Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Tháng 05 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 5

Đây là phần 5 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

05CungNhauDocKinhThanh 1280x720

 Phần 5 bao gồm các sách 1 & 2 Cô-rinh-tô, Phục Truyền Luật Lệ Ký, và Giô-suê.

Ngày 1 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 1-2 | I Cô-rinh-tô 1 | Thi-thiên 112

Ngày 2 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 3-4 | I Cô-rinh-tô 2

Ngày 3 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 5-6 | I Cô-rinh-tô 3

Ngày 4 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 7-8 | I Cô-rinh-tô 4

Ngày 5 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 9-10 | I Cô-rinh-tô 5

Ngày 6 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 11-12 | I Cô-rinh-tô 6

Ngày 7 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 13-14 | I Cô-rinh-tô 7

Ngày 8 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 15-16 | I Cô-rinh-tô 8

Ngày 9 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 17-18 | I Cô-rinh-tô 9

Ngày 10 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 19-20 | I Cô-rinh-tô 10

Ngày 11 trong 31 ngày | CPhục-truyền Luật-lệ Ký 21-22 | I Cô-rinh-tô 11

Ngày 12 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 23-24 | I Cô-rinh-tô 12

Ngày 13 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 25-26 | I Cô-rinh-tô 13

Ngày 14 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 27-28 | I Cô-rinh-tô 14

Ngày 15 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29-30 | I Cô-rinh-tô 15

Ngày 16 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31-32 | I Cô-rinh-tô 16

Ngày 17 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 33-34 | Thi-thiên 89, 102, 103

Ngày 18 trong 31 ngày | Thi-thiên 104-108

Ngày 19 trong 31 ngày | Thi-thiên 68, 31, 11, 113 | II Cô-rinh-tô 1

Ngày 20 trong 31 ngày | Giô-suê 1-2 | II Cô-rinh-tô 2

Ngày 21 trong 31 ngày | Giô-suê 3-4 | II Cô-rinh-tô 3

Ngày 22 trong 31 ngày | Giô-suê 5-6 | II Cô-rinh-tô 4

Ngày 23 trong 31 ngày | Giô-suê 7-8 | II Cô-rinh-tô 5

Ngày 24 trong 31 ngày | CGiô-suê 9-10 | II Cô-rinh-tô 6

Ngày 25 trong 31 ngày | Giô-suê 11-12 | II Cô-rinh-tô 7

Ngày 26 trong 31 ngày | Giô-suê 13-14 | II Cô-rinh-tô 8

Ngày 27 trong 31 ngày | Giô-suê 15-16 | II Cô-rinh-tô 9

Ngày 28 trong 31 ngày | Giô-suê 17-18 | II Cô-rinh-tô 10

Ngày 29 trong 31 ngày | Giô-suê 19-20 | II Cô-rinh-tô 11

Ngày 30 trong 31 ngày | Giô-suê 21-22 | II Cô-rinh-tô 12

Ngày 31 trong 31 ngày | Giô-suê 23-24 | II Cô-rinh-tô 13

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8800 guests and no members online

Your Language