Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 2 : HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG LÀ MỘT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

LỜI GIỚI THIỆU

Cám ơn bạn đã quan tâm đến đề tài gây dựng Hội Thánh bằng các đội hình. Nguyền xin Đức Chúa Trời sẽ khiến cho cuộc sống bạn và Hội Thánh của bạn sẽ kết quả càng hơn.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CĂN BẢN KINH THÁNH CHO VIỆC HUẤN LUYỆN NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Kinh Thánh Tân Ước không hề nhắc đến việc thiết lập các trường dòng hay các trường Kinh Thánh tách biệt với các Hội Thánh địa phương.

Cong Cv 13:1 cho thấy các giáo sư Kinh Thánh thì ở trong Hội Thánh: "Trong Hội Thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư".

Trong Công-vụ 19, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy Lời Chúa một cách rộng rãi tại Hội Thánh mới được thành lập ở Ê-phê-sô. Chúng ta thấy rằng Phao-lô ". . . nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Tiranu. Ông làm việc đó trong suốt hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi Asi . . . đều nghe đạo Chúa."

Những gì Phao-lô làm là tương đương với việc quản lý một trường Kinh Thánh hai năm tại Hội Thánh Ê-phê-sô.

D. Ti-mô-thê, một môn đệ của Phao-lô, sau đó đã trở thành mục sư cai quản Hội Thánh Ê-phê-sô. Phao-lô cũng đã khuyến khích Ti-mô-thê nên tiếp tục huấn luyện thêm nhiều mục sư khác trong Hội Thánh: "Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ." (IITi 2Tm 2:2).

II. VÀI LÝ DO THỰC TẾ ĐỂ ĐÀO TẠO CÁC MỤC SƯ TẠI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG.

Hội Thánh địa phương phải chịu mất các Cơ Đốc Nhân có ơn khi gởi họ đi xa được huấn luyện. Thay vào đó, những mục sư đang được huấn luyện này có thể là một sự trợ giúp lớn cho các Hội Thánh nếu họ ở nơi họ được huấn luyện.

Hội Thánh địa phương có thể đóng góp nhiều sự hiểu biết cá nhân và thuộc về sự chăn bầy cho những ai ở trong chức vụ đào tạo. Điều này thường thực tế không có trong các trường Kinh Thánh tập trung và các trường dòng.

Các Hội Thánh có mục sư, truyền đạo, giáo sư, trưởng lão và đôi khi có cả sứ đồ và tiên tri nữa. Các chức vụ đa dạng này có cần để sửa soạn các thánh đồ cho công tác truyền giáo. Ngược lại, phần lớn đội ngũ các giáo sư trường Kinh Thánh và trường dòng là giáo sư dạy Kinh Thánh. Các giáo sư không thể cung cấp tự do một sự huấn luyện căn bản rộng lớn mà chúng ta thấy trong sự huấn luyện tại các Hội Thánh.

Các mục sư được huấn luyện tại Hội Thánh một cách cá nhân và trực tiếp dự phần vào các hoạt động Cơ Đốc đầy đủ như : thờ phượng, giảng dạy, truyền giáo và chăm sóc việc vận dụng các ân tứ Thánh Linh, khải đạo và nhiều hơn thế nữa. Hội Thánh là nơi duy nhất họ có thể thu gặt được sự đào tạo ngay tại chỗ rất quý giá này.

III. HỘI THÁNH CỦA BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA!

Đây không phải là một công tác khó và không đòi hỏi một tiềm lực mạnh mẽ hay hội chúng đông đúc. Ngay cả mục sư của Hội Thánh nhỏ và vừa cũng có thể thiết lập một chương trình huấn luyện năng động tại chính Hội Thánh mình đang quản nhiệm.

Điểm khởi đầu rất quan trọng là một Hội Thánh Địa Phương Vững Chắc, có cấu trúc đúng với kiểu mẫu của các Hội Thánh trong Kinh Thánh, và được thiết lập vững chắc trên nền tảng là Đức Chúa Jêsus Christ và Lời Ngài. Chính Chúa Jêsus đã phán "Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy " (Mat Mt 16:18). Và trong thí dụ về người thợ xây nhà (7:24-27), Chúa Jêsus dạy chúng ta phải xây dựng Hội Thánh trên Lời của Ngài.

Chúa Jêsus đã ban cho Hội Thánh Ngài các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư, giáo sư (Eph Ep 4:11). Họ cũng được Chúa kêu gọi huấn luyện các thánh đồ sẵn sàng cho chức vụ. Hãy nhận biết những người hầu việc Chúa này. Tất cả các Hội Thánh phải có ít nhất một người trong mỗi chức vụ này. Một số Hội Thánh khác thì có thể có nhiều hơn. Đó là những người huấn luyện đào tạo chính yếu của bạn.

Một điều đặc biệt quan trọng phải nhận biết các giáo sư Kinh Thánh được Chúa kêu gọi: Người đó là người có tài dạy dỗ, biết cách truyền đạt sự hiểu biết cho người khác và giúp họ hiểu "từ A đến Z", từng dòng từng chữ của lẽ thật trong Lời Chúa.

Một điều khác cũng rất quan trọng là Hội Thánh địa phương phải có những trưởng lão có phẩm chất theo Kinh Thánh. Những người này sẽ chăm sóc một cách cá nhân và giám sát đời sống thuộc linh của những người nam, nữ trong quá trình được huấn luyện.

Các mục sư nhất thiết phải chắc chắn rằng cả hội chúng phải được dạy dỗ đúng lẽ thật Kinh Thánh về "chức vụ" của thân thể, điều đó có nghĩa là mỗi tín hữu là một chi thể hiệp nhất trong thân thể Đấng Christ là Hội Thánh, và có một công tác độc đáo phải thực hiện. "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta ." (RoRm 12:6). "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời ." (IPhi 1Pr 4:10).

Thêm vào đó, sự giảng đạo, dạy dỗ, và công tác huấn luyện mà Hội Thánh địa phương cung cấp, Hội Thánh nên mở rộng chức vụ DẠY DỖ Kinh Thánh theo nhiều cách khác nhau.

Tổ chức một "lớp học Kinh Thánh buổi tối" đặc biệt, mỗi tuần một lần. Người tham dự sẽ có được một nền tảng vững chắc và sẽ trưởng thành hơn nếu như được học Kinh Thánh theo từng sách, từng chủ đề.

Ngay cả một Hội Thánh nhỏ bé cũng có thể tổ chức được một Trường Kinh thánh riêng. Tôi đề nghị một cách thức tổ chức như sau: tổ chức 3 lớp học vào buổi tối thứ sáu và 3 lớp học vào sáng thứ bảy hoặc một thời khóa biểu tương tự thích hợp nhất đối với Hội Thánh bạn.

Các Hội Thánh lớn và vừa có thể tổ chức một chương trình học trọn thời gian. Ví dụ : tổ chức 4 - 5 lớp học mỗi buổi sáng, 4 hoặc 5 ngày mỗi tuần. Hãy để các mục sư được ơn tại Hội Thánh tham gia vào ban giảng huấn. Một số Hội Thánh có thể tổ chức các lớp buổi tối cho những ai không thể học buổi sáng được.

F. Chúng ta cũng có thể sử dụng một số công cụ khác để huấn luyện. Các mục sư nên định giá những công cụ đó và chỉ nên giới thiệu cho những ai đáng tin cậy.

Các băng ghi hình, giống như khóa học này đang sử dụng.

Băng ghi âm.

Các buổi học chuyên đề và các buổi hội nghị được tổ chức ở các thành phố.

Lớp học tại chức. Có nhiều trường Kinh Thánh cho phép các học viên của họ học tập từ xa thông qua đường bưu điện. Phương pháp này cũng đã đem lại nhiều lợi ích cho bản thân tôi.

Một chương trình huấn luyện mục sư tổ chức trong nội bộ. Mục sư và ban giảng huấn có thể tổ chức một chương trình kỹ lưỡng tại Hội Thánh địa phương.

Đức Chúa Trời đã trang bị cho bạn để huấn luyện những người hầu việc Ngài ngay tại Hội Thánh bạn. Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ đề cập đến một đề tài quan trọng, đó là cách bạn có thể hướng dẫn những học viên của bạn và giúp họ nhận biết được chính Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ bước vào công trường thuộc linh.

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy thảo luận về quan điểm của người dạy về sự tồn tại của các trường dòng và các trung tâm dạy Kinh Thánh. Ông ta có lên án sự tồn tại của các trường đó không? Ông ta kết luận gì về vấn đề này?

Hội Thánh bạn có đủ người hầu việc Chúa được ơn để thiết lập một trung tâm huấn luyện người hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương bạn? Nếu không, bạn có thể làm gì để các chức vụ khác như : Sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư đem lại ích lợi cho Hội Thánh?

TỰ NGHIÊN CỨU

Để trở nên một người truyền bá Phúc-âm có hiệu quả, bạn sẽ bắt đầu công tác huấn luyện mình từ đâu?

Nếu có nhu cầu gia tăng hoặc chuyên môn hóa công tác huấn luyện, bạn có thể liên hệ ở nơi nào, cách nào?

Hãy đề ra một số phương pháp Hội Thánh có thể mở rộng công tác giảng dạy?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24010927
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
7263
25970
111589
197798
87319
22842610
24010927

04-12-2020 05:52:00

Đang Trực Tuyến

Đang có 769 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.