Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 11 - Báp Têm Bằng Nước

Chương 11 - BÁP TÊM BẰNG NƯỚC

Đức Chúa Giêxu đã đòi hỏi mọi người tin nhận Ngài phải chịu Báp têm bằng nước. “Đức Chúa Giêxu đến gần phán cùng môn đồ như vầy: Hết thảy quyền phép trên Trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:18, 19), cũng xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-41. Được “Báp têm” có nghĩa là được “nhấn ...chìm hoàn toàn”. Khi một người ăn năn tội mình và tin Chúa Giêxu đã chết thế cho mình, trước mặt nhiều nhân chứng, anh (chị) ấy được đem đến chỗ có nước, được nhấn chìm ngay vào nước và được đem lên trở lại. Tại sao Đức Chúa Giêxu lại ra lệnh cho những tín đồ của Ngài phải làm một việc lạ lùng như thế?

caygaycuanguoichanbaychuong11 1210x905

A. HIỂU BIẾT VỀ PHÉP BÁP TÊM BẰNG NƯỚC

Hiểu được tất cả những gì về Báp têm bằng nước là chìa khóa dẫn đến một đời sống Cơ Đốc đắc thắng và được giải phóng. Hành động dìm xuống nước và lên khỏi nước là một hình ảnh nói lên những gì đã xảy đến cho người tín đồ.

B. CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC PHÁT HỌA QUA BỐN GIAI ĐOẠN

1. Ngài Đã Chết... Tôi Đã Chết Trong Ngài

“Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi đã bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi!” (Rô-ma 6:6, 7).

2. Ngài Đã Bị Chôn... Tôi Đã Chịu Chôn Với Ngài

“Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép Báp têm trong Đức Chúa Giêxu Christ, tức là chịu Báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép Báp têm trong sự chết Ngài...” (Rô-ma 6:3, 4).

3. Ngài Đã Sống Lại... Tôi Đã Có Một Đời Sống Mới Trong Ngài

”...Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một (liên hiệp) cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau” (Rô-ma 6:4,5).

4. Ngài Đã Ngự Lên... Tôi Đã Ngự Lên Trong Ngài

“Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêxu Christ” (Ê-phê-sô 2:6), cũng xem Cô-lô-se 3:1.

C. PHÉP BÁP TÊM BẰNG NƯỚC LÀ

1. Tang Lễ Của Bạn

Lễ mai táng không phải là công việc giết đi một người. Nghi lễ ấy chỉ được thực hiện khi một người đã chết rồi. Cũng vậy, vì bạn ”đã chết” trong Christ, bạn hãy chôn đời sống cũ của bạn trong phép Báp têm bằng nước.

2. Sự Sống Lại Của Bạn Trong Đời Mới!

Bạn ra khỏi nước chứng minh và công bố rằng bạn là một tạo vật mới trong Đấng Christ! “Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêxu Christ” (Rô-ma 6:8-11).

D. HAI VƯƠNG QUỐC

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13). Mọi người nam và nữ ra đời trong thế gian này đều được sanh vào vương quốc của sự tối tăm; được sanh ra làm nô lệ cho kẻ độc tài Satan. Không có cách nào để thoát ra khỏi vương quốc này ngoại trừ SỰ CHẾT, và không có cách nào để vào vương quốc của Đức Chúa Trời ngoại trừ cách được SANH RA. Và như thế, Chúa Giêxu đã trở nên cả sự chết lẫn sự sanh lại của chúng ta, và đó là điều chúng ta công bố trong phép Báp têm bằng nước!

E. HAI DÒNG DÕI

Vì có hai vương quốc, vậy nên trong mỗi vương quốc là một dòng dõi khác nhau. Dòng dõi Ađam sống trong vương quốc tối tăm, và dòng Tân Tạo (New Creation) cư trú trong vương quốc Đức Chúa Trời.

1. Ađam Đầu Tiên “Vì như trong A-đam mọi người đều chết...”

(I Cô-rinh-tô 15:22), cũng xem Rô-ma 5:12. Ađam là cha của tất cả chúng ta, cả dòng dõi loài người. Tội lỗi của Ađam làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Bởi vì tội lỗi của Ađam, tất cả chúng ta đều thừa hưởng bản chất phản loạn và bệnh hoạn của ông và trở nên suy phục sự chết. Hậu tự của Ađam gọi là “Dòng dõi Ađam”.

2. Ađam Sau Cùng

“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội” (Rô-ma 5:6). Không có cách nào để Đức Chúa Trời có thể thay đổi dòng A-đam đã bị sa ngã. Ngài đã phải chấm dứt dòng dõi ấy và đặt một khởi điểm cho dòng dõi nhân loại mới. Đức Chúa Giêxu là Ađam sau cùng. Ngài đã đến như người sanh ra sau cùng của dòng dõi Ađam và người sanh ra đầu hết của một dòng dõi mới. Khi Ngài bị treo trên thập tự giá thì Ngài đã treo tại đó như một Ađam sau cùng, tức là người sanh ra cuối cùng của dòng dõi A-đam. Khi Ngài chết trên thập tự giá thì dòng dõi A-đam cùng với bản chất tội lỗi của Ađam bị chết. Đức Chúa Trời đã làm cho dòng dõi sa ngã bị chết trong Ngài. Dòng dõi A-đam đã chết trong Đấng Christ.

3. Con Người Thứ Hai

"...cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:22). Chúa Giêxu đã đến như một người mới của Đức Chúa Trời, qua đó một dòng dõi mới sẽ được dựng nên. Chúa Giêxu đã sống lại từ kẻ chết, không như A-đam sau cùng, nhưng với tư cách Con Người Thứ Hai, Cái Đầu của Tạo Vật Mới. “Ấy vậy có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết (Christ) là thần ban sự sống....người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thể nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.” (I Cô-rinh-tô 15:45-49).

4. Tạo Vật Mới

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; mọi sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (II Cô-rinh-tô 5:17), cũng xem Ê-phê-sô 2:10. Trong phép Báp têm bằng nước chúng ta công bố cho tất cả thân bằng quyến thuộc rằng chúng ta không còn là phần tử của dòng dõi A-đam và vương quốc của tối tăm nữa. Chúng ta là tạo vật mới trong Đấng Christ, thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời!

TÔI HỨA NGUYỆN

Qua bài học này giờ đây con nhận biết rằng cuộc đời cũ cùng với tội lỗi và sự phán xét của nó đã bị chết trong sự chết của Chúa Giêxu, và bây giờ nhờ sự sống lại của Chúa Giêxu con có cả một cuộc đời mới để sống. Bởi vì phép Báp têm bằng nước phác họa lên điều này nên con xin kết ước chịu Báp têm bằng nước và để chia sẻ lẽ thật này cho những người khác.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7926 guests and no members online

Your Language