Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

20.Sa-tan Được Phép Kiểm Soát Mức Độ Giới Hạn

20.SA TAN ĐƯỢC PHÉP KIỂM SOÁT ĐẾN MỨC ĐỘ GIỚI HẠN

   Bất kỳ Satan hoặc Quỷ sứ của hắn đều không thể chiếm những gì được Đức Chúa Jêsus và Thánh Linh của Ngài chiếm hữu. Nhưng nó có thể kiểm soát những lãnh vực của đời sống chúng ta chưa dâng hiến cho Chúa Jêsus. Chúng ta có thể chứng kiến đời sống của một người được cứu, trong đó phần tâm linh được Đức Thánh Linh cai trị, và Ma quỷ không bao giờ kiểm soát được phần nầy. Con người chưa được cứu thì Ma quỷ kiểm soát toàn vẹn đời sống họ. Trong trường hợp của Cơ Đốc nhân, nếu người ấy dâng linh hồn và thân thể mình đầu phục Đức Chúa Trời trọn vẹn, người ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì Ma quỷ không thể chiếm hữu phần nào được. Đó là lý do vì sao chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

LamTheNaoDanhBaiSatan20

   Khi chúng ta dâng hiến toàn vẹn đời sống mình cho Chúa chiếm hữu, thì Satan không thể nào chạm vào chúng ta được. Có vài thí dụ cụ thể trong Kinh thánh cho chúng ta thấy những người là tín đồ nhưng không đầu phục sự kiểm soát của Thánh Linh cách trọn vẹn. Trong I Côrinhtô 5 Phao Lô dẫn chứng trường hợp của một người loạn luân đã đem lại sự sỉ nhục cho Danh Đấng Christ. Thân thể của người ấy đã bị Satan sử dụng vào mục đích đồi bại, vô luân, vì thế vị sứ đồ đã nói: ”GIAO NGƯỜI ẤY CHO SA TAN ĐỂ HỦY DIỆT PHẦN THÂN THỂ, CÒN PHẦN TÂM LINH NGƯỜI ẤY CÓ LẼ ĐƯỢC CỨU TRONG NGÀY CHÚA JÊSUS TRỞ LẠI”. (The Spirit may be saved in the day of the Lord Jesus). Sự trừng phạt người nầy thật nghiêm minh, nhưng người ấy vẫn được xử lý và được phép của sự tha thứ trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Vì thế, trong 2 Côrinhtô Phao Lô khuyên các tín đồ nên nhận người ấy trở lại mối thông công trong Hội thánh (2 Côrinhtô 2:5-11). Trong 2 Côrinhtô 3:17 nêu lên nguyên tắc thực hành điều nầy: ”AI LÀM Ô UẾ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ BỊ NGÀI PHÁ HỦY, VÌ ĐỀN THỜ CỦA CHÚA PHẢI THÁNH KHIẾT, VÀ ANH EM LÀ ĐỀN THỜ“. Nếu sử dụng thân thể cách sai lầm là làm ô uế nơi hành lang của đền thờ, thì nơi chí thánh cũng bị ô uế Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua điều nầy đâu. Trong nguyên nghĩa chữ “LÀM Ô UẾ” và “PHÁ HỦY“ là một chữ. Cả câu nầy được dịch là như sau: ”Nếu người nào làm hư đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ làm hư người ấy”, hoặc ”Nếu ai phá hỏng đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hỏng người ấy”. “PHÁ HỦY“ không có nghĩa là thủ tiêu hay làm cho người ấy chết.

    Chúng ta có thể tìm thấy ví dụ khác trong Công vụ các sứ đồ 5. Trước mặt các sứ đồ, Anania đã nói dối, Phierơ chận đứng lời nói nầy bằng cách hỏi: ”Hỡi Anania, sao anh để Satan xâm chiếm lòng anh, xui anh nói dối Đức Thánh Linh?” Đây là hình ảnh của một người bị Satan chiếm hữu trong giây lát, nếu người ấy đầy dẫy Đức Thánh Linh chắc sẽ không nói dối. Bất cứ người nào không đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có chỗ trống cho Satan hành động.

   Trong đời sống của Phierơ, có một lúc ông bị Satan kiểm soát, và bị Chúa quở trách. Câu chuyện nầy được chép trong Mathiơ 16. Sau khi Chúa Jêsus báo trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, thì “PHIERƠ ĐƯA CHÚA RA MỘT NƠI, CAN GIÁN. LẠY CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI CHẲNG BAO GIỜ ĐỂ VIỆC NÀY XẢY ĐẾN CHO CHÚA ĐÂU“. Rõ ràng là Phierơ không ý thức được sự nguy hiểm của lời mình nói. Ông đã tìm cách ngăn trở toàn bộ chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hoặch định trước khi con người sa ngã. Chúa Jêsus lại bảo Phierơ: ”Ớ SA TAN, HÃY LUI RA PHÍA SAU TA! ĐỪNG HÒNG CÁM DỖ TA! NGƯƠI CHỈ SUY NGHĨ THEO QUAN ĐIỂM CỦA LOÀI NGƯỜI, CHỨ KHÔNG THEO Ý ĐỨC CHÚA TRỜI“ (Mathiơ 16:23). Lúc bấy giờ Satan chiếm hữu tâm trí và ý nghĩ của Phierơ và đã nói qua môi miệng của ông. Hãy chú ý trong lời quở trách, Chúa không nói: "Ớ Phierơ, hãy lui ra đằng sau ta”. Satan đã nói qua môi miệng của Phierơ nên chúng ta thấy khác với lời nói được Đức Chúa Trời bày tỏ. Chắc hẳn Phierơ không bao giờ quên bài học nầy, và từ đó về sau Satan cũng không thể kiểm soát Phierơ ở mức độ ấy.

    Trong bức thư gởi cho hội thánh Êphêsô, ông nói: ”ĐỪNG NHƯỜNG CHỖ CHO MA QUỶ“ (Êphêsô 4:27). Lời cảnh cáo nầy mang ý nghĩa là chúng ta không nên dành riêng một nơi chỗ, hay một khoảng trống nào cho Satan cả. Trong đời sống chúng ta có nhiều chỗ cần phải đầu phục Đức Chúa Trời, dù biết hay không biết, vì thế chúng ta phải canh chừng luôn và không để chỗ nào cho Ma quỷ. Cám ơn Đức Chúa Trời, Ma quỷ hay bất cứ sứ giả nào của nó cũng không thể kiểm soát hoàn toàn đời sống của một Cơ Đốc Nhân, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nhưng chúng ta phải cẩn thận đừng để cho Ma quỷ có một chỗ trống nào, vì nó sẽ lấy chỗ trống ấy làm bàn đạp để chiếm những phần trong đời sống chúng ta chưa đầu phục Đức Chúa Trời.

    Một Tín đồ không thể nào để cho Ma quỷ kiểm soát mình ở mức độ như nó kiểm soát người chưa tin Chúa. Nó chỉ có thể làm áp lực hay làm cho chúng ta mất sức chống cự ở một vài lãnh vực trong đời sống chúng ta. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, sự đắc thắng ở một bên chúng ta, ở bất cứ giây phút nào. Chúng ta chỉ cần đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chương sau sẽ giải nghĩa rõ ràng hơn cách chiến thắng Ma quỷ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2486 guests and no members online

Your Language