Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng Phần 9- Lời Cầu Nguyện Giải Cứu

Giới thiệu: Trong sáu lời cầu nguyện chúng ta đã đi qua trong những tuần trước, chúng ta đã nhổ bỏ những cái neo mà ma quỷ tấn công. Bây giờ, trong lời cầu nguyện cuối cùng này chúng ta sẽ đuổi quỷ ra. Đây không phải là một lời cầu nguyện, nó giống như một mạng lệnh hơn. đó là chúng ta bảo chúng phải đi ra trong danh Chúa Giê-xu! Ma quỷ là những thực thể linh, chúng tìm kiếm để đi vào nhiều người và thể hiện bản chất gian ác của nó qua người đó.

Ma quỷ /tà linh gia tăng những nan đề của các bạn. Bạn có thể thấy chính mình đang tranh chiến với những sinh lực tiêu cực từ một sự kết hợp của những điều sau đây: 1) những rủa sả dòng họ, 2) những cột trói, 3) những mong đợi tiêu cực, 4) những thề nguyện trong lòng, 5) những hình ảnh đau thương của “thực tế”, 6) những lời rủa sả, 7) ma quỷ. Và có thể bạn đang tranh chiến với sự tự nổ lực của chính mình hơn là những lời cầu nguyện đúng theo Kinh Thánh. Bạn sẽ không chiến thắng. Bạn sẽ bị đánh bại và ở trong sự thất vọng nếu bạn dùng sức mạnh ý chí của chính mình để chống lại nhưng sinh lực tội lỗi này.

 1. Câu Hỏi để khám phá nhu cầu cần giải cứu (phần này không có trong DVD)

  1. “Lạy Chúa, điều gì gây áp lực trong con?”

  2. “Lạy Chúa, tội lỗi nào con không thể đánh bại?”

  3. “Lạy Chúa, những trở ngại nào cứ lặp đi lặp lại?”

 2. Một Cơ đốc nhân có thể bị “tà linh chiếm hữu/áp chế không?”

  1. Một vài bản dịch Kinh thánh dùng cụm từ ‘bị tà linh chiếm hữu.”

  2. Từ Hy lạp thật sự là daimonizomai và diamond (Strongs # 1139), có nghĩa là “ở dưới sự ảnh hưởng của,” cho chúng ta một hình ảnh khác với “bị chiếm hữu bởi”

  3. Nhiều Cơ đốc nhân khước từ ý nghĩ về một Cơ đốc nhân bị “áp chế bởi” nhung họ sẽ cởi mở hơn với ý tưởng là một Cơ đốc nhân có một số linh vực trong linh hồn hay thân thể “ở dưới sự ảnh hưởng của” một tà linh.

  4. Không có một câu nào nói rõ là một Cơ đốc nhân có thể hay không thể có một tà linh. Vậy chúng ta để cho người ta tự do có những quan điểm khác nhau về vấn đề này.

  5. Trong Luca 13:16 một “con gái của Áp-ra-ham” được Chúa Giê-xu giải cứu khỏi một tà linh là linh ốm yếu (Luca 13:11)

   1. chúng ta có thể biết chắc một người con gái của Áp-ra-ham là một người con gái của đức tin vì Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin và là tổ phụ của những người tin, có cả những Cơ đốc nhân chúng ta.

   2. Ở đây có một con gái của đức tin, là người được giải cứu khỏi một tà linh và kết quả là thể lý được chữa lành.

 

Trang 36

C. Những điều không bình thường là những điều có thể do các tà linh gây nên

 1. Điếc (Mác 9:25); mù, câm (Ma-thi-ơ 12:22); ốm yếu (Luca 13:11, 12); điên, hành vi chống đối xã hội (Mác 5:1-20); động kinh (Ma-thi-ơ 17:14-18).

 2. Tóm lại: những bất thường do ma quỷ gây ra có thể xuất hiện ở những lĩnh vực thế lý, tình cảm, tâm thần và tâm linh của đời sống chúng ta.

 1. Những chổ đứng mà để cho ma quỷ bước vào gồm: cứ tiếp tục phạm tội; nghiện ngập, đau đớn, hệ thống niềm tin sai trật; tham dự với những tôn giáo sai trật; sợ hãi/ám ảnh; sống phóng đãng, sách báo khiêu dâm; tham dự với tà thuật; những lời tự rủa sả về mình; không tha thứ và những ràng buộc không tin kính (Giăng 14:30; 2 Cô-rinh-tô 2:10,11; Ê-phê-sô 4:25-27).

 2. Những lời cầu nguyện thường thấy như thế nào?

  1. 12 trong 41 lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu được ghi lại là lời cầu nguyện giải cứu và Ngài đuổi quỷ.

  2. Có nghĩa 1/4-1/3 lời cầu nguyện của Ngài cho sự chữa lành là cầu nguyện giải cứu.

  3. HÃY DUY TRÌ SỰ CÂN BẰNG CỦA CHÚA GIÊ-XU khi chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu của con người. Nếu chúng ta không dùng sự cân bằng của Ngài, chúng ta sẽ dùng của ai?

 3. Làm thế nào tô biết tôi cần đuổi những tà linh nào?

  1. Tấm lòng tổn thương (ví dụ như: sợ hãi, nghi ngờ, vô tín) sẽ là ba tà linh hàng đầu.

  2. Những tên gọi của tà linh có thể được phân biệt bởi những niềm tin không tin kính mà họ đã gắn bó với...

Niềm tin không tin kính

Tôi sẽ thất bại.
Tôi không tốt.
Tôi không xứng đáng có một cuộc sống tốt. Tôi sẽ không du dật về tài chính
Con cái tôi sẽ nổi loạn
Cuộc sống không công bằng
Người ta sẽ không chấp nhận tôi
Tôi cần phải hoàn hảo

Tên của những tà linh mà có thể họ đã gắn bó với

Thất bại và sợ thất bại
Không xứng đáng và định tội
Nghèo đói và tự ti
Nghèo đói
Sợ hãi
Oán giận và tự ti
Khước từ, tự khước từ và sợ khước từ Cầu toàn, kiêu ngạo, sợ hãi

 

Trang 37

 1. Những bước chuẩn bị giải cứu

  1. Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể dễ dàng buổi 2-3 tà linh cùng lúc, đặc biệt nếu chúng kết nối gần nhau trong những hoạt động của chúng. Vậy khoanh tròn 2-3 tên là linh mà bạn cảm thấy chúng kết nối gần với nhau trong những gì chúng làm (khước từ, tự khước từ, sợ sự khước từ hay ví dụ khác như là tức giận, căm ghét và tự căm ghét).

  2. Đánh số những nhóm đã khoanh tròn này, đánh số 1 kế bên nhóm mà gây nhiều nan đề cho bạn nhất và đánh số từ đó xuống.

  3. Nhiều người sẽ có từ 1-5 nhóm hay nhiều hơn.

  4. Trong sự cầu nguyện giải cứu, bạn bắt đầu bằng việc đuổi những tà linh ở nhóm 5 và sau đó làm ngược lên đến nhóm 1. Làm như vậy bạn sẽ loại bỏ những tà linh yếu hơn trước và những tà linh mạnh nhất sau khi những hỗ trợ của tà linh yếu đã đi khỏi rồi.

 2. Ai thực thi sự giải cứu?

  1. Thường thì tốt nhất nên có một vài người cầu nguyện giải cứu cho bạn, và tốt nhất nếu có ai đó trong nhóm đã có kinh nghiệm giải cứu trước đó, nhưng nếu không thể thì bạn nên cứ tiếp tục.

  2. Tất cả các Cơ đốc nhân đều có thẩm quyền thực thi sự giải cứu (ma-thi-ơ 10:8; Mác 3:15; 7, 13; 16:17, 18; và Luca 9:1, 2).

 3. Những sự chuẩn bị trước khi giải cứu (hãy chắc chắn mọi cái neo của ma quỷ đã bị nhổ bỏ):

  1. Kiểm tra để chắc chắn những người chịu cố vấn đã liệt kê 10-20 những niềm tin vô tín, và hoàn thành cả 4 cột bài làm được mô tả trong loạt bài này. Hãy chắc chăn người đó đã cầu nguyện qua cả 4 cột, ăn năn những niềm tin không tin kính và những lời thề trong lòng, xác chứng những gì Chúa đã phán, và bởi quyền năng Thanh Linh sẽ đi theo tiếng Ngài.

  2. Kiểm tra để chắc chắn rằng 3-6 cảnh chữa lành nội tâm đã được tiến hành đúng (như: Chúa xuất hiện trong cảnh đó, làm và nói điều gì đó). Hãy chắc chắn khải tượng là một phần của tiến trình.

  3. Nhìn qua danh sách tà linh và kiểm lại xem những tà linh đó đã được gọp lại với nhau và được đánh số theo nhóm.

  4. Hãy bắt đầu với nhóm số cao nhất (có thể 3, 4, 5 hay 6) và đuổi những nhóm này trước, kết thúc với nhóm số 1 (là nhóm mạnh).

 

Trang 38

J. Tiến trình giải cứu thật sự

 1. Áp dụng mũi tên số 1 là tách ma quỷ ra khỏi người đó. Người được giúp đỡ ăn năn về che giấu những ý nghĩ/hành động tội lỗi do ma quỷ gây nên và nói rõ dự định của người đó là quay lại với Chúa Giê-xu và bắt đầu làm những hành động ngược lại (phải cụ thể). Hướng dẫn người đó vào những phần nào của sự cầu nguyện này mà người đó cần giúp đỡ (thường là phần thứ hai).

 2. Áp dụng mũi tên thứ 2: người được giúp đỡ ra lệnh cho tà linh (kêu tên) phải ra khỏi trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Hướng dẫn họ vào những phần nào trong sự cầu nguyện này mà họ cần giúp.

 3. Hướng dẫn người được giúp đỡ ngừng nói (để hơi thở người đó tự do cho ma quỷ đi ra theo cách đó) và để lòng người đó ghét ma quỷ- đẩy nó ra-trong khi đó bạn ra lệnh (trong một giọng đầy uy quyền), ma quỷ/các tà linh đi ra (từ 1-2 phút). Hãy mở mắt để thấy khi bạn quan sát ma quỷ thể hiện và bỏ đi (như, thân thể căng thẳng lên và rồi thư giãn). Sau đó kiểm tra lại người đó, “anh có cảm nhận điều gì đang xảy ra bên trong không?” đáp ứng cách thích hợp với những gì người đó nói với bạn. Hãy ở trong dòng chảy ý tưởng, tìm kiếm những ý tưởng chợt đến, những hình ảnh và cảm nhận từ Chúa để dẫn dắt và giúp đỡ bạn trong suốt tiến trình.

K. Vượt qua những trở ngại

 1. Ma quỷ di chuyển nhưng không hoàn toàn đi ra (đi từ bụng đến cổ): hãy lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của “tiến trình giải cứu thật sự” ở trên.

 2. Tà linh vẫn còn không chịu đi ra: hãy cầu nguyện như sau: “lạy Đức Thánh Linh, xin hãy chỉ cho chúng tà linh này đang cố bám vào điều gì.” hướng dẫn người chịu cố vấn xoay theo dòng chảy những ý tưởng và những hình ảnh và nói với bạn những gì đến với tâm trí người đó. Đáp ứng bằng việc hướng dẫn người đó cầu nguyện lời cầu nguyện thích hợp (tha thứ cho một người, cắt đứt mối ràng buộc không tin kính, vứt bỏ những đồ đạc trong nhà mà có nối kết với tà linh). Hãy ở trong dòng chảy, cầu xin một lời tri thức, một lời khôn ngoan và linh của sự nhận biết. Đề nghị người được giúp đỡ những gì bạn đang nhận lãnh, và cùng với người đó hành động theo điều nhận lãnh được.

 3. Hãy có một đội giải cứu khoảng 2 người, một người nhìn thấy bên não phải là người dễ dàng thấy những điều trong thế giới linh. Đáp ứng với những gì người đó thấy.

L. Một khi tà linh bị đuổi đi

 1. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đổ đầy và kiểm soát khu vực đó.

 2. Kêu gọi điều ngược lại với những điều vừa đuổi đi đến sống trong tấm lòng người được giúp đỡ.

M. Xây dựng một bức tường bảo vệ với “Suy ngẫm lẽ Thật Kinh thánh mới”

 1. Xem lại phần ghi chú trong phần 2 về cách để có một sự suy ngẫm Kinh thánh.

 2. Đừng giảm thiểu, hãy dành ít nhất 3 tuần cầu nguyện cho sự bảo vệ và học thuộc

  lòng Kinh thánh.

 

Trang 39

3. Lập “Hòn đá chúc mừng kỷ niệm: của bạn như đã thảo luận ở phần 3.
N. Nhận lãnh chức vụ cầu nguyện cá nhân- nhóm 3 người cho những ai khao khát (2-3

tiếng trong 1-3 tuần)

 1. Bạn có thể tổ chức một đêm mà mọi người có khao khát muốn đến cùng nhau trong chức vụ nguyện giải cứu. Những người lãnh đạo nhóm ghi tên những người muốn buổi cầu nguyện này và sắp xếp họ trong những nhóm 3 người với nhau. Hướng dẫn là hai người sẽ cầu nguyện cho người thứ ba trong nhóm. Khi người đàu tiên được cầu nguyện, họ có thể đi vòng tròn, lặp lại tiến trình đến khi cả ba đều được cầu nguyện và những ai mong muốn được cầu nguyện giải cứu thì nhận lãnh được. Điều này sẽ mất ba giờ đồng hồ hoặc hơn. Đi theo hướng dẫn của sự giải cứu như đã mô tả ở trên.

 2. Nếu giáo viên của bạn không có lên lịch như một sự kiện thì bạn cần đi đến với một vài người bạn cầu nguyện của bạn và đưa cho họ hướng dẫn trên về sự cầu nguyện giải cứu và bạn đã hoàn thành danh sách các tà linh, và bảo họ cầu nguyện giải cứu cùng với bạn. Đừng nghỉ cho đến khi bước này được hoàn tất và lòng bạn hoàn toàn được tự do.

 3. Sau đó hãy đổ đầy tấm lòng bạn với sự sáng của Chúa qua suy ngẫm Kinh thánh (hay một vài lần suy ngẫm Kinh thánh, nếu bạn được chữa lành một vài tổn thương). Hãy dành thời gian làm cho tốt điều này! Dùng thời gian tĩnh nguyện của bạn trong vài tháng kế tiếp để hoàn tất những phần Kinh thánh suy ngẫm. Satan sẽ cố gắng trở lại. Bạn đang xây dựng một bức tường để chắc chắn hắn không thể bước vào. Xây một bước tường vững chắc, cứng cáp. Hãy duy trì sự chiến thắng của bạn!

 4. Thiết lập một/nhiều hòn đá kỷ niệm

 5. Được chữa lành áp dụng cả bảy lời cầu nguyện! Hãy cũng dẫn người khác vào sự tự do. Lan truyền những tin tức tốt lành rằng Chúa Giê-xu giải phóng chúng ta tự do!

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814696
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17684
35985
113156
201132
788536
21775269
23814696

26-11-2020 11:44:42

Đang Trực Tuyến

Đang có 680 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.