Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Lựa Chọn Mỗi Ngày - Ngày 1

Lựa Chọn Mỗi Ngày: Đức Chúa Trời Hay Bản Thân?

Tác giả: Thistlebend Ministries | Dịch giả: Trang Lê
Bạn thức dậy như thế nào vào hầu hết các buổi sáng? Bạn có sử dụng chuông báo thức không? Bạn có ấn vào chuông báo lại một lần, hai lần hay bảy lần không? Bạn nằm trên giường để "làm tan giấc ngủ" trong một vài phút hay bạn thức dậy đúng giờ? Rõ ràng có nhiều cách để thức dậy, nhưng hầu hết chúng ta có thể nằm trên giường một lúc để định hướng bản thân. Khi bạn bắt đầu quá trình định hướng bản thân, bạn có bắt đầu nghĩ về ngày của bạn và tất cả những gì ở phía trước bạn không? Suy nghĩ của bạn đi đâu khi tâm trí bạn trở nên tỉnh táo?

LuaChonMoiNgay01b

Chúng ta có một sự lựa chọn để làm mỗi ngày, mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy. Sự lựa chọn đó sẽ là Đức Chúa Trời hay chính bản thân chúng ta? Thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể nhanh chóng tự làm cho mình, lịch trình của chúng ta, hoặc danh sách việc cần làm đầu tiên trong suy nghĩ và những cái ưu tiên của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ về bản thân của chúng ta trước tiên và sau đó có thể tại một lúc nào đấy đưa ra ý tưởng thông qua Chúa là Đấng mà chúng ta công bố là Chúa và Đấng Cứu Rỗi bao lâu?

Còn bạn thì sao? Điều gì là quan trọng nhất trong tâm trí và tấm lòng khi bạn thức dậy? Ai đến trước? Bạn dành cái điểm xuất phát trong ngày của bạn như thế nào? Qua vài ngày tới, chúng ta sẽ xem một cách thực tế mà chúng ta có thể chọn mỗi ngày để ít tập trung vào bản thân hơn và tập trung vào Chúa nhiều hơn. Bắt đầu ngày hôm nay bằng cách dành một chút thời gian để xác định mọi thứ, những suy nghĩ, các hoạt động, hoặc cảm xúc có thể phá hủy bạn và ngăn trở bạn khỏi sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

Kinh Thánh:

„Giô-suê bèn nhóm-hiệp các chi-phái Y-sơ-ra-ên tại Si-chem, và gọi các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên, các quan-trưởng, các quan xét, và các quan tướng; họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nói cùng cả dân-sự rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Tổ-phụ các ngươi, là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông, và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Áp-ra-ham, tổ-phụ các ngươi, từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Ca-na-an, ban Y-sác cho người, và làm cho dòng-dõi người sanh-sản nhiều thêm. Ta ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác, rồi ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản-nghiệp; còn Gia-cốp và các con-cái người đều đi xuống xứ Ê-díp-tô. Kế đó, ta sai Môi-se và A-rôn, dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Ê-díp-tô mà hành-hại nó; đoạn, ta đem các ngươi ra khỏi đó.

Ta bèn đem tổ-phụ các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và các ngươi đi đến biển. Người Ê-díp-tô dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ-phụ các ngươi đến Biển-đỏ. Bấy giờ, tổ-phụ các ngươi kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giáng sự tối-tăm giữa các ngươi và dân Ê-díp-tô, dẫn nước biển lấp trên mình chúng nó, và mắt các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Ê-díp-tô; và các ngươi có ở lâu ngày trong đồng vắng. Kế đó, ta dẫn các ngươi vào xứ dân A-mô-rít, ở bên kia sông Giô-đanh; chúng nó chiến-đấu cùng các ngươi, và ta có phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm sản-nghiệp, và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, chỗi dậy chinh-chiến với Y-sơ-ra-ên, sai đòi Ba-la-am, con trai Bê-ô, đặng rủa-sả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Ba-la-am; vì vậy, người buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta giải-cứu các ngươi khỏi tay Ba-lác. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Giê-ri-cô.

Người Giê-ri-cô, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít chiến-đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ong-lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân A-mô-rít. — Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi.

Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó; những vườn nho và cây ô-li-ve mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật-thực cho các ngươi. Vậy bây giờ, hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, và phục-sự Ngài cách thành-tâm và trung-tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ-phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục-sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục-sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục-sự, hoặc các thần mà tổ-phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va.“ Giô-suê 24:1-15

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7235 guests and no members online

Your Language