Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành - Derek Prince

10. Những Bước Cụ Thể

10. Những Bước Cụ Thể - Tác giả: Derek Prince

1. THIẾT LẬP MỘT CƠ SỞ THÁNH KINH RÕ RÀNG

GALATI 3:13,14, Đấng Christ đả chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta (Êphêsô 1:7, Côlôse 1:13,14, 1Giăng 3:8, Luca 10:19).

2. XƯNG NHẬN ĐỨC TIN CỦA BẠN NƠI ĐẤNG CHRIST

Ví Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của sự tuyên xưng của chúng ta.

lamthenao10 1210x680

3. TỰ QUYẾT TÂM VÂNG LỜI CHÚA

Bởi vì đây là điều kiện để được tiếp tục ở trong phước hạnh.

4. XƯNG RA MỌI TỘI ĐƯỢC BIẾT

Của chính bạn hay của tổ phụ bạn. Chẳng hạn, bà cố của tôi là thầy bói, hoặc bà nội của tôi là người theo phái Cơ dốc giáo khoa học, hoặc cha tôi là người theo tà giáo Free Masons. Bạn phải đồng hóa mình với gia đình bạn vốn dĩ đã đem lại sự rủa sả đến trên gia đình của bạn.

5. THA THỨ CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Và có thể cho chính người gây nên sự rủa sả. Nếu bạn không tha thứ thì sự không tha thứ là hàng rào ngăn trở sự nhậm lời cầu nguyện của bạn. Chúa Jêsus phán: ‘Khi ngươi đứng cầu nguyện, nếu có điều gì nghịch cùng ai, hãy tha thứ’. Điều nầy không trừ một điều gì, không trừ một ai. Hãy nhớ rằng sự tha thứ là một quyết định, chứ không phải là một cảm giác.

6. TỪ BỎ TẤT CẢ MỌI TIẾP XÚC VỚI TÀ GIÁO

Mê tín hoặc với những hội kín. Loại bỏ hết những vật dụng dùng để tiếp xúc, thờ cúng. Bạn không thể giữ trong nhà bạn bất cứ điều gì ràng buộc, liên hệ bạn với tà giáo: Những hình ảnh, những bùa chú, các tượng phật, các con bài... Môise đã cảnh cáo dân Ysơraên rằng nếu họ mang một vật bị rủa sả vào nhà của họ, thì họ sẽ bị rủa sả như vật đó.

Tôi còn nhớ một nữ thẩm phán ở tại Hoa kỳ, người đã được chữa bệnh một cách lạ lùng khi tôi cầu nguyện cho bà. Bà đã bị đau đớn ngày và đêm suốt 10 năm vì bệnh đường ruột. Bà bị dính ruột và ruột đã được khâu bằng những kẹp ghim bằng plastic. Khi Đức Chúa Trời chữa lành cho bà thì không những Ngài cất đi sự đau đớn và chữa bệnh dính ruột, Ngài còn làm tiêu những ghim kẹp bằng plastic nữa. Nhưng điều thích thú là trong một cuộc đánh cá bà đã được một ngày đi Mexicô không mất tiền. Bà cùng một người bạn đi Mexicô và trở về. Ngày hôm sau họ gọi điện thoại cho vợ chồng chúng tôi, họ đang ở trong sự tuyệt vọng. Họ nói rằng thiếu phụ nầy đã cố tự tử, bà đã cố dìm mình xuống nước để chết trong buồng tắm. Vợ chồng chúng tôi đến nơi, và họ nói rằng không biết việc gì đã xảy ra. Khi tôi hỏi họ có mang vật kỷ niệm gì ở Mêxicô về không, thì suy nghĩ một lát thì họ nói là có. Một vật là chân dung của thần mặt trời, tôi bảo họ phải hủy bỏ ngay. Người nữ thẩm phán đó đã chổi dạy, đi vào tầng hầm và bẻ nhỏ bức chân dung đó trong vòng 5 phút. Khi bà đã làm như vậy rồi thì vấn đề không còn gì nữa cả. Mọi sự đều tốt đẹp. Bà la lên: “Tôi đã được cứu”. Tôi đã được chữa lành”. Chính bà đã tự dắt mình vào tình thế nguy hiểm bằng cách đã mang một vật bị rủa sả vào trong nhà mình.

7. TỰ GIẢI THOÁT MÌNH RA TRONG DANH CHÚA JÊSUS

Bởi vì Lời Chúa nói rằng: “Bất cứ điều gì chúng ta tháo mở ở dưới đất sẽ được tháo mở ở trên trời, và bất cứ điều gì chúng ta cầm buộc ở dưới đất thì trên trời sẽ bị buộc’. Nếu bạn chưa hề xưng nhận đức tin của mình nơi Đấng Christ trước đây, và bạn chưa biết Christ Jêsus là Cứu Chúa của đời bạn, thì bạn có thể biết Ngài khi bạn làm điều nầy. Đức Chúa Trời cứu rỗi một người không tới quá nửa giây đồng hồ. Khi bạn đi đến chỗ xưng nhận bất cứ tội lỗi nào của bạn và của tổ phụ mà bạn đã biết, thì tôi sẽ giúp bạn một lời tuyên bố chung và bạn phải nắm lấy cơ hội để công bố sự chiếm hữu lấy, tiếp nhận lấy cho mình.

Vả lại, khi bạn đến chỗ tha thứ cho tất cả mọi người khác, thì bạn nên nêu đích danh người liên hệ đó. Thông thường người thân cận nhất của bạn là người tôi cần được tha thứ. Khi bạn đã làm tất cả những điều đó rồi, thì bạn đã được hợp pháp để nhận được toàn bộ sự giải thoát khỏi mọi sự rủa sả trên bạn hoăc gia đình bạn.

Tuy nhiên, sự rủa sả không thể được bẻ gãy nếu bạn không đáp ứng các điều kiện. Đôi lúc khi bạn nói ra lời cầu nguyện rồi bạn vẫn không cảm thấy thay đổi gì cả. Mặt khác, đôi lúc kết quả thật là kỳ diệu rõ rệt. Dù việc gì xảy ra đi nữa, bạn đừng để ý vào sự biểu hiện, hãy chú ý vào thực tế của Đấng Christ trong lời cầu nguyện của bạn. Nếu có những biểu hiện, đừng để chúng làm bạn rối trí, chỉ hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì bạn đã được tự do.

LỜI CẦU NGUYỆN

Kính lạy Chúa Jêsus Christ, con tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời và là con đường duy nhất để dẫn đến Đức Chúa Trời, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của con và Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Con từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con và con quay về cùng Ngài. Lạy Chúa Jêsus, xin thương xót con và tha thứ tội cho con. Con tin rằng Ngài tha tội cho con. Từ nay trở đi con muốn sống cho Ngài, con muốn nghe tiếng Ngài và làm theo những gì Ngài phán bảo con. Lạy Chúa, để nhận lãnh được phước hạnh của Ngài, và để được Ngài giải thoát khỏi bất cứ sự rủa sả nào trên đời sống con, con xin nhận mọi tội lỗi con đã phạm do con hoặc các tổ phụ con, hoặc do những người thân thuộc của con.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con tin rằng Ngài đã tha thứ hết mọi tội mà con đã xưng ra, và bây giờ con muốn thưa rằng con cũng tha thứ cho tất cả những người khác, bất cứ người nào đã làm hại con hoặc làm sai quấy đối với con. Bây giờ con tha thứ hết cho họ như Đức Chúa Trời đã tha cho con. Đặc biệt con tha thứ cho ...

Lạy Chúa, hơn nữa con từ bỏ bất cứ sự tiếp xúc nào của con hoặc bất cứ người thân thuộc nào của con với satan, hoặc với mọi hình thức tà giáo, mê tín dị đoan hoặc bất cứ hội kín nào. Vả lại con tự quyết loại nó ra khỏi nhà con bất cứ vật gì thuộc về tà giáo, vốn tôn vinh satan mà không tôn vinh Chúa Jêsus Christ. Lạy Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Chúa, con sẽ loại bỏ tất cả.

Lạy Chúa Jêsus, giờ nầy đây con tạ ơn Chúa thêm nữa vì trên thập tự Ngài đã trở nên một sự rủa sả để con có thể được cứu chuộc khỏi sự rủa sả và có thể nhận lãnh phước lành. Bởi cớ những gì Ngài đã làm cho con trên thập tự giá, bây giờ con tự giải thoát mình ra khỏi mọi sự rủa sả, mọi ảnh hưởng xấu xa và mọi bóng tối trên đời sống con, hoặc gia đình con từ bất cứ nguồn gốc nào. Bây giờ con tự giải thoát chính mình con đây, trong Danh Cứu Chúa Jêsus Christ.

BẺ GÃY SỰ RỦA SẢ

Bây giờ, lạy Chúa, vì lời cầu nguyện của người nầy chúng con bẻ gãy mọi sự rủa sả có trên đời sống người nầy. Bây giờ chúng con tiêu hủy những sự rủa sả đó, và chúng con giải thoát họ khỏi mọi sự rủa sả trong Danh Chúa Jêsus là con Đức Chúa Trời. Trong Danh đắc thắng tối thượng trên hết mọi danh, chúng con tuyên bố người nầy đã được giải thoát. Hỡi satan, ta tuyên bố với ngươi rằng ngươi không có cơ sở, cũng không có đường nào đến với đời sống người nầy, gia đình người nầy, hoặc công việc làm ăn của người nầy. Họ đã được cất khỏi quyền lực nước tối tăm và đã dời qua Nước của Dức Chúa Trời yêu thương. Cảm tạ Chúa Jêsus, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tạ ơn Ngài. Amen!

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1810 guests and no members online

Your Language