Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 6 - Huyết Của Đấng Christ

Chương 6 - HUYẾT CỦA ĐẤNG CHRIST

Sự đổ huyết của Đức Chúa Giêxu trên thập tự giá là yếu tố để chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và được chấp nhận vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. ”...Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

A. SỰ SỐNG Ở TRONG HUYẾT

“Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được” (Lê-vi Ký 17:11). Khi phạm tội, chúng ta nhận lãnh sự chết. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Chúa Giêxu đã trả án này cho chúng ta bằng sự đổ huyết của Ngài (Ngài chết thế cho chúng ta). Sự chuộc tội (Atonement- At-one-ment) nghĩa là được làm NÊN MỘT với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Giêxu đã phó sự sống mình (đổ huyết Ngài ra) trên thập tự giá vì sự chuộc tội chúng ta. Điều này khiến cho chúng ta có thể trở NÊN MỘT với Đức Chúa Trời. Huyết của Đức Chúa Giêxu có nghĩa rằng chúng ta không còn là kẻ thù mà là bạn hữu của Ngài, là con trai, con gái của Ngài. Bởi đức tin chúng ta tiếp nhận điều Ngài đã làm cho chúng ta.

caygaycuanguoichanbaychuong6 1210x905

B. TỘI LỖI GÂY RA ĐIỀU GÌ CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA

1. Phân Rẽ Chúng Ta Khỏi Đức Chúa Trời

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:2).

2. Khiến Chúng Ta Mang Mặc Cảm Tội Lỗi

“Vì sự gian ác tôi vượt quá đầu tôi; nó nặng quá cho tôi khác nào một gánh nặng” (Thi Thiên 38:4).

3. Cho Phép Satan Kiện Cáo Chúng Ta

”...Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo anh em chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời... ” (Khải Huyền 12:10).

4. Đòi Án Tử Hình

”...Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4).

Huyết Chúa Giêxu đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta.

C. HUYẾT ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Huyết Đấng Christ đáp ứng trọn vẹn luật pháp Đức Chúa Trời, là luật pháp vốn đòi hỏi một án tử hình cho việc phạm pháp. (I Giăng 3:4): ”và tội lỗi tức là... trái luật pháp.” Huyết che chở chúng ta khỏi án phạt vi phạm luật pháp (sự chết). Trong (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-50), Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Ysơraên phải bôi huyết chiên con nơi ngạch cửa nhà của họ để bảo vệ họ khỏi kẻ hủy diệt, tức là người sẽ giết mọi con đầu lòng. Chiên này là hình ảnh của Chiên Con, Chúa Cứu Thế, Đấng sẽ đến sau này. Đức Chúa Trời phán: ”..Khi nhìn thấy huyết, Ta sẽ vượt qua (bảo vệ) các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3).

1. Mối Thông Công Được Phục Hồi

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay các ngươi nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào” (Rô-ma 5:8-9).

2. Chúng Ta Được Chuộc Lại

(Được Mua Khỏi Kiếp Nô Lệ) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7).


D. HUYẾT ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI

Huyết đã làm hài lòng Đức Chúa Trời; giờ đây huyết làm thỏa mãn chúng ta trong sự tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi tội lỗi.

1. Huyết Làm Sạch Mọi Tội Lỗi

“Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh Đời Đời, dâng chính mình không tì vít cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào! (Hê-bơ-rơ 9:14).

2. Huyết Thánh Hóa Chúng Ta

“Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêxu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh” (Hê-bơ-rơ 13:12).

3. Huyết Đem Chúng Ta Lại Gần Đức Chúa Trời

”...Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, ...nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã khiến anh em hòa thuận... ” (Cô-lô-se 1: 20-22).

4. Huyết Cho Chúng Ta Sự Dạn Dĩ Bước Vào Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêxu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sự sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài... nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:19-22).

5. Huyết Hoàn Thiện Chúng Ta Trong Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời

”...Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ. Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” (Hê-bơ-rơ 10:14).

E. HUYẾT ĐỐI VỚI MA QUỈ

Hoạt động cực kỳ chiến lược của Satan trong thời đại này là như kẻ kiện cáo anh em (Khải Huyền 12:10) và chính điều này mà Chúa phải đương đầu trong chức vụ đặc biệt của Ngài với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng phẩm qua chính huyết mình (Hê-bơ-rơ 9:11-14).

1. Huyết Đem Đức Chúa Trời Về Phía Con Người Chống Lại Ma Quỉ

”...Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta thì ai còn nghịch với chúng ta?...Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:31,33,34). Ma quỉ không có chỗ đứng để kiện cáo nghịch cùng những ai đã tiếp nhận công việc đổ huyết của Đấng Christ cho họ.

2. Huyết Giải Thể Quyền Sở Hữu Hợp Pháp Của Satan

”..trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:14). Chữ “Cứu Chuộc” có nghĩa là “mua lại”. Chúng ta ở dưới một chủ quyền mới, và cái giá để trả cho chúng ta là huyết của Chúa Giêxu. ”...Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28). Cũng xem (I Cô-rinh-tô 6:19, 20); (I Ti-mô-Thê 2:6).


F. NHỮNG ĐIỀU HUYẾT ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA

1. Sự Tinh Sạch Của Tấm Lòng

“Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết Đức Chúa Giêxu, Con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi chúng ta” (I Giăng 1:7).

2. Sự Sống Vĩnh Hằng

“Đức Chúa Giêxu bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì có sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại” (Giăng 6:53-54).

3. Đến Gần Đức Chúa Trời

”Nhưng trong Đức Chúa Giêxu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi” (Ê-phê-sô 2:13).

TÔI HỨA NGUYỆN

Giờ đây con hiểu được sự đổ huyết của Chúa Giêxu có ý nghĩa như thế nào đối với Đức Chúa Trời, đối với Satan và đối với con. Con xin kết ước để chia sẻ cho những người khác lẽ thật về huyết Đấng Christ. Con sẽ luôn nhắc nhở chính mình về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với con để tha thứ và làm sạch tội lỗi cùng bảo vệ con khỏi sự tổn hại của Satan.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7337 guests and no members online

Your Language