Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 5 - ThậpTự Giá

A. ĐỨC CHÚA TRỜI XỬ LÝ MỌI TỘI LỖI

Qua sự chết của Con Ngài trên thập tự giá, Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa vĩ đại đang xử lý tội lỗi, sự đau khổ và phiền muộn của mỗi một con người. Đức Chúa Giêxu đã chết thế cho từng cá nhân trên thế gian. Tiếp nhận cách cá nhân những gì Ngài đã làm trên thập tự giá đem lại sự đáp lời cho mọi nhu cầu của chúng ta.

1. Đức Chúa Trời Bày Tỏ Quyền Năng Của Ngài Qua Thập Tự Giá

“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:18). Cũng xem trong (Rô-ma 1:16).

caygaycuanguoichanbaychuong5 1210x905 

2. Đức Chúa Trời Bày Tỏ Tình Yêu Của Ngài Trên Thập Tự Giá

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

3. Đức Chúa Trời Đã Cất Khỏi Sự Phiền Muộn Của Chúng Ta Trên Thập Tự Giá

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ” (Ê-sai 53:4).

4. Đức Chúa Giêxu Đã Gánh Sự Đoán Phạt Vì Tội Lỗi Chúng Ta Trên Thập Tự Giá

“Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi chúng ta đều chất trên Ngài” (Ê-sai 53:5,6), cũng xem trong (I Phi-e-rơ 2:24).


B. MỐI LIÊN HỆ MỚI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI QUA THẬP TỰ GIÁ

Bởi vì Đức Chúa Trời rất thánh khiết và công nghĩa, nên tội lỗi phân rẽ chúng ta khỏi Ngài. Không ai có tội trong lòng lại có thể ở trong sự hiện diện của Ngài. Vậy nên Đức Chúa Giêxu không chỉ chết thế trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn khiến cho chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời cách cá nhân và kinh nghiệm tình yêu, sự bình an và vui mừng mà giúp chúng ta thông công với Ngài.

1. Chúng Ta Được Đức Chúa Trời Chấp Nhận Qua Thập Tự Giá

“Đức Chúa Trời làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21).

2. Chúng Ta Nhận Được Sự Tha Thứ Qua Thập Tự Giá

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự Cứu chuộc, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:13-14). Cũng xem trong (I Giăng 2:1-2).

3. Chúng Ta Trở Thành Thành Viên Của Gia Đình Đức Chúa Trời Qua Thập Tự Giá

“Vì Đấng làm nên Thánh và kẻ được nên Thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, Khi Ngài có phán: Ta sẽ truyền danh Chúa cho anh em và ngợi khen Chúa ở giữa hội” (Hê-bơ-rơ 2:11-12). Cũng xem (Giăng 1:12).

4. Phân Biệt Chủng Tộc Bị Phá Vỡ Qua Thập Tự Giá

“Nhưng trong Đức Chúa Giêxu Christ, mà anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân hình mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:13-16).

C. SỰ TỰ DO QUA THẬP TỰ GIÁ

Sự chết của Đức Chúa Giêxu trên thập tự giá là sự đắc thắng vĩ đại đối với chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời đã xử lý tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, điều ấy cũng có nghĩa là mọi bất hạnh và đau khổ vốn là hậu quả của tội lỗi cũng được xử lý luôn.
Thập tự giá đã dành lấy sự tự do vĩ đại cho chúng ta!

1. Sự Tự Do Khỏi Satan

”Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 12:15). Cũng xem trong (Cô-lô-se 1:13).

2. Sự Tự Do Khỏi Tội Lỗi Quá Khứ

”Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật tự do” (Giăng 8:36). Cũng xem trong (Giăng 2:13).

3. Sự Tự Do Khỏi Tội Lỗi Hiện Tại

”Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển” (Rô-ma 6:14).

4. Sự Tự Do Khỏi Bệnh Tật

”vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng Tiên tri Esai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật quyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta” (Ma-thi-ơ 8:17).

5. Tự Do Khỏi Sự Rủa Sả

”Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã làm nên sự rủa sả vì chúng tôi, vì có lời chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ” (Ga-la-ti 3:13). Cũng xem (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:15-68).

6. Tự do Khỏi Sự Phán Xét

“Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9: 26-27).

7. Tự Do Khỏi Sự Chết Đời Đời

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).


D. TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ CÔNG NGHĨA HỘI NGỘ TẠI THẬP TỰ GIÁ

Thập tự giá là nơi mà tình yêu thương và sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời gặp nhau. Sự phán xét công nghĩa của Ngài đòi hỏi án tử hình cho tội lỗi, tức là sự đổ huyết. Tình yêu của Ngài đáp ứng sự đòi hỏi của chính Ngài và Chúa Giêxu, Con Đức Chúa Trời, đã chết thế cho chúng ta. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được chuộc khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà được hòa thuận cùng với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! “Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được hòa thuận” (Rô-ma 5: 8-11).


E. THẬP TỰ GIÁ LÀ TRUNG TÂM CỦA LỊCH SỬ

Thập tự giá của Chúa Giêxu Christ là điểm trung tâm của sự tồn tại của nhân loại trên đất. Ngay từ khoảnh khắc người nam và người nữ đầu tiên phạm tội (Xem Sáng Thế Ký 3:1-24), Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trước rằng Chúa Giêxu sẽ chết trên thập tự giá. Từ đó trở đi, trong niềm tin con người đã mong đợi điều mà Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ làm trên thập tự giá để cứu họ. Ngày nay, chúng ta nhìn lại và tin nơi điều Đức Chúa Giêxu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá để nhận được sự tha thứ và đời sống mới.


CON HỨA NGUYỆN

Hôm nay con đặt trọn lòng tin nơi điều Đức Chúa Trời đã làm cho con khi Chúa Giêxu chịu chết trên thập tự giá. Con tin rằng Ngài đã gánh lấy sự sửa phạt vì tội của con. Con xin tiếp nhận sự tha thứ mà Đức Chúa Trời đã dành cho con. Và con xin cảm tạ Ngài vì mối tương giao với Ngài giờ đây được ban cho con. Hôm nay con quyết định sẽ sống mỗi ngày trong mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời và xin dâng chính mình để chia sẻ chân lý này với những người khác.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2732 guests and no members online

Your Language