Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 3: DẤY LÊN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO

LỜI GIỚI THIỆU

Trong bài học cuối cùng, chúng ta đã biết mục đích thứ hai của Hội Thánh là phải truyền giảng cho những người hư mất. Đức Chúa Trời muốn ban cho mỗi nhóm tế bào khải tượng về sự chinh phục của những người láng giềng của họ. Tất cả chúng ta đều có một mục đích và mục đích đó là phải chinh phục nhiều linh hồn. Chúng ta hoàn thành mục đích đó cách tốt nhất trong một nhóm. Trong nhóm tế bào, chúng ta chuyển từ việc bắt cá một mình sang việc bắt cá bằng lưới.

Trong bài học này, chúng ta cần nghiên cứu mục đích thứ ba của Hội Thánh là: Việc dấy lên đỡ những người lãnh đạo. Người lãnh đạo là nhu cầu quan trọng nhất của Hội Thánh ngày nay. Một người lãnh đạo có thể ảnh hưởng rất lớn tới một dân tộc. Nhưng thường thì trong Hội Thánh địa phương, chúng ta không biết cách dấy lên những người lãnh đạo như thế nào. Chúng ta có khuynh hướng cử những người nổi bật trong Hội Thánh. Chúng ta đặt cho họ vào những vị trí và những tước vị mặc dù họ không chứng minh được những ân tứ của họ. Trong cơ cấu của nhóm tế bào, chúng ta có một phương cách hoàn hảo về việc ấy lên những người lãnh đạo.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẤY LÊN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG NHÓM TẾ BÀO.

A. Mỗi người đều bắt đầu trong một nhóm tế bào .

1. Khi họ chứng minh được sự trung tín của họ, những ân tứ của họ sẽ đem họ càng tiến tới sâu hơn trong vị trí lãnh đạo Hội Thánh.

2. Giống như trong một cuộc chạy đua bạn bắt đầu nơi vạch xuất phát cùng với mọi người.

3. Một số người có nhiều ân tứ hơn những người khác và những ân tứ cùng sự xức dầu sẽ đem họ tiến xa hơn.

B. Các thế hệ lãnh đạo (IITi 2Tm 2:1-2)

Phao-lô mô tả bốn thế hệ lãnh đạo:

1. Phao-lô

2. Ti-mô-thê

a. Phao-lô với một nhóm thanh niên.

b. Ông huấn luyện những thanh niên đó phải phục vụ theo cách mà ông đã làm.

3. Những người trung thành: Đây là thế hệ thứ ba.

4. Những người khác: Những người trung thành dạy dỗ những người khác.

II. BẠN TÌM NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO? (Mac Mc 15:16)

Huấn luyện những người lãnh đạo giống như những sân bóng chày.

Chúng ta thấy bốn điều phải thực hiện khi Hội Thánh đang huấn luyện những người lãnh đạo.

A. Giai đoạn giảng đạo (16:15).

1. Chúng ta giảng đạo trong Hội Thánh, nhóm tế bào, trên truyền hình và đài phát thanh. Nhưng chúng ta đang rao giảng Phúc-âm.

2. Khi mọi người hưởng ứng, chúng ta xác nhận sự cứu rỗi của họ.

3. Sau đó trong vòng 24 giờ đồng hồ chúng ta đến thăm gia đình họ.

B. Giai đoạn đồng hoá (Mac Mc 16:16).

1. Chúng ta phải chăn dắt họ bằng báp têm.

2. Đây là tiến trình đồng hoá.

3. Chúng ta đưa họ vào các nhóm tế bào.

4. Cuối giai đoạn này, chúng ta đưa họ đi nghỉ ngơi dưỡng linh để thực hiện sự giải cứu.

5. Chúng ta gọi đây là một kỳ nghỉ để chạm trán với kẻ thù nghịch (ma quỷ).

6. Đây là chỗ chúng ta bắt đầu chăn dắt người ta.

C. Giai đoạn chuẩn bị (16:17, 18).

1. Đây là giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa.

2. Sau khi họ từ nơi nghỉ ngơi trở lại, họ được ghi tên vào một lớp học, có thể kéo dài từ 9 đến 12 tuần.

Mục đích của lớp học này là dạy cho mọi người cách trở thành môn đệ của Chúa.

3. Những dấu hiệu theo sau của các môn đệ:

a. Họ đuổi quỷ.

b. Họ chữa bệnh.

c. Họ có quyền năng trên ma quỷ.

4. Trong lãnh vực này, họ được dạy cầu nguyện và chiến trận thuộc linh, sự nên thánh, đọc Kinh Thánh, được dẫn dắt bởi Thánh Linh và cách để thật sự trở thành môn đệ của Chúa.

D. Giai đoạn lãnh đạo (16:19).

1. Đây là giai đoạn các môn đệ bắt đầu rao giảng.

2. Nếu mọi người không trải qua bốn giai đoạn này. Họ sẽ không bao giờ học biết để trở thành những người lãnh đạo giỏi.

3. Trong lớp học lãnh đạo cũng kéo dài khoảng 12 tuần, họ được huấn luyện:

a. Cách để lãnh đạo một nhóm tế bào.

b. Cách để tìm ra những ân tứ thuộc linh của chính họ.

c. Trong những nguyên tắc, tâm tánh và sự liêm chính.

4. Cuối 12 tuần, họ đã đến bước hoàn tất và đó là phần mở đầu của các nhóm tế bào.

5. Bây giờ họ thật sự là những người lãnh đạo.

a. Họ đã tiếp nhận Chúa.

b. Họ đã chịu phép báp têm.

c. Họ đã được giải cứu.

d. Họ đã làm môn đệ của Chúa.

e. Họ đã được huấn luyện.

f. Bây giờ họ đang sẵn sàng lãnh đạo các nhóm tế bào.

6. Mỗi thành viên của các nhóm tế bào phải thực hiện bốn điều này.

7. Thách thức lớn nhất của việc lãnh đạo các nhóm tế bào là thiếu những người lãnh đạo.

III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CỐ VẤN HƯỚNG DẪN (IITi 2Tm 2:2; Tit Tt 2:7)

A. Dành thì giờ dấy lên những người lãnh đạo .

1. Người giúp đỡ là những người có những tâm linh của bạn, những phẩm chất, sự xức dầu của bạn và sự chuyên chú khải tượng của bạn.

2. Từ các nhóm tế bào mà dấy lên những người lãnh đạo.

B. Sự nhấn mạnh của Đức Chúa Trời vào thế hệ kế tiếp trong Kinh Thánh Cựu Ước .

1. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn những đứa con trai và con gái thuộc linh.

2. Gương của Môi-se.

a. Ông không chỉ dấy lên những người lãnh đạo, ông đã dấy lên Giô-suê.

b. Giô-suê ở với ông suốt ngày đêm.

c. Khi Môi-se qua đời, Giô-suê được giao quyền lãnh đạo.

3. Gương của Ê-li.

a. Ông đã chuyên chú vào Ê-li-sê.

b. Ông xức dầu cho Ê-li-sê, người đã ở với ông ngày đêm cho đến khi ông về thiên đàng.

c. Hãy nhớ rằng: Sự thành công là có người kế vị.

d. Nếu bạn không có một người kế vị nào, khi bạn qua đời sẽ không có ai tiếp tục làm công việc của bạn.

e. Ê-li-sê nhận sự xức dầu bội phần hơn sự xức dầu của Ê-li.

f. Ông đã làm 16 phép lạ trong khi Ê-li chỉ làm có 8 phép lạ.

g. Đối với người chăn bầy, điều này phải trở thành khải tượng của bạn.

Không phải những gì bạn có thể làm một mình, mà là những người lãnh đạo đã được dấy lên.

C. Khải tượng vềviệc dấy lên những người lãnh đạo trong Kinh Thánh Tân Ước

1. Gương của Chúa Jêsus Christ:

a. Hai người ở biển hồ Ga-li-lê.

b. Thêm hai rồi thêm một cho đến khi Ngài có 12 môn đồ.

c. Họ ở với Ngài.

d. Ngài dạy họ cách cầu nguyện.

e. Ngài sai họ ra đi từng đôi một.

f. Trong sách Lu-ca 10: Ngài có 70 người theo Ngài.

g. Khi Ngài sống lại từ kẻ chết, có 500 người tin nhận Ngài.

2. Sự sống của Đấng Christ đã được nhân cấp lên.

3. Gương của Phao-lô.

a. Ông không đi nơi này nơi kia một mình.

b. Ông đi với các môn đồ mà ông đã dốc đổ chuyển giao sự sống của ông cho họ.

D. Nguyên tắc lãnh đạo (ITi1Tm 3:1-8).

1. Nguyên tắc biệt riêng ra những người trung tín.

2. Đây là những gì các nhóm tế bào phải làm.

a. Trong nhóm tế bào, một người lãnh đạo phải biểu lộ sự trung tín của họ.

b. Họ có thể biểu lộ các ân tứ thuộc linh của mình.

c. Trong một nhóm tế bào chúng ta có một cơ hội để nhìn xem những năng lực của một người lãnhđạo.

3. Đức Chúa Trời sẽ gởi đến bạn những người lãnh đạo. Nhưng bạn phải bắt đầu với những người mà bạn có trong nhóm bạn.

4. Hãy khám phá tiềm năng trong họ.

5. Bạn phải sản sinh ra những người lãnh đạo có cùng một tâm tình như bạn. Hãy gặp gỡ với những người lãnh đạo của bạn. Chia sẻ khải tượng của bạn cho họ. Cùng làm việc, giúp đỡ họ vượt qua qua các nan đề của họ. Huấn luyện cho họ cách làm những gì mà bạn đã làm.

l Mỗi thành viên của Hội Thánh bạn phải trình bày được mục đích của họ một cách rõ ràng như:

"Hội Thánh của tôi tồn tại để rao truyền Tin Lành; để chăn bầy của Đức Chúa Trời; chuẩn bị các môn đồ; và để gieo trồng những người lãnh đạo trong mọi dân tộc trên thế giới".

THẢO LUẬN NHÓM

Thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn :

1. Những người lãnh đạo được dấy lên và được thừa nhận như thế nào trong Hội Thánh của bạn?

2. Làm thế nào để bạn khám phá ra những người có tiềm năng lãnh đạo?

3. Sự chuẩn bị nào họ phải có trước khi trở thành những người lãnh đạo?

4. Hãy đánh giá hệ thống dấy lên những người lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn trong ánh sáng của bốn giai đoạn mà bạn đã được học trong bài này. Bài học nào bạn có thể học từ các bước này?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Viết ra các bước của sự chuẩn bị lãnh đạo trong Hội Thánh bạn và so sánh chúng với các bước của sách Mác (Mac Mc 16:15-19)

2. Nếu sự chuẩn bị này ở dưới tiêu chuẩn của sách 16:15-19, hãy lấy khuôn mẫu này cho sự lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn và xem nếu nó có thể được chấp nhận.

3. Hội Thánh bạn có một khẩu hiệu về mục đích không? Bạn có biết điều đó không? Nếu có, hãy viết ra và so sánh khẩu hiệu đó với lời trình bày mục đích mà bạn đã học trong bài học này, và xem có bất cứđiều nào bạn có thể ứng dụng vào câu khẩu hiệu của Hội Thánh bạn.

Lời trình bày về mục đích của Hội Thánh tôi :

4. Nếu Hội Thánh bạn không có khẩu hiệu (trình bày về mục đích), hãy soạn ra một câu khẩu hiệu và chia sẻ nó với người lãnh đạo Hội Thánh của bạn.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24010175
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
6511
25970
110837
197798
86567
22842610
24010175

04-12-2020 05:14:23

Đang Trực Tuyến

Đang có 911 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.