Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 19 - Thiên Đàng

Chương 19 - THIÊN ĐÀNG

”...Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất... song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời” (Truyền Đạo 5:2, 7).

A. THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?

1. Thiên Đàng Là Nơi Ngự Của Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời kia sao? Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu!” (Gióp 22:12). Cũng xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:15.

2. Thiên Đàng Là Ngai Của Đức Chúa Trời

“Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật.” (Thi Thiên 103:19). Cũng xem Ê-sai 66:1.

3. Thiên Đàng Là Nơi Vinh Hiển Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời

“Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan....” (Đa-ni-ên 7:9, 10). Cũng xem Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55. 

caygaycuanguoichanbaychuong19 1210x905

4. Thiên Đàng Là Nhà Của Người Công Bình (người tin Chúa) Đã Chết

 

“Và, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra” (II Cô-rinh-tô 5:1).

5. Thiên Đàng Là Nhà Tương Lai Của Tín Đồ

“Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước mọi chi phái mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước CHIÊN CON, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi và thuộc về Chiên Con.” (Khải Huyền 7:9, 10).

 

B. TÍNH CHẤT CỦA THIÊN ĐÀNG

Thiên đàng là nơi vượt trên mọi điều chúng ta có thể suy tưởng (I Cô-rinh-tô 2:9; 13:12). Thiên đàng giống như một nơi thánh khiết, đầy sự vinh hiển và vô cùng tận. Nhưng dầu không mô tả mọi chi tiết về thiên đàng, Thánh Kinh hé cho chúng ta một chút về tính chất của nơi ấy. Đó là:

1. Một Nơi Của Sự Vinh Hiển Lớn Lao

“Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình...” (Ma-thi-ơ 13:43).

2. Một Nơi Của Sự Thờ Phượng Liên Tục

“Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm mà rằng: Ha- lê- lu- gia! Sự cứu chuộc vinh hiển quyền phép thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta... Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người khác nào tiếng lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alêlugia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn Năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:1-6). Cũng xem Khải Huyền 5:11, 12.

3. Một Nơi Không Bao Giờ Có Kết Thúc

”...dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêxu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta” (II Phi-e-rơ 1:11). Cũng xem I Phi-e-rơ 1:4.

4. Một Nơi Không Bị Nhiễm Điều Ác

“Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên nơi sách sự sống của Chiên Con” (Khải Huyền 21:27). Cũng xem Ê-phê-sô 5:5. Sách Khải Huyền mô tả Giêrusalem mới, ra từ thiên đàng, là một nơi không có:

a. Ban đêm

Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời. [Khải-huyền 22:5]

b. Rủa sả

Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; [Khải-huyền 22:3]

c. Đau đớn

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. [Khải-huyền 21:4]

 

d. Kêu la, sầu muộn

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. [Khải-huyền 21:4]

e. Sự chết

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. [Khải-huyền 21:4]

Vì tính chất của Thiên đàng là sản phẩm của bản tính Đức Chúa Trời. Vì Thiên đàng là sự thể hiện trọn vẹn của sự hiện diện Ngài, Ngài vốn như vậy. Thiên đàng giống như một nơi của sự thánh khiết, đầy vinh hiển và vô tận.

 

C. MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI THIÊN ĐÀNG

Là những tín hữu, giờ đây chúng ta sống cuộc đời mình trong mối tương quan đặc biệt với Thiên đàng, bởi vì:

1. Chúng Ta Thuộc Về Nơi Đó

“Nhưng anh em đã đến gần....Giêrusalem trên trời, thành của Đức Chúa Trời hằng sống, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời..” (Hê-bơ-rơ 12:22, 23). Cũng xem Phi-líp 3:20.

2. Chúng Ta Được Ngồi Nơi Ngai Trên Trời

“Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêxu Christ” (Ê-phê-sô 2:6).

3. Nguồn Sự Sống Của Chúng Ta Ở Nơi Đó

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, Ngài xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời ”(Ê-phê-sô 1:3). Cũng xem Cô-lô-se 3:1-4.

4. Tên Chúng Ta Được Ghi Ở Đó

“Dầu vậy, chớ mừng vì quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20). Xem Hê-bơ-rơ 12:23.

5. Đấng Sống Ở Nơi Đó Đã Gửi Chúng Ta Đến Trần Gian Nầy

“Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian... Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian” (Giăng 17:16, 18). Cũng xem II Cô-rinh-tô 5:20.

6. Mắt Của Chúng Ta Chăm Xem Thiên Đàng

“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (II Cô-rinh-tô 4:17, 18). Cũng xem Hê-bơ-rơ 11:9, 10.

7. Cơ Nghiệp Của Chúng Ta Ở Đó

"...Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh... mà có sự hy vọng sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em” (I Phi-e-rơ 1:3, 4). Cũng xem Ma-thi-ơ 6:19-21.

8. Chúng Ta Được Kêu Gọi Đến Thiên Đàng

”...Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng mọi sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi ở trên trời trong Đức Chúa Giêxu Christ” (Phi-líp 3:13, 14). Trước khi trở về trời, chính Chúa Giêxu đã ban một lời hứa rất đặc biệt cho mỗi tín đồ: “Lòng các con chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy ta đã nói cho các con rồi. Ta đi sắm sẵn cho các Con một chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn cho các Con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó với Ta” (Giăng 14:1-3). Cũng xem Giăng 17:24.

 

TÔI HỨA NGUYỆN

Hôm nay con quyết định đặt lòng yêu mến của con vào những sự trên trời, không phải trên những điều thuộc về đất. Con nhận biết sự sống của con trên đất chỉ là tạm thời, vậy nên con sẽ sống bằng những sự ưu tiên thiết lập bởi lẽ thật. Con sẽ chia sẻ với người khác tin mừng về nhà đời đời kỳ diệu mà Chúa Giêxu ban cho tất cả những ai sẽ tin nơi Ngài.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1932 guests and no members online

Your Language