Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 08 Những Ân Tứ Đức Thánh Linh

Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Vào ngày lễ giáng sinh chúng ta tự động nhớ lại một món quà vĩ đại nhất từ Đức Chúa Trời. Hài nhi Giê-xu Christ. Ngày đó người ta cũng trao đổi món quà giữa những người thân với nhau, nhưng trải qua một thời gian lâu rất lâu, Hội thánh đã không quan tâm đến những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã mang đến. Hậu quả là Hội thánh đánh mất quyền năng và đã suy đổi thành câu lạc bộ không có sự sống. Chúa Giê-xu Christ đã ban lời hứa rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh giáng xuống sau khi Ngài thăng thiên, Đức Thánh Linh sẽ đến thế chỗ cho Chúa Giêxu Christ là Đấng an ủi, tiếp tục chức vụ của Ngài. Đúng như lời Chúa hứa, Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Từ đó, gần 2000 năm qua Chúa Giê-xu đã từng ở với chúng ta cho đến giờ phút này Ngài rất thiết tha phân phát các ân tứ của Ngài.

songthanhcong08 1210x680

Trong Hội thánh ngày nay Đức Thánh Linh đang đem đến cho chúng ta 9 ân tứ. Kinh thánh chép trong 1 Côrinhtô 12:7: “Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi người, cho ai nấy đều được sự ích chúng“. Trong 1 Côrinhtô 12:11, Kinh thánh cũng nói với chúng ta “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người“. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đến với Đức Thánh Linh và cầu xin Ngài phân phát các ân tứ của Ngài cho mỗi một Cơ đốc nhân trong Hội thánh.

Đức Thánh Linh đã mang ba kiện hàng lớn cho Hội thánh. Chúng ta hãy cùng nhau mở các kiện hàng và xem xét các món quà khác nhau này. Kiện hàng đầu tiên có nhãn hiệu là “Các ân tứ của sự khải thị“. Khi chúng ta mở kiện hàng này, lập tức chúng ta tìm thấy một gói nhỏ có ghi “Lời nói khôn ngoan“. Khôn ngoan là gì? Khôn ngoan là khả năng giải quyết các nan đề. Châm ngôn 1:7 nói về sự khôn ngoan như là điều chính yếu, vì thế được khôn ngoan là được cả sự thông biết.
Kinh thánh dạy rằng khôn ngoan là điều quan yếu. Nếu chúng ta có sự khôn ngoan thì bất cứ nan đề nào đến với chúng ta, chúng ta đều có thể giải quyết được. Vì thế trong thế giới này không phải là cuộc chiến tranh của giáo dục nhưng là cuộc chiến tranh của sự khôn ngoan mà trong đó chúng ta xử dụng tất cả sự giáo dục của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với một nan đề. Chúng ta không thể giải quyết bằng sự khôn ngoan của loài người, khi chúng ta đến với Đức Thánh Linh và cầu xin Ngài, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự khôn ngoan giúp đỡ chúng ta giải quyết mọi sự khó khăn.
Chúng ta đọc thấy trong đời sống Chúa Giê-xu Christ người Pharisi và Sađusê đến cố thử Chúa Giê-xu. Họ hỏi Ngài một câu hỏi rất quan trọng: Thưa thầy chúng ta có nên nộp thuế cho hoàng đế Lamã Sêsa không? Đây là câu hỏi gài bẫy để buộc tội, vì nếu Đấng Christ khuyên họ không nộp thuế cho Sêsa thì Ngài sẽ bị chính quyền Lamã bắt giữ. Nhưng nếu Ngài khuyên họ nộp thuế thì ngay lập tức người Do thái sẽ quay lại chống Ngài, tố cáo Ngài là kẻ chống đối truyền thống Do thái và chính dân Do thái. Vì thế Đấng Christ rất quan tâm. Tuy nhiên, nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh Ngài đã đưa ra câu trả lời kỳ diệu. Ngài phán hãy đem đến cho ta một đồng tiền, ngay khi họ mang đồng tiền đến cho Ngài, Ngài liền phán “Hình và huy hiệu trên đồng tiền này là của ai? Họ trả lời: Đó là hình và huy hiệu của Sêsa“. Ngài phán hãy trả cho Sêsa những gì thuộc về Sêsa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời“. Họ không trả lời gì với Đấng Christ và họ tản đi. Ngày nay Đấng Christ ban cho chúng ta sự khôn ngoan đặc biệt để giải quyết những vấn đề khó khăn. Đây là ân tứ lời nói khôn ngoan.

Ngày nay Đấng Christ ban cho chúng ta sự khôn ngoan đặc biệt để giải quyết những vấn đề khó khăn.  

Một gói quà khác có nhãn hiệu là “Ân tứ lời nói tri thức“. Tri thức là gì? Tri thức là sự hiểu biết các nội dung khác nhau của những điều gì đó. Chúng ta học về kinh tế và tất cả những hoạt động kinh tế rồi chúng ta bắt đầu có tri thức về kinh tế. Khi chúng ta học lịch sử thì tự nhiên chúng ta bắt đầu có tri thức về lịch sử.
Trong sinh hoạt hằng ngày, có quá nhiều điều đang xảy ra ở môi trường xung quanh ta, đến nỗi chúng ta không thể hiểu biết hết, nhất là những điều đó có hiệu quả thảm khốc trong đời sống những người Cơ đốc và trong sự tiến bộ của Hội thánh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lưu ý những điều này để chúng ta sẵn sàng khi gặp những thách thức. Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh truyền đạt sự hiểu biết khác nhau liên quan đến những điều mà chúng ta không hiểu nổi để chúng ta có thể đáp ứng đối với mọi sự thách thức.
Chúng ta đọc trong Cựu ước thế nào vua Siri rất bối rối vì bất cứ khi nào vua lập kế hoạch tấn công dân Israel, thì vua Israel đã chuẩn bị sẵn và cử binh tiêu diệt họ. Một ngày kia vua nổi giận nói với các quần thần “Ta biết có người nào đó giữa vòng chúng ta đang báo cáo mọi việc với vua Israel“. Nhưng một trong các vị đại thần đã nói “Tâu bệ hạ, không phải vậy đâu, nhưng trong Israel có một vị tiên tri tên Êlisê, nhờ sự khải thị của Đức Thánh Linh nên hiểu biết hết tất cả những kế hoạch tối mật mà bệ hạ đã hoạch định trong phòng riêng“. Đối với Êlisê, những điều sắp xảy ra đã được bày tỏ cho ông nhờ ân tứ lời nói tri thức. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời muốn truyền đạt sự tri thức của Ngài cho bạn để bạn có thể đáp ứng các thách thức và sống đắc thắng.


Có một món quà khác nữa có nhãn hiệu “Ân tứ phân biệt các thần“. Có ba loại linh trong thế gian: Đức Thánh Linh, tâm linh con người và linh của Satan.
Kinh thánh nói đến nhiều loại tà linh, đó là các uế linh, ác linh, linh dối, linh cám dỗ, linh chia rẽ và các linh này gây ra bệnh tật. Vì thế trong thế hệ này để sống đắc thắng trong đời sống Cơ đốc nhân chúng ta phải có khả năng phân biệt các thần linh này. Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta các ân tứ phân biệt các thần để cho chúng ta có thể phân biệt sự hiện diện các tà linh và có khả năng đuổi chúng ra. Đôi khi trong lần thăm viếng các tín đồ tại nhà, tôi phân biệt linh chán nản ngã lòng, linh tranh cãi hay tà linh. Rồi lập tức tôi trói buộc ác linh và đuổi nó ra rồi thì Đức Thánh Linh đến và thi hành phép lạ cùng công tác ân điển. Khi chúng ta phân biệt sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì chúng ta có thể tin tưởng những điều lớn lao của chính nghĩa của Chúa Giê-xu.

Khi chúng ta nhìn đến nhãn hiệu của kiện hàng lớn thứ hai, chúng ta đọc thấy: “Các ân tứ phát âm“. Ngay khi mở kiện hàng ân tứ phát âm, chúng ta lại thấy ba gói quà nhỏ hơn. Gói quà thứ nhất là “Nói nhiều thứ tiếng khác nhau“. Phần thứ tiếng khác nhau có nghĩa là gì? Nói các thứ tiếng khác là sự biểu lộ ra bên ngoài lần đầu tiên của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc thấy trong Công vụ các sứ đồ chương hai ở đó có 120 môn đồ của Chúa Giê-xu tụ họp cầu nguyện trong vòng 10 ngày. Đức Chúa Trời mở cửa thiên đàng và đổ Đức Thánh Linh trên họ, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Vì thế nói các thứ tiếng lạ là sự biểu lộ bên ngoài của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Khi đọc sách Công vụ các sứ đồ chúng ta thấy trong hầu hết mọi trường hợp khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên đầy dẫy các Cơ đốc nhân thì họ nói các thứ tiếng khác, các thứ tiếng lạ là ngôn ngữ cầu nguyện mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để chúng ta có thể phát huy mối thông công sâu nhiệm hơn với Cha thiên thượng và với Cứu Chúa Giê-xu Christ. Bằng cách nói các thứ tiếng khác chúng ta có thể xây dựng đời sống Cơ đốc mới mẻ của chúng ta.

Bằng cách nói các thứ tiếng khác chúng ta có thể xây dựng đời sống Cơ đốc mới mẻ của chúng ta.

Nhiều người hỏi “Tại sao bạn lại nói các thứ tiếng khác? Bạn không hiểu tiếng lạ thì mục đích của việc nói tiếng lạ là gì? Kinh thánh dạy rõ trong 2 Côrinhtô chương 14 rằng nói tiếng lạ gây dựng đời sống Cơ đốc riêng tư cá nhân của chúng ta. Trong nguyên văn Hy lạp chữ gây dựng là OIKODOMEO. Oikodomeo được dịch là “xây nhà của bạn lớp gạch này trên lớp gạch khác“. Bằng việc nói tiếng lạ bạn đang xây thêm một viên gạch khác lên đó bằng cách này bạn xây dựng được một đời sống và tính chất Cơ đốc mạnh mẽ, nhờ đó bạn mới giúp người khác xây dựng đức tin của họ. Không những vậy thôi, nhưng Đức Thánh Linh còn cầu nguyện trực tiếp cho chúng ta qua các thứ tiếng lạ. Đức Thánh Linh muốn thi hành sự cầu thay này cho mỗi một người và cho mọi người Cơ đốc và bằng phương tiện của các thứ tiếng lạ, Ngài cầu nguyện trực tiếp với Cha thiên thượng qua môi miệng của chúng ta, vì cớ các Cơ đốc nhân.
Êsai 28:11-12 nói rõ cho chúng ta nói các thứ tiếng lạ giúp chúng ta yên nghỉ và tươi tỉnh tâm linh. Trong những ngày đầy căng thẳng và ngã lòng này chúng ta cần sự tươi mới của tâm linh. Bằng kinh nghiệm của sự nói tiếng lạ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự yên nghỉ tối cần thiết này và sự tươi mới cho kinh nghiệm Cơ đốc nhân của chúng ta. Vì thế ngay cả đến ngày nay, bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ban các thứ tiếng lạ cho chúng ta để chúng ta trở nên những Cơ đốc nhân mạnh mẽ.

Chúng ta hãy mở gói quà kế tiếp nhãn hiệu của nó là “Thông giải các tiếng lạ“. Một người nào nói tiếng lạ nhưng không có ai hiểu, vì Đức Thánh Linh nói qua môi miệng chúng ta đến với Cha thiên thượng bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng nếu chúng ta nhận được sứ điệp của Đức Thánh Linh bằng ngôn ngữ thông thường của chúng ta. Một người nào đứng lên nói ra sứ điệp bằng tiếng lạ và một người khác bằng ân tứ thông giải tiếng lạ, nói ý nghĩa sứ điệp đó để cho Hội thánh có thể gây dựng và nhận được phước hạnh.

Có một món quà khác mang nhãn hiệu “Nói tiên tri“. Tiên tri là gì? Như các bạn đã biết rõ, tiên tri là nói ra trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong thời Cựu ước các tiên tri luôn luôn nói ra trước những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng ngày nay chúng ta có Kinh thánh chứa đựng bản kỹ thuật về những biến cố trong tương lai. Vì thế bằng việc nghiên cứu Kinh thánh chúng ta hiểu được lời tiên tri. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân tứ nói tiên tri để chúng ta có thể ban phát sứ điệp cho người khác để gây dựng và khích lệ họ. Khi linh tiên tri đến trên bạn thì bạn nhận được sự bảo đảm sự xức dầu và khả năng nói lời gây dựng và khích lệ người khác.

Kiện hàng thứ ba là kiện hàng cuối cùng có nhãn hiệu “Những ân tứ quyền năng“. Chúng ta hãy mở ra và nhìn bên trong. Kiện hàng ân tứ quyền năng gồm có những gì?
Ngay lập tức chúng ta thấy một gói nhỏ hơn viết là “Ân tứ đức tin“. Đức tin là gì? Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời ban chung cho chúng ta một lượng đức tin khi chúng ta trở nên Cơ đốc nhân. Qua lượng đức tin này chúng ta có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời và những gì Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, nhưng ân tứ Đức Thánh Linh là sự truyền đạt đặc biệt của đức tin. Đức Chúa Trời giúp chúng ta khả năng hoàn tất được những công tác đặc biệt và củng cố tinh thần của chúng ta trong những ngày bị bách hại đau đớn. Qua đức tin con người có những giới hạn cho nên khi Đức Chúa Trời muốn thực hiện những công việc lớn lao, thì lẽ tự nhiên Ngài ban cho ân tứ đức tin. Khi tôi khởi sự xây cất ngôi đại giáo đường, Đức Chúa Trời đổ ân tứ đức tin tràn xuống linh hồn tôi đến nỗi bất chấp tất cả những khó khăn và hoàn cảnh trái ngang không ngờ, tôi vẫn có thể tin tưởng được với sự xức dầu lớn lao. Tôi có thể tuyên bố rằng công tác này đã được hoàn tất bởi vì tôi có tin nhờ đức tin mà Đức Thánh Linh đã ban cho tôi. Vì thế khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời truyền đạt đức tin cho chúng ta như là một ân tứ của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể có quyền năng tin tưởng nơi Đức Chúa Trời về việc lớn lao hơn.


Có một gói khác mang nhãn hiệu, “Ân tứ làm phép lạ“. Vâng, cho đến ngày nay Đức Chúa Trời đổ xuống quyền năng của Ngài và chinh phục các luật lên thiên nhiên tạm thời để tạo ra những biến cố ngoạn mục phi thường.
Chúng ta đọc trong Kinh thánh về dân Israel đang đứng trước bờ biển đỏ. Không có cầu, cũng không có tàu thuyền, không có lối đi nào xuyên qua biển nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp, Ngài chế ngự các luật lệ thiên nhiên và truyền cho Môise ra lịnh cho biển đỏ rẽ ra làm hai. Khi Môise vâng lệnh, biển đỏ đã chia làm hai và tất cả dân Israel đã bước đi qua biển như họ bước đi trên đường tráng nhựa. Đó là một phép lạ.
Khi Chúa Giê-xu vào nơi đồng vắng có 5000 người đàn ông và nhiều đàn bà cùng trẻ em theo để nghe Ngài giảng và xin Ngài chữa bệnh. Sau khi giảng suốt ngày, Ngài nhận thấy họ đói bụng và không muốn cho họ về kiệt sức vì đói, Ngài đã ra lịnh cho các môn đồ phải cho họ ăn. Philip nói rằng không thể nào có thể nuôi ăn một đám dân đông như thế trong đồng vắng vì không có chỗ nào để mua bánh và cũng không có đủ tiền để mua. Nhưng Anhrê với đức tin và khải tượng, đã mang đến cho Chúa Giê-xu Christ 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giê-xu đã đứng bên cạnh Anhrê, lấy ra 5 cái bánh và 2 con cá và chúc phước. Kế đến Ngài chỉ dẫn cho các môn đồ mang thức ăn uống no nê vẫn còn dư 12 giỏ đầy. Đó là phép lạ được làm ra bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Ngay ngày hôm nay khi chúng ta đặc biệt cần thiết sự can thiệp của Đức Chúa Trời cho tiến bộ của Hội thánh hoặc sự bảo vệ các con cái Chúa, Đức Chúa Trời vẫn thi hành phép lạ. Đây là ân tứ của Đức Thánh Linh gọi là Ân tứ làm phép lạ.
Tên gói quà cuối cùng có ghi “Ân tứ chữa bệnh“. Ân tứ chữa bệnh là gì? Ân tứ chữa bệnh là sự sống phục sanh của Đấng Christ, sức khoẻ của Đấng Christ tuôn trào qua thân thể bệnh tật của chúng ta đem lại sự giải cứu khỏi sự áp bức của bệnh tật. Trong Mathiơ 8:17,18 Kinh thánh ghi rõ rằng Đức Chúa Giê-xu đã mang tật nguyền và gánh lấy bệnh tật của chúng ta. Đấng Christ được đưa đến tòa án của Bônxơ Philát và sau khi nhận án tử hình, các binh lính Lamã đưa Chúa đến hành dinh của chúng và trói Ngài vào một cây trụ. Rồi chúng lột bỏ áo quần Ngài và đánh đòn Ngài 39 roi. Thân xác Ngài bị rách nát và máu trào ra các vết thương của Ngài. Kinh thánh dạy rõ ràng, nhờ những lằn roi Ngài mà chúng ta được lành bệnh, vì thế mỗi một giọt máu từ lưng Ngài nói lớn cho ta biết rằng, có sự chữa lành cho thế hệ này của chúng ta đến trong danh Chúa Giê-xu Christ, đặt tay trên kẻ đau và cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ ân tứ chữa bệnh thì quyền năng của Đức Thánh Linh qua chúng ta là những người tin vào năng lực chữa bịnh cho bệnh nhân và khiến họ lành bệnh.
Thế giới này đầy dẫy bệnh tật, ngay cả ở giữa vòng những người đang sống trong một môi trường vệ sinh tuyệt hảo. Khi tôi du hành ở Hoa Kỳ, Canada và khắp Châu âu, tôi thấy có nhiều người đang chịu khổ vì bệnh tâm thần, bệnh viêm khớp, bệnh viêm dây thần kinh, bệnh bao tử, bệnh ung thư và các bệnh tật khác. Ngay cả trong thời đại tân tiến này Đức Thánh Linh vẫn xức dầu cho chúng ta và ban cho chúng ta ân tứ chữa bệnh để tiêu diệt các công việc của Ma quỷ.

Các ân tứ này của Đức Thánh Linh đang chờ đợi các bạn. Chúng ta phải hết lòng tha thiết ước mơ những ân tứ này cho chúng ta và cho Hội thánh, cứ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn nhận được. Kinh thánh cho chúng ta một mạng lệnh; 1 Côrinhtô 14:12 “Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh“.
Chúng ta không thể cứ ngồi yên lặng trong nhà thờ và sau nghi thức thờ phượng, chúng ta lại đi vào thế gian để hoàn thành các trách nhiệm của chúng ta trong một tuần lễ đó. Đức Thánh Linh đã mang đến cho chúng ta 3 kiện hàng chứa 9 ân tứ của Ngài và Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta những ân tứ này, để chúng ta có thể được dùng như một công cụ của Đức Chúa Trời, đem Tin lành của Chúa Giê-xu cho thế hư mất này.

Các ân tứ này của Đức Thánh Linh đang chờ đợi các bạn. Chúng ta phải hết lòng tha thiết ước mơ những ân tứ này cho chúng ta và cho Hội thánh, cứ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn nhận được.


Thế giới này đang bệnh hoạn và đang muốn nghe nói về Giê-xu Christ. Bây giờ họ muốn kinh nghiệm Chúa Giê-xu. Chúng ta không chỉ nói về việc đem tin mừng đến cho dân chúng, nhưng chúng ta phải rao giảng Tin lành kỳ diệu quyền năng và giải phóng này đến với họ. Bạn là một người có trách nhiệm, nhưng bạn không thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời bằng sức người hoặc bằng khả năng học vấn hay bằng kế hoạch của bạn. Những ân tứ này đều là siêu việt và được truyền đạt từ thiên đàng. Đức Thánh Linh ngay bây giờ đang sẵn sàng để ban cho mỗi một người và mọi người trong các bạn những ân tứ này.

Bạn muốn ân tứ nào? Ân tứ nào bạn thèm muốn nhất? Kinh thánh nói rằng chúng ta không được tham muốn bất cứ điều chi, nhưng về ân tứ của Đức Thánh Linh thì Đức Chúa Trời dạy ta phải ham muốn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sở hữu các ân tứ của Đức Thánh Linh. Với ân tứ này bạn có thể trở thành một chứng nhân có quyền năng cho Chúa Giê-xu Christ. Một khi bạn được trang bị bằng ân tứ của Đức Thánh Linh thì bạn có thể trở thành một tôi tớ quyền năng của Chúa Giê-xu Christ cho thế gian chết mất này.

Để kết luận tôi có thể khuyên các bạn rằng một khi Đức Chúa Trời khởi sự sử dụng bạn với những ân tứ này, bạn không bao giờ được dùng các ân tứ đó để tôn vinh danh tiếng của mình hay nhằm tìm kiếm lợi lộc, tài chánh riêng tư. Tất cả những ân tứ này đều được ban cho để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Bạn phải cẩn thận không được đầu hàng sự cám dỗ của Satan và rơi vào sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng cách lạm dụng các ân tứ của Ngài.
Chúng tá hãy mở lòng ra: Chúng ta hãy hoan nghênh Đức Thánh Linh và mời Ngài vào ngự trong mỗi phần của đời sống chúng ta. Chúng ta hãy thường xuyên nhận thức sự hiện diện của Ngài và cầu xin Ngài truyền đạt các ân tứ của Ngài.

Chúng tá hãy mở lòng ra: Chúng ta hãy hoan nghênh Đức Thánh Linh và mời Ngài vào ngự trong mỗi phần của đời sống chúng ta. Chúng ta hãy thường xuyên nhận thức sự hiện diện của Ngài và cầu xin Ngài truyền đạt các ân tứ của Ngài.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7937 guests and no members online

Your Language