

v. Điều này cho thấy hình ảnh có năng lực gia tăng đức tin của chúng ta. c. Nếu chúng ta cần loại đức tin doi núi, chúng ta cần 2 điều này từ Chúa:

6.

 1. Chúng ta cần Chúa phán cho một lời.

 2. Chúng ta cần một khải tượng từ Chúa.

iii. Và khi chúng ta nắm giữ hai điều này, đức tin sôi sục trong linh hồn chúng ta.

Giăng 5:19

7.

8.

9.

Công vụ 2:17

 1. Chúa bảo rằng, “Các con sẽ nhận giấc mơ và khải tượng.”

 2. Nếu chúng ta không nhận được giấc mơ và khải tượng, đó không phải là

  bởi vì Chúa không gửi nó đi.

 3. Chúng ta không thấy giấc mơ và khải tượng vì chúng ta đã không rà bắt

  đúng tần số của làn sóng tới có khải tượng và giấc mơ trong đó.

Thánh kinh dạy chúng ta tim kiếm khãi tượng.

a. Chúng ta chắc không muốn ôm ấp các hình ảnh của Satan.
b. Phân biệt rằng khải tượng của Chúa là để môn đồ hóa muôn dân.

• Chúng ta cần loại hình ảnh gia tăng đức tin và năng lực từ Chúa để hoàn thành khải tượng của Chúa.

Tất cả mọi người chúng ta đều có một hình ảnh.

 1. Chúng ta cần chắc chắn rằng các hình ảnh mà chúng ta có không được mâu thuẫn hay đi ngược lại Lời Thánh Kinh.

 2. Chúng ta phải nói lẻ thật của Lời Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta.

* Nếu bạn đang nói lời tiêu cực, bi quan cho cuộc đời bạn, chính là bạn đang rủa sả cuộc đời bạn và Satan được phép bước vào tước đi những phước hạnh của Chúa định cho bạn.

c. Chúng ta không cần phải sống trong nỗi lo sợ.
i. Lo sợ chính là sự trái ngược của đức tin.

ii. Chúng ta cần phải khước từ những hình ảnh trong cuộc đời chúng ta mà nó không qui thuận với Lời Kinh Thánh.

a. b. c.

Còn Đức Chúa Giêxu thì bao lâu Ngài có khải tượng một lần? • Chúa Giêxu luôn luôn xử dụng khải tượng.

Chúng ta cũng cần cố gắng luôn luôn thấy khải tượng.
Chúng ta nên lập tức ăn năn vì đã không tìm khải tượng trong quá khứ.

Chúng ta cần tìm kiến khải tượng mỗi ngày.

 1. Nếu chúng ta tìm kiếm khải tượng, ắt chúng ta sẹ thấy nó.

 2. Chúa đã gắn nhãn quang bên trong tim chúng ta dể chúng ta có thể nhìn

  vào lĩnh vục tâm linh và thấy khải tượng.

 3. Nhãn lực trong tim bạn được đặt tại đó để có thể nhìn thấy Đức Chúa

  Giêxu.

 4. Khi ta thấy Chúa Giêxu, chúng ta có thể bắt chước Ngài.

II.

CÁC LOẠI HÌNH ĐIÊU KHẮC

A. Nhiều người không xử dụng hình ảnh vì họ cho rằng nó thuộc dạng hình điêu khắc tức là thần tượng

1. Điều răn thứ nhất trogn bảng Mười Điều Luật: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất 20:4).

a. Hoạt động hình dung, tưởng tượng của con nguời cho phép tạo ra hình tượng.

b. Hoạt động hình dung dưới sự chỉ đạo của Thánh Linh sẽ cho ra hình ảnh thánh.

2. Xuất 25
* Chúa cũng không hẳn cấm các cản hoạt động tưởng tượng mà chính Ngài đã xức dầu.

3. Trong Tân Ước cũng có ví dụ về hoạt động tưởng tượng.

 1. Côlôse 1:15

 2. Hêbơrơ 2

i. Rốt lại, ta cần chú mục vào Đức Chúa Giêxu.
ii. Nếu chúng ta hình dung được cảnh Đức Giêxu tuôn trào trong mình,

chúng ta có thể vận hành trong cơ chế sáng tạo thiên thượng.

4. Nhiều người đã có được khải tượng từ Thiên Chúa để họ có thể được giúp đỡ mà truyền đạt lại cho thế gian.

 1. Ví dụ về nhà khoa học phát kiến ra mô hình cấu tạo của phân tử Benzen. Đức Chúa Trời đã cho ông hình ảnh con rắn tự cắn đuôi mình trong một giấc mơ trong thời gian ông mầy mò giải thích và tìm

  hiểu về nhóm phân tử phương hưong này.

 2. Hội thánh cần vận hành trong cơ chế sáng tạo thiên thượng và khai phóng

  ân điển thiên đàng ra cho thế gian.
  Điều này sẽ khiến cho Hội Thánh trở nên đằng đầu chứ không phải làm cuối.

 3. Nhưng phải chú ý xử dụng hoạt động tưởng tượng một cách đứng đắn.

10.

a. b.

Tất cả chúng ta đều có hình ảnh trong đầu.

Tuy nhiên không phải ai ai cũng nhận thức rõ về điều mình thấy. Cho nên con Chúa cần ý thức về các hình ảnh mình có trong đầu.

 1. Chúng ta cần kiểm chứng lại với Đức Chúa Trời về các hình ảnh nẩy

  lên đó.

 2. Chúng ta cần ôm ấp các hình ảnh thuộc về Thiên Chúa cho cuộc đời

  chúng ta.

 1. Ví dụ về một người chế tạo ra cái cổ máy khổng lồ để dịch chuyển quả địa cầu.

 2. Chúng ta cần phải ứng dụng cơ chế sáng tạo thiên thượng trong đời sống chúng ta.

5. Sự khác biệt giữa một hình ảnh điêu khắc và một khải tượng từ Chúa là:

 1. Những người thờ phượng hình điêu khắc.

  1. Những kẻ đó rất cứng đầu cứng cổ, kiêu ngạo.

  2. Họ cho rằng làm vậy để chế ngự Chúa.

 2. Những người KHÔNG thờ phượng hình điêu khắc.

  1. Những người này khiêm cung tìm kiếm mặt Chúa.

  2. Họ khao khát nhìn thấy Chúa vận hành.

B. Làm sao bạn có thể trở thành một người có nhãn quang thiên thượng?

 1. Chúng ta cần bắt chước Đức Chúa Giêxu.

  1. Chúa Giêxu luôn luôn có khải tượng thiên đàng.

  2. Giăng 5..

 2. Chúng ta cần tìm kiếm khải tượng.

  1. Có nhiều cách để nhận được khải tượng.

  2. 1 Giăng 5:14-15.

  3. Có khải tượng có phải đó là ý muốn của Chúa không?

i. Công vụ 2:17.
ii. Nếu chúng ta cầu xin khải tượng, Chúa sẽ ban cho khải tượng. iii. Kinh Thánh Luca 11:13 nói vậy.

* Kinh Thánh không lừa dối.
d. Bạn nên chia xẻ khải tượng đó cho các bậc lãnh đạo thuộc linh của bạn.

* “Điều mà đã được xác nhận bởi môi miệng của hai hay

ba chứng nhân.”
3. Chúng ta làm gì với các khải tượng của mình?

a. Daniel 8:2-3
i. Daniel ngồi xuống nhìn lại toàn bộ tổng thể các khải tưọng

của mình.
ii. Chúng ta cũng nên nhìn lại toàn bộ các khải tượng của mình.

 1. Chúng ta phải cầu xin sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

 2. Chúa sẽ tuôn dòng thác đổ và khai mở nhãn quang để chúng ta biết phải thấy gì và cần gì.

 3. Chia xẻ lại các điều thấy đó cho bậc lãnh đạo thuộc linh của bạn.

III.

 1. Khải huyền 4:1-2.

  1. Nếu ta khao khát khải tượng mới, ta phải tìm xin khải tượng mới.

  2. Chúng ta cũng cần khả năng để làm tất cả mọi điều mà Giăng đã làm trong

   khải tượng của ông.

 2. Giăng nói “Tôi ở trong Thánh Linh,” cũng là nghĩa “Tôi được thần cảm bởi Thánh Linh” theo tiếng Hy lạp.

 3. Nếu bạn không ở trong Thánh Linh, tất nhiên bạn đang ở trong xác thịt vậy.

  a. Kinh Thánh dạy phải “thờ phượng trong Thần linh và lẻ thật.” (Giăng 4:23).

  b. Đôi khi điểm đầu của buổi thờ phượng không hoàn toàn là ở trong Thánh Linh..

  c. .Tuy nhiên, càng về sâu hơn trong sự thờ phượng, chúng ta sẽ bước vào Thánh Linh.

  Dòng chảy linh sẽ tuôn tràn và bạn được đưa vào sự hiện diện của Chúa..

KỸ NĂNG NÀO GIÚP CHÚNG TA BƯỚC VÀO THÁNH LINH? A. Vỗ tay ngợi khen Cha

4. Chúng ta nhìn thấy khải tượng ở đâu?.

 1. Ngay trên màn hình ở trong não của chúng ta..

 2. Daniel 7:1.

  Daniel viết khải tượng ông nhìn thấy xuống.

 3. Daniel 7:13, 15.

 4. Kinh thánh được ban cho để làm sống động.

  1. Điều gì nhân vật trong Kinh Thánh trải qua, chúng ta đều có thể.

  2. “”(Mathiơ 9:29)..

 5. Điều cần làm ngay là ăn năn về các nghi ngờ của mình và tin rằng Kinh

  Thánh cũng áp dụng trên chúng ta nữa.

 6. Daniel 7:16

  1. Daniel đụng chạm với ngoại giới ở chỗ nào?

  2. Daniel đụng chạm với người ngoài ở ngay trong khải tượng của

  tâm não ông.

  1. Ông trò chuyện với người ngoài ngay trong khải tượng của ông.

  2. Do đó bạn cũng có thể làm như vậy.

 7. Làm sao bạn biết được bạn đang trò chuyện với Chúa?

  1. Kể lại khải tượng của bạn cho hai – ba người khác nghị luận.

  2. Phải chắc chắn rằng nó không phản luận với Lời Kinh Thánh.

 8. Dần dần thực tập nhiều thì chúng ta sẽ quen.
  Chúng ta cần thực tập lành cho đến nỗi nó trở thành bản thể của chúng ta.

C. Làm sao chúng ta có thể nhận một khải tượng mới?

C. Giơ cao tay hướng về thiên đàng.

 1. Nhắm mắt lại.

 2. Mở lòng ra cho Chúa.

 3. Khải huyền 4:1

 1. Chúng ta cần tìm kiếm một khải tượng.

 2. Mở tấm lòng ra cho Chúa soi thấu.

 3. Đáp ứng với sự soi thấu của Chúa.

 4. Khi bạn có nhiều ảnh tượng thiên thượng và bạn mời Thánh Linh ngự trị trên các ảnh tượng đó, Ngài sẽ giúp bạn nhập thể với Ngài.

• Hoạt động tưởng tượng thiên thượng có thể tạo bước bắt cầu qua khải tượng thiên thượng.

G. Khải huyền 3:20

1. Sau một khải tượng, Đức Chúa Trời có thể sẽ dẫn bạn vào một khải tượng khác nữa.

• Cho nên bạn ắt phải luôn mở lòng mình cho Ngài và đừng thõa mãn tại đó.

2. Chúa bảo “Sẽ cho con một khải tượng”..

a. b.

c. d.

Ngài muốn chúng ta mở lòng ra và đón nhận nó.

“Trình bày bạn như là một của lễ sống” (Roma 12:1).
• Chúng ta cần ăn năn vì đã không dọn mình như một của lễ sống cho

Chúa.
Hãy giúp cho mọi người cùng thấy được bức tranh. Hãy quyết tâm tìm kiếm khải tượng.

KẾT LUẬN

Đức Chúa Trời thích ban cho chúng ta khải tượng. Thật ra đó là vấn đề sống còn của một đời sống cơ đốc nhân. Hoạt động tưởng tượng thánh khiết có thể là bước bắt cầu để đón nhận khải tượng thiên thượng. Khái tượng là chìa khóa để nghe được tiếng Chúa.

THAÛO LUAÄN NHOÙM
4. Hai điều gì giúp cho đức tin chúng ta tăng trưởng?.

 1. Tại sao chúng ta cần thiết phải chi xẻ cho các vị lãnh đạo thuộc linh của chúng ta về các khải tượng mình nhận được ?

 2. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận thêm một khải tượng mới?

TÖÏ NGHIEÂN CÖÙU

2. Khải tượng là một chiếc chìa khóa để lắng nghe được tiếng Chúa.. Hãy thực tập tìm kiếm khải tượng.

2. Đọc sách Khải huyền 4:1. Nghiên cứu về cách mà Giăng đã dùng để bước vào Thánh Linh.

 1. Sứ đồ Giăng đã xử dụng kỹ năng nào để bước vào Thánh Linh?

 2. Đối với bạn, bạn có kỹ năng nào tốt hơn không?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23841166
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
13149
31005
139626
201132
815006
21775269
23841166

27-11-2020 13:17:27

Đang Trực Tuyến

Đang có 663 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.