Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

11.Chủ Quyền

11.CHỦ QUYỀN (PRINCIPALITIES

   Cấp bậc thứ nhất trong vương quốc Satan được gọi là chủ quyền. Đây là những vua trong vương quốc Satan, có phân vùng trên thế giới nầy. Chữ ”CHỦ QUYỀN“ đặc biệt liên hệ đến lãnh vực chính trị trong đó có thế lực gian ác đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên các người cai trị: Vua, tổng thống, quốc hội tư pháp, các đảng phái chính trị, các người nắm chính quyền... và toàn thể các ngành các cấp liên hệ đến tổ chức chính quyền.

LamTheNaoDanhBaiSatan11

   Trong Đaniên 10, vua Pherơsơ là một trong những người cai trị nầy. Đaniên đã cầu nguyện cho dân sự mình, dân Ysơraên, và khi gần đến lúc Đức Chúa Trời Trả lời sự cầu nguyện của ông, 21 ngày trôi qua thì có một Thiên sứ có quyền gọi là vua Pherơsơ đã chận đường sứ giả mang sứ điệp đến. Mãi cho đến khi Michên, một Thiên sứ trưởng đến giúp đỡ vị sứ giả thứ nhất thì mới thắng được và đem sứ điệp đến cho Đaniên. Câu chuyện nầy soi sáng cho chúng ta vài khía cạnh. Nó chứng minh chắc chắn rằng các Thiên sứ gian ác đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng trên tổ chức chính quyền thế giới, và tất cả lúc nào cũng muốn cản trở chương trình của Đức Chúa Trời. Đồng thời nó cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng trong sự kiên trì cầu nguyện, dân sự Đức Chúa Trời có thể đánh bại những mục đích của kẻ thù.

   Dường như chúng ta không thắc mắc gì về việc nầy, nhưng thấy rằng hầu hết các chính quyền trần gian từ trung ương đến địa phương, đều bị các thế lực gian ác nầy tấn công. Nó tìm cách chi phối và ảnh hưởng đến những con người làm công việc trong văn phòng. Dù họ biết hay không thì vẫn có vài sức ép chống nghịch với những con người có chức vụ trong chính quyền. Điều nầy chứng tỏ là Satan và các lực lượng dưới quyền điều khiển của nó cố gắng gây áp lực trên một số người để họ làm theo sự hướng dẫn của Satan. Thỉnh thoảng chúng ta thấy có một số Cơ Đốc Nhân tham gia các tổ chức chính quyền, nhưng họ không bao giờ được miễn trừ khỏi các sự tấn công của những chủ quyền nầy. Đó là nguyên nhân tại sao những người như thế gặp khó khăn khi muốn góp ý kiến chấm dứt về một số điều nào đó. Sự chống đối họ không nằm ở các người lên tiếng phản đối, mà nguồn gốc là từ Satan.

   Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, khi chúng ta làm như thế thì chúng ta đánh bại và làm cản trở mọi cố gắng của Satan trong việc xua đẩy con người vào đường gian ác mà nó đã vạch ra.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6239 guests and no members online

Your Language