Tin Lành Theo Ma-thi-ơ

40Mathio

Sách Tin Lành Mathiơ
Tác Giả:                                Mathiơ
Ðề Tài:                                  Ðấng Christ là Vua
Thời Gian Ghi Chép:           Khoảng 50-70 năm sau Công Nguyên

Mathiơ cũng được gọi là Lêvi, ông là tác giả của sách Tin Lành đầu tiên. Tên ông đứng ở số thứ bảy hoặc tám trong sự liệt kê các tên của những sứ đồ thời Tân Ước (Mathiơ 10:3, Mác 3:18, Luca 6:15). Mathiơ là người Giuđa làm nghề thâu thuế, ông thâu thuế cho Ðế Quốc La Mã. Ðối với những người sùng đạo và yêu nước thì ông ta bị những người này khinh bỉ.

Sách Tin Lành Mathiơ là sách căn nguyên được viết cho người Giu-đa, sách Tin Lành này mô tả Ðấng Christ là con của Ðavít và Ápraham. Vì Ngài được chứng minh là Vua, nên gia phổ Ngài cũng liên hệ đến Vua Ðavít, kể cả nơi sinh của Ngài tại Bếthlêhem là quê hương của Ðavít cũng được nêu lên. Trong sách Tin Lành này Ðấng Christ được gọi là con Vua Ðavít bảy lần (1:1, 9:27, 12:23, 15:22, 20:30, 21:9, 22:42). Duy chỉ ở trong sách Mathiơ Ðấng Christ nói về Ngôi Vinh Hiển của Ngài (19:28, 25:31). Ở đây chỉ trong sách Tin Lành này thành Giêrusalem được gọi là Thành Thánh (4:5) và là Thành của Vua Lớn Nhất (5.35). Vì sách Mathiơ là Tin Lành của Vua Trời, nên sách này cũng là sách Tin Lành của Nước Trời; Chữ Nước Trời được viết hơn 50 lần ở trong sách này, và sự diễn đạt về Nước Trời không xuất hiện chỗ nào trong Tân Ước như ở sách này được viết ra khoảng 30 lần.

Hơn những tác giả Tin Lành nào khác, Mathiơ đã liên kết những sự kiện và sự bày tỏ trong đời sống của Chúa chúng ta với những điều báo trước trong Cựu Ước. Ví dụ: 1:22, 2.15+17+23, 4:14, 12:17, 13:14, 21:4, 26:54+56, 27:9+35.

Sách Mathiơ có thể được chia như vậy:

    I. Sự giới thiệu về Ðấng Christ: Gia phổ, sự sinh ra và cuộc sống lúc còn nhỏ, 1-4.

    II. Nền tảng phúc âm nước Ðức Chúa Trời: Bài giảng trên núi, 5-7.

    III. Sự uy quyền của Ðấng Christ được bày tỏ và chịu khổ nạn, 8-12.

    IV. Những bí mật về Nước Trời: Thời gian ở giữa lần đầu và lần hai sự giáng lâm của Ðấng Christ, 13.

    V. Sự phục vụ của Ðấng Christ đã chịu khổ nạn, 14-23.

    VI. Sự báo trước về sự trở lại của Ðấng Christ: Sự bày tỏ ở trên núi Ôlive, 24-25.

    VII. Sự chết và sự sống lại của Ðấng Christ, 26-28.

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Có sự cho phép của TKH và Mục sư Nguyễn Thỉ "Yes! Thank you for asking! God bless!" Mục sư Thỉ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10737 guests and no members online

Your Language