Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Làm Thế Nào để Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài 10 - Một Nút Vặn Lên - “Kinh nghiệm đền tạm”

Giới thiệu: Đền tạm là một sự đến gần của Chúa để bước vào trong thế giới linh, đến gần Chúa để nghe tiếng Ngài. Nơi Chí Thánh là nơi Chúa phán mặt đối mặt và miệng đối miệng với Môi-se và thầy tế lễ cả. Tôi đã đi xem những chặng trong đền tạm là nơi các thầy tế lễ cần dừng lại để nghiêm trang chỉnh sửa như điều chỉnh tìm một tần số của kênh đài trước khi cho phép tôi hoàn toàn bước vào trong sự hiện diện của Chúa và nghe được tiếng Chúa cách rõ ràng.

A. Đền tạm là thiết kế của Chúa cho chúng ta mô hình trong việc đến gần Ngài:

 1. Hê-bơ-rơ. 8: 2 –Đền tạm Thật là một nơi mà Chúa Giê-xu thi hành chức vụ.

 2. Hê-bơ-rơ. 8:5 –Đền Tạm trong Cựu ước là một bản sao chép, là một hình bóng về những điều trên thiên đàng. Nó vẽ nên cảnh chúng ta sẽ tiến tới khi chúng ta bước vào thiên đàng. Nó là một “khuôn mẫu” để chúng ta có thể đi theo khi chúng ta đến gần Chúa.

B. Những nơi mà tôi dừng lại và những câu mà tôi hỏi khi tôi đến gần với Đức Chúa Trời hằng sống:

 1. Chi phái Giu-đa được cắt đặt trước cổng = tôi có đang bước vào cổng của Ngài với lời cảm tạ và ngợi khen?

 2. Bàn thờ bằng đồng = tôi có đặt ý muốn của tôi vào trong chủ đề này không? tôi có đang là một của lễ sống không?

 3. Chậu bằng đồng = tôi có thường xuyên rửa sạch mình bằng việc đọc và áp dụng Kinh thánh không?

 4. Bàn để bánh trần thiết = nền tảng của ý chí tôi có thuần khiết không (tương đương với loại ngũ cốc thuần khiết dùng làm bánh). Tôi có mối thông công với các Cơ đốc nhân khác không (biểu tượng bằng việc dùng bữa với nhau)?

 5. Chân đèn bằng vàng - đốt bằng dầu = tôi có nhường cho Đức Thánh Linh soi sáng trong cõi lòng và tâm trí tôi khi tôi đọc Kinh thánh không? Có câu Kinh thánh nào nhảy ra khỏi trang Kinh thánh không?

 6. Bàn thờ xông hương- được làm mới mỗi sáng và mỗi tối = Tôi có phải là một người thờ phương liên tục không, hay tôi đã bắt đầu phàn nàn?

 7. Hòm giao ước- tôi có đang đứng hay quỳ cách yên lặng trước một số biểu tượng mà làm cho Chúa thực hữu với tôi (như là Chúa Giê-xu) không? Tôi có đang yên lặng nhận lãnh tiếng nói của Ngài và khải tượng của Ngài không?

Ghi chú: mục tiêu là sống liên tục với những kinh nghiệm này, để bạn có thể dễ bắt đầu viết nhật ký và nói, “Kính chào Chúa! Ngài muốn nói gì với con không?” Tuy nhiên, nếu ngày nào đó bạn không nghe điều gì đó là vì bạn không sống với một trong những kinh nghiệm đền tạm này. Vậy nên ngày đó, tôi tập dừng lại ở mỗi chặn của đền tạm và hỏi Chúa xem mình có đang thiếu kinh nghiệm này trong sinh hoạt của mình không. Ngài sẽ cho thấy rõ những gì đang thiếu và hướng dẫn tôi cách nào để sửa lại nó.

C. Cầu nguyện và thảo luận những Bài tập

 1. Thực hành viết nhật ký nhóm lớn (7 phút): Hãy hỏi Chúa câu hỏi sau:

  “Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con liên quan đến việc sử dụng Kinh Nghiệm Đền Tạm như là một cách đến gần Ngài?”

 2. Chia sẻ nhật ký trong nhóm hai người (5 phút): Một khi thời gian viết nhật ký đã hết, người hướng dẫn nhóm sẽ bảo mọi người chia nhóm với nhau và đọc nhật ký của họ cho nhau. Đừng phân tích, chỉ đọc mà thôi. Nếu khi bạn nghe nhật ký của người kia mà lòng bạn có sự ấn chứng điều đó đến từ Chúa, hãy nói với họ ghi nhận của bạn. Sau đó chia sẻ nhật ký của bạn lại với họ.

 3. Chia sẻ nhật ký nhóm lớn (8 phút): Người lãnh đạo nhóm sẽ mời vài người tình nguyện chia sẻ nhật ký của họ cho cả nhóm. Cho họ tràn pháo tay sau khi họ chia sẻ nhật ký. Hãy khích lệ học viên bước đi trong đức tin.

 4. Hãy yêu cầu mọi người chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến hay câu hỏi nào liên quan đến bài học.

 5. Hãy mời những người tình nguyện trích dẫn những câu Kinh thánh thuộc lòng tuần trước và chia sẻ điều Chúa đã phán với họ liên quan đến câu này. Sau đó chia nhóm hai người và trao đổi bài học với nhau.

D. Những thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhà

 1. Học thuộc lòng Hê-bơ-rơ 8:5 và ghi nhật ký về nó, hỏi Chúa những gì Ngài muốn phán với bạn liên quan đến câu Kinh thánh đó và áp dụng vào đời sống của bạn.

 2. Ghi nhật ký qua từng chặn của Kinh Nghiệm Đền Tạm. ghi những câu hỏi:

• Chi phái Giu-đa được đặt trước cổng = tôi có bước vào cổng của Ngài với lời cảm tạ và ngợi khen không?

 
 • Bàn thờ bằng đồng = tôi có đặt ý muốn của tôi vào trong chủ đề này không? tôi có đang là một của lễ sống không?

 • Chậu bằng đồng = tôi có thường xuyên rửa sạch mình bằng việc đọc và áp dụng Kinh thánh không?

 • Bàn để bánh trần thiết = nền tảng của ý chí tôi có thuần khiết không (tương đương với loại ngũ cốc thuần khiết dùng làm bánh). Tôi có mối thông công với các Cơ đốc nhân khác không (biểu tượng bằng việc dùng bữa với nhau)?

 • Chân đèn bằng vàng - đốt bằng dầu = tôi có nhường cho Đức Thánh Linh soi sáng trong cõi lòng và tâm trí tôi khi tôi đọc Kinh thánh không? Có câu Kinh thánh nào nhảy ra khỏi trang Kinh thánh không?

 • Bàn thờ xông hương - được làm mới mỗi sáng và mỗi tối = Tôi có phải là một người thờ phương liên tục không, hay tôi đã bắt đầu phàn nàn?

 • Hòm giao ước- tôi có đang đứng hay quỳ cách yên lặng trước một số biểu tượng mà làm cho Chúa thực hữu với tôi (như là Chúa Giê-xu) không? Tôi có đang yên lặng nhận lãnh tiếng nói của Ngài và khải tượng của Ngài không?

  E. Phần phụ thêm - một bảng liệt kê tóm tắt phải có phần “một nút vặn tốt” từ Hê- bơ-rơ 10:19-22

  1. Tôi đang sống với kinh ngiệm đền tạm

  1. Bàn thờ - trước hết tôi phi từ bỏ chính mình, nỗ lực cá nhân và sức riêng.

  2. Chậu - tôi rửa sạch mình thường xuyên bằng việc suy gẫm Kinh Thánh.

  3. Bánh trần thiết-????? nntng ?????? caý chí tôi phi tinh ròng và tôi phải bước đi trong sự thông công với Thân thế Đấng Christ.

  4. Chân đèn - tôi đã chuyển từ lý trí sang lý trí được Đức Thánh Linh dẫn dắt.

  5. Hương-tôi là một người thờ phượng liên tục; tôi dâng lời cảm tạ m????? trong mọi điều.

  6. Hòm giao ước - tôi chu Chúa trong im lặng để nhận lãnh điều Ngài muốn dành cho tôi.

  2. Tôi áp dụng nút vặn sơ theo Ha-ba-cúc 2:1-3

  a. Tôi tr???m lặng bằng...
  b. Tập chú vào Đức Chúa Giê-xu.
  c. Tôi xoay theo dòng chảy của ý tưởng chợt đến.

 • d. Tôi viết xuống dòng chảy những ý tưởng và hình ảnh đến với tôi.

3. Tôi áp dụng nút vặn tinh theo Hê-bơ-rơ 10:19-22

 1. Tấm lòng tôi chân thật, đơn thuần và thành thật.

 2. Tôi tin hoàn toàn rằng dòng sông của Chúa đang chảy trong tôi.

 3. Lương tâm tôi hoàn toàn trong sáng qua sự thanh tẩy của huyết Đấng Christ.

 4. Tôi đã vâng theo lời Re-ma của lần trước.

4. Tôi xác nhận nhật ký của mình qua những cách khác mà Chúa bày tỏ

 1. Nhật ký của tôi thuận hiệp với Kinh thánh và bản tánh của Chúa.

 2. Những người cố vấn thuộc linh xác chứng nhật ký của tôi đúng là từ

  Chúa.

F. Thực tập trường kỳ: hãy tập chú vào Chúa Giê-xu, hướng theo dòng chảy và nhật ký hai chiểu là một phần trong cuộc đời bạn kể từ bây giờ. Hãy chia sẻ nhật ký của bạn với những người cố vấn thuộc linh. Nguyện xin ân điển của Chúa đổ trên cuộc dời các bạn! Nguyện xin sứ điệp này đâm rễ trong cuộc đời bạn và sanh ra gấp trăm lần hơn, và bạn sẽ chia sẻ điều này với nhiều người khác để họ cũng có thể kinh nghiệm được sự sống diệu kỳ từ Đức Chúa Trời Toàn năng!

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814612
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17600
35985
113072
201132
788452
21775269
23814612

26-11-2020 11:41:06

Đang Trực Tuyến

Đang có 596 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.