Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 4 - Chúa Giê-xu

Chương 4 - CHÚA GIÊXU

A. CHÚA GIÊXU LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI

Hai ngàn năm trước, một con người đã xuất hiện trong lịch sử. Ngài đã sinh ra trong thế giới và đã lớn lên thành Đấng nam nhi y như mọi con người khác, nhưng con người này khác biệt với mọi người. Ngài không phải là một con người tầm thường. Một trinh nữ đang chịu thai bởi Đức Thánh Linh để đưa Ngài vào đời. Ngài chính là con Đức Chúa Trời đến trần gian này trong hình thể loài người. Ngài là “Con ĐỨC CHÚA TRỜI” (Lu-ca 1:26-35). ”Ban đầu có Ngôi Lời (Giê xu), Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, sự vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha, đầy ân phúc và chân lý” (Giăng 1:1-14).

caygaycuanguoichanbaychuong4 1210x905

B. CHÚA GIÊXU ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN VÌ MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

1. Để Nhân Loại Thoát Khỏi Quyền Lực Satan

“Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10). Cũng xem (Cô-lô-se 1:13).

2. Để Phó Sự Sống Ngài Làm Giá Chuộc Lại Chúng Ta

“Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).

3. Để Hủy Phá Công Việc Của Satan Trong Đời Sống Chúng Ta

“Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ” (I Giăng 3:8).

4. Để Ban Cho Chúng Ta Sự Sống Đời Đời

“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.” Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:11, 12), cũng xem (Giăng 3:16,17; 10:10).

5. Để Cho Chúng Ta Được Sinh Ra Trong Gia Đình Đức Chúa Trời

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 11:12) Cũng xem (I Giăng 3:1, 2).

6. Để Phục Hồi Sự Thông Công Của Chúng Ta Với Đức Chúa Cha

“Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả chúng tôi cũng được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Giêxu Christ” (I Giăng 1:3).


C. ĐỨC CHÚA GIÊXU ĐÃ ĐẾN ĐỂ BÀY TỎ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI

“Ví bằng các ngươi biết Ta (Jesus) thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài....Ai đã thấy Ta, tức là thấy Cha. Sao các ngươi lại nói rằng: xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta hay sao? Những lời Ta nói với các ngươi chẳng phải Ta tự nói; ấy là Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta.....” (Giăng 14:7-11). Cũng xem (Giăng 1:18).

1. Ngài Bày Tỏ Tình Yêu Của Đức Chúa Trời

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. “Nầy sự yêu thương ở tại đây; ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:9, 10). Cũng xem (Rô-ma 5:8).

2. Ngài Bày Tỏ Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

a. Ngài Chữa Lành Kẻ Đau Ốm, Người Què Và Người Đui

“Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Xyri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa lành cho được cả”. Cũng Xem (Giăng 9:1-17).

b. Ngài Trục Xuất Các Tà Linh

“Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh, và đuổi nhiều thứ quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài” (Mác 1:34). Cũng xem (Mác 5:1-17).

c. Ngài làm các phép lạ

“Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước; ...Ngài bèn thức dậy quở gió và phán cùng biển rằng ”Hãy im đi! lặng đi! Gió liền dứt và lặng như tờ... Các môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai? Mà gió và biển đều vâng lệnh người (Mác 4:37-41). Cũng xem (Giăng 6:1-21).

d. Ngài Khiến Kẻ Chết Sống Lại

“Khi Ngài nói xong, bèn kêu một tiếng lớn rằng: Hỡi Laxarơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêxu phán cùng chúng rằng; hãy mở cho người và để người đi.” (Giăng 11:43-44).


D. ĐỨC CHÚA GIÊXU ĐÃ CHIA SẺ SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA TRONG ĐỜI SỐNG NGÀI

Trong khi sống trên đất, Chúa Giêxu đã nếm trải nỗi khó khăn của cuộc đời mà chúng ta đối diện và vì vậy Ngài hiểu chúng ta cảm nhận như thế nào. “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Cũng xem (Ma-thi-ơ 8:17).


E. ĐỨC CHÚA GIÊXU ĐÃ CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ VÌ CHÚNG TA

Những người gian ác đã bắt Chúa Giêxu và hành hình Ngài trên cây gỗ như một phạm nhân. Ngài có thể tự cứu mình song không làm, vì chính qua sự chết của Ngài trên thập tự giá mà Đức Chúa Trời sẽ cứu thế gian. Chúa Giêxu đã chết vì chúng ta! (Đọc Mac 15:16-39) ”Chính Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta có thể chết đối với tội lỗi và sống cho sự công bình, bởi những thương tích Ngài anh em được chữa lành” (IPhi 2:23), (Es 53:5,6).


F. ĐỨC CHÚA GIÊXU ĐÃ SỐNG LẠI TỪ KẺ CHẾT VÌ CHÚNG TA

Sau ba ngày trong mộ, Đức Chúa Trời đã khiến Con Ngài sống lại từ kẻ chết! (Đọc Ma-thi-ơ 28:1-20). Điều này cũng vì chúng ta! “Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta... thì Ngài làm cho chúng ta đồng sống với Đấng Christ....và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Giêxu Christ...” (Ê-phê-sô 2:4-6), cũng xem (Rô-ma 6:4).


G. ĐỨC CHÚA GIÊXU ĐÃ MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG CHO CHÚNG TA

Khi công việc trên đất đã hoàn tất, Chúa Giêxu đã trở về thiên đàng để ở với Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Nhưng điều này cũng vì chúng ta... vì Ngài đã mở cho chúng ta một con đường vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi chúng ta có thể sống bây giờ và mãi mãi! “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêxu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sự sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.... Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn... mà đến gần Đức Chúa Trời..” (Hê-bơ-rơ 10:19-22), cũng xem (Giăng 14:1-3).


TÔI HỨA NGUYỆN

Hôm nay con nhìn nhận rằng Đức Chúa Giêxu là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã đến thế gian này để đáp ứng nhu cầu lớn lao của con về một Đấng cứu thế. Con sẽ nói cho người khác biết rằng Ngài đã đến thế gian này vì họ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 912 guests and no members online

Your Language