Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 21/21 - Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

Chương 21/21 - SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của mỗi cá nhân tín hữu trong Chúa Giêxu Christ. Sự kêu gọi của Ngài không những chỉ xoay quanh một mục đích kỳ diệu cho chúng ta qua suốt cõi đời đời, nhưng lời Chúa cũng bày tỏ mục đích của sự kêu gọi ấy trên ngay trên đất này nữa. “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh... theo mục đích riêng và ân điển của Ngài...” (II Ti-mô-Thê 1:9).
“Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ... Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ ĐƯỢC GỌI THEO Ý MUỐN (MỤC ĐÍCH) Ngài đã định.” (Rô-ma 8:17,28). Cũng xem câu Rô-ma 8:29,30.

caygaycuanguoichanbaychuong21 1210x905 

A. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KÊU GỌI CHÚNG TA

1. Từ Khi Lập Nền Của Thế Giới

“Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêxu Christ, theo ý tốt của Ngài” (Ê-phê-sô 1:4, 5). Cũng xem Ê-phê-sô 2:10; Ma-thi-ơ 25:34.

2. Để Biệt Riêng Ra Cho Ngài

"Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, tức là thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (Phi-líp 2:9), cũng xem Rô-ma 9:23-26.

3. Để Hoàn Thành Mục Đích Của Ngài

“Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta... ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng (mục đích) Ngài đã định, theo ân điển Ngài...” (II Ti-mô-Thê 1:8, 9). Cũng xem Phi-líp 3:14.

 

B. SỰ KÊU GỌI CHÚNG TA TRÊN ĐẤT

“Phaolô, tôi tớ (nô lệ) của Đức Chúa Giêxu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời” (Rô-ma 1:1).
Trong sự mô tả chức vụ mình, sứ đồ Phaolô cho chúng ta một khuôn mẫu về sự kêu gọi trên MỖI MỘT tín hữu.

Sự kêy gọi ấy có ba phương diện:
1. Sự Kêu Gọi Tổng Quát

Trở Thành “Một nô lệ của Đấng Christ” Chúa Giêxu đã trả một giá cao cho chúng ta là sự sống của Ngài.
“Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha; cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi...” (I Cô-rinh-tô 7:22, 23). Cũng xem I Cô-rinh-tô 6:19, 20.
Khi sứ đồ Phaolô gọi mình là nô lệ của Đức Chúa Giêxu Christ, thì ông đang nhắm vào một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Theo phong tục đương thời, nếu một người nô lệ đến kỳ được trả tự do, nhưng vì yêu chủ mình không muốn chọn sự tự do, thì người ấy chọn một dấu đâm qua lỗ tai mình (hình thức sỏ lỗ tai). Đây là dấu hiệu để tỏ rằng người ấy là một “nô lệ yêu thương” đối với chủ mình suốt cả đời (Xuất Ê-díp-tô 21:5, 6; Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:16,17). Bởi sự chọn lựa, Sứ đồ Phaolô đã tuyên bố mình là một “nô lệ yêu thương” của Chúa Giêxu.

2. Sự Kêu Gọi Đặc Biệt “Được kêu gọi làm sứ đồ”

Như Phaolô đã nhận sự kêu gọi đặc biệt trên đời sống mình, thì mỗi một tín hữu cũng vậy. Phaolô được kêu gọi làm một sứ đồ, nhưng có nhiều sự kêu gọi khác nhau trong thân thể Đấng Christ. Xem Rô-ma 12:3-8; Ê-phê-sô 4:7-16. Phần mầu nhiệm đặc biệt mà Chúa dành cho chúng ta sẽ được bày tỏ khi chúng ta hết lòng tìm kiếm ý chỉ Ngài.

3. Sự Kêu Gọi Riêng Tư “Được Biệt Riêng Để Giảng Tin Lành”

Trong mỗi sự kêu gọi đặc biệt đều có một sự kêu gọi cụ thể. Chẳng hạn, Phierơ và Phaolô đều là sứ đồ, nhưng một người là sứ đồ của dân Do Thái, một người là sứ đồ cho dân ngoại. Xem Rô-ma 11:13; I Ti-mô-Thê 2:7; I Cô-rinh-tô 12:4-11.
Chúng ta bước vào sự kêu gọi đặc biệt và riêng tư chỉ khi nào chúng ta tự chứng tỏ là một “nô lệ yêu thương”, vì trước hết chúng ta cần phải học tập hoàn toàn ở dưới uy quyền của Đấng Christ trước khi có thể được Ngài SAI PHÁI. Xem Ma-thi-ơ 28:18,19.

 

C. TẠI SAO NGÀI KÊU GỌI CHÚNG TA?

1. Vì Thế Gian Ở Trong Sự Tối Tăm

“Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian thuộc về ma quỉ” (I Giăng 1:19). Cũng xem Ê-phê-sô 6:12; Cô-lô-se 1:13.

2. Bởi Vì Con Người Đang Đói Và Có Nhu Cầu

“Khi Ngài thấy những đám đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36).

3. Để Chứng Tỏ Sự Khôn Sáng Của Ngài

“Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ cầm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giêxu Christ, Chúa chúng ta” (Ê-phê-sô 3:10, 11).

4. Vì Thì Giờ Rất Ngắn Ngủi

“Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng” (Giăng 4:35). Cũng xem Giăng 9:4.

 

D. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CHÚNG TA ĐƯỢC GỌI?

1. Chúng Ta Được Ngài thiết lập

“Ngài phán...”Hãy đến mà theo ta”, Chúa Giêxu phán, ”Và TA SẼ KHIẾN CÁC NGƯƠI nên tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Cũng xem Giê-rê-mi 18:1-10.

2. Chúng Ta Được Ngài Dạy Dỗ

“Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhơn Danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Cũng xem I Cô-rinh-tô 2:12; Giăng 2:27.

3. Chúng Ta Được Ngài Sai Phái

“Như Cha đã sai con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian” (Giăng 17:18). Mác 16:15. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, thì Ngài đến và làm gián đoạn đời sống chúng ta. Vài ví dụ về điều này trong Kinh Thánh là: Môise (một người chăn chiên trong đồng vắng): “Hãy đi, giải phóng dân ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12).
Samuên (một thiếu niên đang phục vụ đền thờ): “Hãy thức dậy, phát ngôn cho Ta” (I Sa-mu-ên 3:1-19)
Êxêchiên (một người làm phu tù trên đất ngoại quốc): “Hãy đứng dậy, Ta sai ngươi” (Ê-xê-chi-ên 2:1-7).
Các môn đồ (Thương gia, ngư phủ): “Hãy đến, theo Ta” (Lu-ca 5:27, 28; Ma-thi-ơ 4:18-22). 
Saulơ (một kẻ thù của Hội Thánh): “Hãy đi, ta sẽ bảo cho ngươi những điều ngươi phải làm” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-9).

 

TÔI HỨA NGUYỆN

Bây giờ con nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã có một chương trình cho cuộc đời con ngay từ khi sáng thế, giờ đây con xin kết ước hoàn toàn với chương trình này và sẽ theo chân của Chúa trên mọi lối. Con cũng sẽ dạy cho người khác về sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời họ.

************** AMEN **************

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2069 guests and no members online

Your Language