10. Những Bước Cụ Thể

lamthenao10 435x290 1

10. Những Bước Cụ Thể - Tác giả: Derek Prince

1. THIẾT LẬP MỘT CƠ SỞ THÁNH KINH RÕ RÀNG

GALATI 3:13,14, Đấng Christ đả chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta (Êphêsô 1:7, Côlôse 1:13,14, 1Giăng 3:8, Luca 10:19).