Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Lựa Chọn Mỗi Ngày: Đức Chúa Trời Hay Bản Thân? Ngày 2

Lựa Chọn Mỗi Ngày: Đức Chúa Trời Hay Bản Thân?

Tác giả: Thistlebend Ministries | Dịch giả: Trang Lê
Khi chúng ta tìm cách chọn Chúa mỗi ngày, cần phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều có khát khao theo xác thịt và suy nghĩ của chúng ta hoặc làm bất cứ điều gì “cảm thấy” đúng hay có vẻ dễ dàng nhất. Như Phao-lô tranh luận trong Rôma 8, cho những người ở bên ngoài Đấng Christ, không có sự lựa chọn. Họ bị kiểm soát hoàn toàn bởi tội lỗi của họ. Phao-lô nói, những người tin Chúa có Đức Thánh Linh sống trong họ. Bởi Đức Thánh Linh, chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng (sức mạnh) để vượt qua xác thịt của chúng ta. Như Joshua đã nói với dân Do Thái, chúng ta có thể chọn.

LuaChonMoiNgay02b

Sự lựa chọn này có thể tự diễn ra như thế nào, đặc biệt là điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng? Dường như hầu hết mọi người thường dành một vài phút để tập hợp những suy nghĩ của mình trong ngày, trước khi họ ra khỏi giường vào buổi sáng. Trong những khoảnh khắc này nó có thể là một sự cám dỗ để chọn để nghĩ về ngày của chúng ta trước tiên, lịch trình của chúng ta, những gì chúng ta cần làm, ai cần phải ở đâu, v.v. Trước khi chúng ta biết nó, chúng ta có thể trở thành nạn nhân trong sự lừa dối của kẻ thù và bắt đầu sự sợ hãi hoặc cảm thấy bị choáng ngập (chôn vùi) bởi nó, và sau đó cố gắng giải quyết nó ngay khi chân của chúng ta chạm xuống sàn nhà.

Giả sử thay vào đó, chúng ta chọn Chúa? Điều gì sẽ xảy ra nếu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chọn để chống lại xác thịt tội lỗi của chúng ta, thực hiện cho đến chết như Lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta, và đặt tâm trí của chúng ta vào đường lối của Ngài thay vì cho phép suy nghĩ của chúng ta chạy như một người điên? Thực tế thì điều này sẽ trông như thế nào?

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc cảm tạ Chúa vì món quà của một ngày mới và thừa nhận rằng một mình Ngài là Đấng Chí Cao, một mình Ngài trong sự kiểm soát — không phải chúng ta. Và bởi ân điển Chúa, chúng ta sẽ gạt bỏ những suy nghĩ, những lo lắng và những chương trình nghị sự của chúng ta và đến gần Chúa bằng cách dành thời gian cho Lời Ngài và trong sự cầu nguyện.

Cho dù chúng ta có suy nghĩ nhiều về ngày hay chương trình nghị sự của chúng ta, thực tế là ngày đó thuộc về Chúa. Nếu chúng ta bắt đầu mỗi ngày cố ý thừa nhận điều này và thừa nhận chúng ta đang ở trong Đấng Christ, thói quen này có thể dễ dàng biến đổi cách chúng ta suy nghĩ và sống qua những khoảnh khắc còn lại trong ngày.

Kinh Thánh

„Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ; vì luật-pháp của Thánh-Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ buông-tha tôi khỏi luật-pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật-pháp không làm nổi, tại xác-thịt làm cho luật-pháp ra yếu-đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội-lỗi sai chính Con mình lấy xác-thịt giống như xác-thịt tội-lỗi chúng ta, và đã đoán-phạt tội-lỗi trong xác-thịt, hầu cho sự công-bình mà luật-pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác-thịt, nhưng noi theo Thánh-Linh.

Thật thế, kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về xác-thịt; còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh-Linh. Vả, chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình-an; vì sự chăm về xác-thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật-pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác-thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh-Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác-thịt đâu, nhưng theo Thánh-Linh; song nếu ai không có Thánh-Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân-thể chết nhân cớ tội-lỗi, mà thần-linh sống nhân cớ sự công-bình. Lại nếu Thánh-Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh-Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân-thể hay chết của anh em lại sống. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác-thịt đâu, đặng sống theo xác-thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác-thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh-Linh, làm cho chết các việc của thân-thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh-Linh của Đức Chúa Trời dắt-dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.“ Rô-ma 8:1-14

„Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp. Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy.

Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ: Không có luật-pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus-Christ đã đóng đinh xác-thịt với tình-dục và dâm-dục mình trên thập-tự-giá rồi.“ Ga-la-ti 5:16-24

„Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh-hiển. Vậy hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng-phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn-ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ-bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh-nộ, buồn-giận và hung-ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục-tỉu nào ra từ miệng anh em.

Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công-việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình-tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu-biết đầy-trọn. Tại đây không còn phân-biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt-bì hoặc người không chịu cắt-bì, người dã-man hoặc người Sy-the, người tôi-mọi hoặc người tự-chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhân-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu-thương, vì là dây liên-lạc của sự trọn-lành. Nguyền xin sự bình-an của Đấng Christ cai-trị trong lòng anh em, là bình-an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư-dật mọi sự khôn-ngoan. Hãy dùng những ca-vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng-liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.“ Cô-lô-se 3:1-17

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 951 guests and no members online

Your Language