Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 4: CÁC NGUYÊN TẮC TĂNG TRƯỞNG THEO CẤP SỐ NHÂN

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đã dạy về ba mục đích của Hội Thánh. Trước nhất, Hội Thánh tồn tại để chăn bầy của Đức Chúa Trời, kế đến là truyền giảng Tin Lành cho người hư mất và cuối cùng là dấy lên những người lãnh đạo. Chúng tôi tin rằng Hội Thánh theo nhóm tế bào là cơ cấu tốt nhất để hoàn thành ba điều này.

Hãy dừng lại và nghĩ về Đức Chúa Trời với nguyên tắc tăng trưởng nhân cấp. Ngài đã dạy nguyên tắc này từ Sáng-thế Ký đến Khải-thị. Ngài phán với A-đam và Ê-va: "Hãy kết quả sanh sản thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy đất..." Trong Công vụ, ta thấy con số các môn đồ được nhân ra thêm và phát triển. Các nhóm tế bào có thể giúp Hội Thánh bạn tăng trưởng và làm cho đầy dẫy đất nước bạn như thế nào? Bài học này có thể là bài học hùng hồn nhất đã từng được học trong sự tăng trưởng Hội Thánh.

Chúng ta hãy xem xét ba nguyên tắc về tăng trưởng theo cấp nhân.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. NGUYÊN TẮC VỀ KHẢI TƯỢNG (SaSt 15:1-21)

A. Ý nghĩa của sự khải tượng .

1. Khải tượng là một bức ảnh thu nhỏ về tương lai.

2. Đó là khả năng để nhìn thấy điều trong thế giới thần linh trước.

3. Khi Đức Chúa Trời phán bảo Áp-ra-ham rằng ông sẽ có một đứa con, thì ông đã quá tuổi sinh con.

4. Tâm trí ông không thể hiểu nỗi điều đó.

5. Đức Chúa Trời dẫn ông ra ngoài nhìn xem các vì sao.

6. Khi ông ngắm nhìn các vì sao, ông tin vào Đức Chúa Trời và ông được kể là công bình.

7. Khải tượng là nguyên tắc đầu tiên của tăng trưởng theo cấp nhân.

8. Bạn phải nhìn thấy khải tượng về điều Đức Chúa Trời muốn làm thông qua các nhóm tế bào của bạn.

B. Chiều kích thứ tư (lãnh vực )

1. Tiến sĩ Choi gọi nguyên tắc này là chiều kích thứ tư.

2. Tất cả những điều chúng ta có thể thấy trong thế giới tự nhiên đều thuộc trong ba lãnh vực đầu tiên.

3. Bên ngoài lãnh vực về không gian và thời gian là lãnh vực này, là nơi mà Đức Chúa Trời sống và đức tin hành động.

4. Đây là lãnh vực mà ma quỉ cũng đánh trận cùng chúng ta.

5. Đức tin vận hành trong chiều kích thứ tư.

6. Để tăng trưởng theo cấp số nhân, bạn phải xem xét chiều kích thứ tư.

7. Đức Chúa Trời dẫn Áp-ra-ham ra khỏi trại của ông.

8. Bởi vì bối cảnh của ông đã đại diện ba lãnh vực đầu tiên.

9. Nhưng khi ông nhìn lên các vì sao, mỗi vì sao ông thấy đã trở thành một đứa con.

10. Và Đức Chúa Trời phán rằng, đó là số con trai mà Áp-ra-ham sẽ có.

11. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và ông được kể là công bình.

C. Nhận được khải tượng về sự tăng trưởng từ Đức Thánh Linh .

1. Bạn phải nhìn thấy cát nơi bờ biển và sao trên trời như số linh hồn mà bạn sẽ chinh phục được và khiến họ trở nên môn đồ của Chúa thông qua các nhóm tế bào.

2. Nếu bạn có một khải tượng nhỏ bé hoặc bạn chỉ nhìn trong ba lãnh vực đầu thì bạn sẽ không bao giờ tăng thêm các nhóm tế bào theo cấp số nhân.

II. NGUYÊN TẮC CỦA SỰ TAN VỠ:

Xuyên suốt Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời không thể sử dụng một người cho đến khi nào người ấy tan vỡ.

A. Ý nghĩa của sự tan vỡ

Có nghĩa là bạn không còn dựa vào chính mình nữa.

Những gương trong Kinh Thánh về tan vỡ

1. Sau 24 năm chờ đợi và đau khổ, Áp-ra-ham có con vào lúc ông được 100 tuổi.

2. Môi-se có một sự hiện thấy về việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

3. Nhưng ông đã cố gắng làm điều đó theo sức riêng của ông.

4. Đức Chúa Trời để ông đi 40 năm trong đồng vắng. Tại đó ông đã nhận biết được sự bất lực của mình.

5. Áp-ra-ham cũng đã đến chỗ tan vỡ (SaSt 22:1-24). Việc dâng Y-sác trên bàn thờ đã đem đến sự tan vỡ lớn lao cho đời ông.

6. Đức Chúa Trời không thể nhân cấp bạn lên cho đến chừng nào bạn bất lực hoàn toàn.

7. Bạn phải chết đối với khải tượng.

8. Gia-cốp có một khải tượng về một cái thang bắt lên trời.

9. Nhưng ông phải trải qua 20 năm làm việc cho La-ban.

10. Giây phút ông vật lộn với Đức Chúa Trời và xương hông của ông bị trật gãy đi, Đức Chúa Trời đã đổi tên của ông từ Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên.

III. NGUYÊN TẮC CỦA TÁI SẢN SINH (SINH SÔI NẨY NỞ)

A. Làm sao để các nhóm tế bào sinh sản ra thêm?

1. Nhóm tế bào sinh sản thêm ra khi những người lãnh đạo có khải tượng của đức tin.

2. Nhóm tế bào sinh sản thêm ra khi những người lãnh đạo bị tan vỡ và biết rằng chính họ không thể tự làm điều đó.

3. Nhóm tế bào tăng trưởng theo nguyên tắc mười hai người.

B. Nguyên tắc số mười hai

1. Đấng Christ bắt đầu với mười hai môn đồ.

2. Mười hai là một con số của sự môn đệ kỷ luật.

3. Ba cách để chúng ta làm cho một nhóm tế bào sinh sản ra thêm.

a. Cách truyền thống.

Có nan đề với phương pháp này.

b. Tăng trưởng nhân cấp ở bề ngoài.

i. Nguyên tắc của việc tăng trưởng nhân cấp.

ii. Công việc của mỗi người lãnh đạo nhóm tế bào là biến nhóm tế bào của họ thành một nhóm những người lãnh đạo.

c. Tăng trưởng nhân cấp ở bề trong.

4. Điều chủ yếu trong mỗi trường hợp là người lãnh đạo trở về với nhóm tế bào mẹ (chính) mỗi tuần.

5. Tại sao? Bởi vì các môn đồ của Đấng Christ đã trở lại để tường trình với Ngài trước khi họ được sai ra đi lần nữa.

C. Tiềm năng của nguyên tắc số mười hai .

1. Người triển khai khái niệm này là một Hội Thánh ở Bogota, Columbia.

2. Vào tháng 5. 1995, họ có 1200 nhóm tế bào.

3. Vào tháng 12. 1995, họ có 4000 nhóm tế bào.

Vào tháng 12. 1996, họ có 10400 nhóm tế bào.

5. Vào tháng 12. 1997, họ có 13000 nhóm tế bào.

6. Đây là bí quyết của tăng trưởng cấp nhân nhanh chóng. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời tăng trưởng cấp nhân. Bạn càng tăng trưởng cấp nhân thì bạn càng có quyền lãnh đạo. Người nào tăng trưởng cấp nhân là người có quyền lãnh đạo.

7. Hãy xin Đức Chúa Trời ban cho bạn khải tượng vượt quá những hoàn cảnh của bạn và xin Chúa bẻ bạn ra như Ngài đã bẻ bánh và cá. Sau đó hãy xin Ngài làm cho bạn thêm nhiều lên như sao trên trời và cát bờ biển.

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn :

1. Bạn có khải tượng gì về sự tăng trưởng cho Hội Thánh của bạn hoặc nhóm mà bạn đang lãnh đạo?

2. Có những ngăn trở nào trên con đường của bạn trong việc thực hiện hóa khải tượng?

3. Đối với cá nhân bạn thì sự tan vỡ có ý nghĩa gì?

4. Hãy cầu nguyện cho nhau để, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn ít nhất mười hai người trung tín, mà bạn có thể khiến họ trở nên môn đồ của Chúa và huấn luyện họ như những người lãnh đạo sẽ lãnh đạo người khác.

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Khảo sát ba cách mà chúng ta làm cho các nhóm tế bào tăng trưởng cấp số nhân những điều chúng ta đã học trong bài này và đánh giá các phương cách mà các nhóm tế bào tăng trưởng trong Hội Thánh của bạn; sau đó viết vào những hàng phía dưới những nguyên tắc nào Hội Thánh bạn đang sử dụng và nguyên tắc nào bạn đáng nên sử dụng.

SỰ ĐÁNH GIÁ :

NGUYÊN TẮC HIỆN NAY :

NGUYÊN TẮC ĐỀ NGHỊ :

2. Hãy cầu nguyện và liệt kê tên của mười hai tín hữu xung quanh bạn là những người mà bạn muốn khiến họ trở nên môn đồ của Chúa, và muốn thấy họ trở thành những người lãnh đạo:

Hãy viết ra khải tượng của bạn cho nhóm mà bạn đang lãnh đạo.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24012107
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
8443
25970
112769
197798
88499
22842610
24012107

04-12-2020 06:52:04

Đang Trực Tuyến

Đang có 760 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.