Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 2: MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC GIÁO DỤC CƠ ĐỐC LỜI GIỚI THIỆU

Trong phần học trước, chúng ta đã đề cập đến tất cả các cách thức phát triển những nhà lãnh đạo theo lời Chúa. Sự sống còn của Hội Thánh địa phương hoàn toàn tùy thuộc vào sự phát triển của các trường huấn luyện nhằm trang bị Lời Chúa cho dân sự Ngài hầu cho họ có thể hầu việc Chúa cách hiệu quả hơn. Trong Hội Thánh đầu tiên, các sứ đồ không chú trọng đến vấn đề phòng ốc bằng việc nhóm lại với nhau. Họ nhóm lại tại hiên cửa Sô-lô-môn hoặc là ở nhà riêng hoặc nhóm lại tại những điểm thuê mướn để lắng nghe sự dạy dỗ Lời Chúa. Là những người lãnh đạo trong Hội Thánh, chúng ta phải uyển chuyển trong việc sử dụng những nơi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhóm lại để trang bị cho dân sự Chúa hầu việc Ngài có hiệu quả. Trong phần học này, chúng ta sẽ nghiên cứu ba phương diện quan trọng, chúng ta sẽ xem lại: Mục tiêu và mục đích của việc giáo dục ở Hội Thánh. Những nguyên tắc, triết lý của Kinh Thánh về giáo dục Cơ Đốc và cuối cùng là chúng ta sẽ biết cách chuẩn bị tổ chức Trường Kinh Thánh ngay tại Hội Thánh địa phương của chúng ta là thế nào.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. Mục tiêu và mục đích của việc đào tạo người hầu việc Chúa A. Môn đệ hóa những người trung tín-đầy đức tin (IITi 2Tm 2:2) Phao-lô cho rằng: Ti-mô-thê rao giảng lời Chúa, dạy dỗ và làm mọi điều cho nhà Chúa vẫn chưa đủ. Điều quan trọng mấu chốt là tìm kiếm những Ti-mô-thê khác trong Hội Thánh để Ti-mô-thê có thể dốc đổ đời sống mình vào những con người ấy. Ti-mô-thê phải tìm kiếm những người có tiềm năng lãnh đạo trong Hội Thánh ông đang quản nhiệm lúc bấy giờ. Người có tiềm năng lãnh đạo mà Ti-mô-thê đã huấn luyện phải là người đầy dẫy đức tin. Đầy dẫy đức tin nghĩa là thật sự trung tín trong mọi phương diện trong đời sống. Quan sát một người xuyên suốt một thời gian dài được huấn luyện và đào tạo chính là phương cách mà Ti-mô-thê dùng để nhận biết người ấy có đầy dẫy đức tin hay không. Ti-mô-thê phải biết rõ những tín hữu trong Hội Thánh của ông. Sau một thời gian được huấn luyện, sẽ có những người được dấy lên trong vòng Hội Thánh để rao giảng Phúc Âm của Đấng Christ. Khi Ti-mô-thê tìm được người đầy dẫy đức tin, ông sẽ dốc đổ hết tâm lực để đào tạo người ấy giống như Phao-lô đã từng đào tạo ông vậy. Ti-mô-thê có một mục đích rất rõ ràng là tìm kiếm những người đầy đức tin để bắt đầu đào tạo họ. Sự trung tín cũng đòi hỏi người đó phải có khả năng đào tạo lại một người khác có thể đi ra và dạy dỗ tốt. Những tín hữu đầy đức tin này là người có sự hứa nguyện rỏ ràng và trọn vẹn trong việc học hỏi lời Chúa . Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ của Ngài về tầm quan trọng của việc cứ ở trong lời Chúa. Kinh Thánh đã được viết từ quan điểm của người Đông Phương hoặc người Do Thái. Khi dân sự Chúa đọc Kinh Thánh Cựu Ước, họ thường đọc dựa trên cảm giác kinh nghiệm hoặc hành động của riêng họ, chứ không phải dựa trên sự suy hiểu của tâm trí. Biết Lời Chúa vẫn chưa đủ, họ phải trở nên gần gũi với Lời Chúa đến nỗi bạn sẽ cảm nhận và hành động theo Lời ấy. Điều Phao-lô đề cập đến trong 2:2, tìm kiếm những người trẻ tuổi đầy lòng nhiệt huyết, họ không chỉ lấy nghe làm đủ nhưng họ còn áp dụng lời Chúa vào trong đời sống với cả tấm lòng mình. Mục đích lâu dài là phát huy mọt Cơ Đốc Nhân có nếp sống thật sự vững vàng trong Chúa (RoRm 6:4 ) Mục đích của phép báp-têm trong Christ là để học bước đi trong đức tin và có đời sống kiên định trong Christ. Đó chính là mục tiêu của chúng ta trong tiến trình đào tạo dạy dỗ người khác. D. Mỗi Cơ Đốc Nhân đều cần phải được huấn luyện để trở thành một chiến sĩ trong vương quốc Đức Chúa Trời . Hội Thánh địa phương chính là nơi tập trung các tín hữu lại với nhau để được huấn luyện. Trung tâm của chúng ta là chuẩn bị những người phục vụ trọn thời gian cho vườn nho của Chúa. Do vậy mà một trong những mục đích của việc huấn luyện chính là trang bị đầy đủ cho tín hữu như một tinh binh của vương quốc Đức Chúa Trời. Ai là người nên tham dự vào trường Kinh Thánh trong Hội Thánh địa phương? Tất cả mọi người trong Hội Thánh đều cần được trang bị để làm trọn sự kêu gọi của Chúa. E. Mục tiêu cụ thể của tình yêu thương (IITi 2Tm 1:5) Mục tiêu mà Phao-lô hướng đến không phải là bằng cấp, cũng không phải là địa vị có quyền hành. 1. Mục tiêu quan trọng nhất của Phao-lô: Tình yêu thương. Xây dựng một tình yêu thương sâu đậm vô điều kiện trong đời sống của mỗi Cơ Đốc Nhân. Hết lòng, linh hồn, hết trí khôn và hết sức mà kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Tình yêu ấy đến từ đâu? Từ tấm lòng trong sạch. 2. Mục tiêu chính yếu thứ hai: Một lương tâm tốt. Nghĩa là họ phải có tâm trí của Đấng Christ. Lương tâm của Cơ Đốc Nhân đã được tẩy sạch bởi lời Chúa đến nỗi họ sẽ suy nghĩ như Chúa đã suy nghĩ 3. Mục tiêu thứ ba: Một đức tin bền vững. Đức tin ở đây có nghĩa là một đức tin trung tín, trung thành mãi mãi. Mục đích của những lời giảng dạy là thay đổi tấm lòng, tâm trí và khai phóng cho dân sự Chúa làm được những việc lớn lao cho vương quốc của Đức Chúa Trời.

II. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC MỘT TRƯỜNG KINH THÁNH (LuLc 2:52)

A. Một đời sống quân bình và trưởng thành . Chúa Jêsus tăng trưởng vào bốn phương diện trong cuộc sống: 1. Ngài càng thêm khôn ngoan. Đây là phần hiểu, biết trí khôn của con người. 2. Thân hình Ngài càng lớn. Nhiều người nhận được sự kêu gọi mạnh mẽ của Đức Chúa Trời cho đời sống họ nhưng họ sẽ không thể nào làm theo được vì đền thờ thuộc thể của họ xuống cấp quá. 3. Ngài càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời tuôn tràn trên đời sống Chúa Jêsus hay nói cách khác Ngài cũng tăng trưởng về phần tâm linh. Đức Chúa Jêsus đã tăng trưởng phần tâm linh của Ngài như thế nào? Cũng như cách chúng ta đã tăng trưởng vậy. Ngài dành nhiều thời gian trong nhà hội để học hỏi lời Đức Chúa Trời. Ngài dành thời gian cầu nguyện riêng tư với Chúa. Ngài đã học cách thờ phượng. Ngài đã học cách vâng phục những người có uy quyền hơn mình đặc biệt là cha mẹ mình. 4. Chúa Jêsus tăng trưởng trong lĩnh vực xã hội (làm đẹp lòng người ta). Chúa đã yêu thương những người xung quanh và có mối quan hệ tốt đẹp với họ. Ngài đã học phong tục của cộng đồng Ngài sinh sống. Ngài thân thiện với những người xung quanh. Như vậy, một trong những nguyên tắc đào tạo của Hội Thánh là làm cho tín hữu trở nên trọn vẹn. Đó là điều quan trọng để phát triển một cuộc sống quân bình của Cơ Đốc Nhân. B. Một nền giáo dục kiểu mẫu (PhuDnl 6:1-9) Qua việc tăng trưởng lẽ thật trong lời Chúa bằng cách đọc đi đọc lại Kinh Thánh, đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi và những mục đích và đường huớng của chúng ta sẽ nằm trong sự hướng dẫn đúng đắn cho Chúa. Đó là mẫu mực theo lời Chúa. Nhưng nếu bạn sẽ phát triển Trường Kinh Thánh vì mỗi Hội Thánh địa phương trên thế giới đều cần có trường Kinh Thánh. Chúng ta phải đặt ra một mục tiêu, và đặt nó làm ưu tiên trong đời sống và chức vụ của mình.

III. ĐẶT KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ CHO VIỆC TỔ CHỨC TRƯỜNG KINH THÁNH.

A. Phải biết chắc sự kêu gọi và sự dẫn dắt của Chúa (IIPhi 2Pr 1:10) Mỗi Cơ Đốc Nhân phải mặc lấy những đức tính tốt lành của Đức Chúa Trời. Phải siêng năng áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống bạn. B. Không một chức vụ nào là chuyên chú vào một cá nhân . Chức vụ của Phao-lô không phải là chức vụ của một người nhưng ông cùng làm chung với các sứ đồ khác. Phao-lô cũng giống vậy. Cần phải có một sự cam kết lớn lao trong việc đào tạo một người khác Nhưng sẽ không có sự vui mừng nào hơn là được nhìn thấy những thanh niên trong Hội Thánh biết lắng nghe để giảng dạy lời Chúa, và ánh sáng lời Chúa tỏa sáng trong đời sống họ khi họ truyền đạt và giảng dạy cho người khác. C. Cùng liên kết hợp tác với nhau là một giải pháp lớn . Tìm kiếm những người khác trong phạm vi ảnh hưởng của bạn phải là người có cùng ao ước trang bị cho những thánh đồ của Chúa Khi chúng ta làm công tác đào tạo những người phục vụ Chúa, chúng ta sẽ kết quả và kết quả ấy sẽ luôn được duy trì.

THẢO LUẬN NHÓM

Nêu lên những phương cách để xác định những Ti-mô-thê khác (những người lãnh đạo) trong chức vụ của bạn. Theo bạn, người trung tín-đầy đức tin có nghĩa gì? Hãy so sánh mục tiêu (theo Kinh Thánh) của một trường Kinh Thánh đối với những học vị đòi hỏi phải đạt những học vị có tính chủng viện trong trường Kinh Thánh ngày nay và vẽ ra một viễn cảnh quân bình của 2 bước nhắm tới. Việc phát huy một đời sống trưởng thành cách quân bình của một người có ý nghĩa như thế nào?

TỰ NGHIÊN CỨU

Tại Hội Thánh địa phương của bạn đã có trường Kinh Thánh chưa? Nếu có, hãy gặp người lãnh đạo và hỏi người ấy về: Mục tiêu (theo Kinh Thánh) của trường Kinh Thánh. Học viên là những ai? Mục tiêu đào tạo của họ. Bạn có thể giúp đỡ việc mở rộng trường Kinh Thánh như thế nào? Nếu không, hãy sử dụng những gì bạn đã học trong bài học này để viết về mục tiêu và triết lý giáo dục Cơ Đốc, kế hoạch để mở trường Kinh Thánh.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814729
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17717
35985
113189
201132
788569
21775269
23814729

26-11-2020 11:46:04

Đang Trực Tuyến

Đang có 713 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.