Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 2 Phép Lạ Đầu Tiên

Kinh thánh: Giăng 7:1-11 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Một giáo sư tại chủng viện đã nói với các sinh viên của ông rằng người tin Chúa không có liên hệ gì đến phước hạnh vật chất. Ông cũng để các sinh viên tìm ra trong Kinh thánh một trường hợp mà Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự Ngài bằng phước hạnh vật chất. Tôi nghĩ rằng vị giáo sư đó chắc là quả thiển cận để nhấn mạnh đến một việc như thế. Rõ ràng ông ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu chỉ là Cứu Chúa của linh hồn chúng ta và ông ta không thể tin Chúa Giê-xu cũng là một đại thương gia thành công nữa. Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện phép lạ đầu tiên khi Ngài giúp đỡ cho cặp vợ chồng nghèo mới lập gia đình để họ khởi đầu cuộc sống gia đình thành công. Chúng ta đọc thấy trong Kinh thánh về một cặp vợ chồng mới cưới đang lâm vào tình trạng khó khăn bối rối vì cớ rượu đã cạn trước khi tiệc cưới tàn.

songthanhcong02 1210x680

Để được thành công trong việc làm ăn và trong đời sống bạn phải có một loạt thái độ đúng đắn đối với cuộc đời. Mỗi người đều có nan đề trong cuộc sống song là sự đấu tranh liên tục để đáp ứng các nhu cầu và làm đầy khoảng trống. Trong thế giới này không có ai lại không có một loạt nan đề nào đó. Chúng ta sẽ có những nan đề nhưng thái độ chúng ta đối với cuộc sống sẽ khiến cho những nan đề đó trở thành nên khác nhau, nói một cách tự nhiên, thái độ của bạn phần lớn quyết định thành công hay thất bại trong cuộc đời bạn. Nếu thái độ của một người trong cuộc sống là “tôi có một nan đề thật la kinh khủng“ thì thái độ của người đó lại dẫn đến những tư tưởng tiêu cực, bất mãn, khó chịu, sợ hãi và nản lòng. Tâm trí tiêu cực như thế sẽ khiến bạn thất bại. Mặt khác nếu một thái độ đối với cuộc sống là “tôi có một nan đề, đó là điều tốt”. Thái độ này đem lại sự suy nghĩ tích cực với hy vọng với đức tin. Loại suy nghĩ đem bạn đến chỗ tiếp xúc với nguồn sống Đức Thánh Linh và khiến đời sống bạn thành công.
Chúng ta có những thí dụ này trong Kinh thánh. Trong Dân số ký 13:17-33, chúng ta đọc thấy thế nào Môi se đã chọn lấy 12 thám tử và sai họ đi do thám đất Canaan. Bốn mươi ngày sau, khi họ trở về thì mười người trong mười hai người đó đã đem về một loại báo cáo bi quan tiêu cực. Bạn có thể tìm thấy bản báo cáo được ghi lại trong Dân số ký 13:17-33.
“Nhưng những người đi cùng Calép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp để do thám, là một xứ nuốt dân sự mình, hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc to lớn. Chúng tôi có thấy kẻ to lớn là con cháu của Anác thuộc về giống giềnh giành, chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng vậy.”

Đây chính là thái độ của người nói “tôi có một nan đề, thật kinh khủng.“ Đây là loại báo cáo mang lại sự sợ hãi, ngã lòng và suy nghĩ bi quan cho lòng dân Israel. Lòng họ tan ra như nước và họ bắt đầu than khóc suốt đêm. Họ đã quyết định quay trở lại Aicập bằng cách cử một viên chức lên làm lãnh tụ của họ. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời nổi giận với họ và đưa họ trở lại đồng vắng là nơi họ đã lang thang suốt 40 năm cho đến khi tất cả đều hao mòn dưới sự khắc nghiệt của sa mạc và qua đời.

Nhưng hai thám tử kia, Giô suê và Ca lép là người cùng đi do thám xứ đã trở về với lời báo cáo hoàn toàn khác. Lời báo cáo của họ được chép lại trong Dân số ký 14:7-9 “Hai người nói cùng cả dân Israel rằng: Xứ mà chúng tôi đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt, nếu Đức Giê Hô Va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này và ban cho, ấy là một xứ đượm sữa và mật, chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê Hô Va và đừng sợ dân của xứ vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở của họ đã rút đi khỏi họ rồi và Đức Giê Hô Va ở cùng ta. Chớ sợ chi.“
Giô suê và Ca lép đã báo cáo, “họ sẽ là đồ nuôi chúng ta“. Đây là thái độ đúng đắn. Họ đã nói: Chúng ta có một nan đề nhưng điều này là tốt. Nan đề này cuối cùng sẽ là bánh nuôi chúng ta. Bạn hãy biết rằng nếu bạn ăn bánh càng ngày càng nhiều hơn thì bạn sẽ càng ngày càng mạnh khoẻ hơn. Bất cứ em bé nào phàn nàn và không chịu ăn, sẽ càng lúc càng trở nên yếu đuối hơn và cuối cùng sẽ mắc chứng suy dinh dưỡng. Vì thế nếu trẻ em luôn luôn có vị giác tốt và khứu giác tốt thì chúng sẽ lớn lên mạnh mẽ. Ở đây cũng vậy, chúng ta những Cơ đốc nhân cần bánh tốt, như Ca lép nói: “Họ là đồ ăn của chúng ta“. Những khó khăn này, những tên khổng lồ kia, những ngọn núi cao kia và những thung lũng thấp này đều là đồ ăn là của chúng ta. Đây là thái độ đúng đắn. Loại thái độ này đem sự suy nghĩ tích cực, hy vọng và đức tin. Với loại suy nghĩ này Đức Thánh Linh sẽ đến, hiệp tác và thi hành những phép lạ.

Cặp vợ chồng mới cưới tại Canaan xứ Ga li lê có một thái độ tích cực và bắt đầu tìm kiếm giải pháp và họ đã tìm thấy Chúa Giê-xu là Đấng giải đáp cho nan đề của họ. Chúng ta hãy nghe câu chuyện thành công của họ. Trước khi cặp vợ chồng xin Chúa Giê-xu giúp đỡ thì trước tiên họ đã mời Chúa và các môn đồ của Ngài đến tiếp đãi. Mathiơ 7:12 nói: “Ấy vậy, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy cũng làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri“. Chúng ta cũng đọc thấy trong Mathiơ 7:7-11 rằng “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi khi có ai con mình xin bánh thì cho đá chăng? Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho người xin Ngài sao?“
Vậy, dân chúng ngày nay dường như luôn luôn muốn được Chúa Giê-xu phục vụ mình trước khi họ phục vụ Chúa, nhưng điều này sai thứ tự. Tôi đã lưu ý điều này rất nhiều lần khi đến thăm viếng các gia đình tín đồ hay khi hướng dẫn người chưa tin Chúa. Nhiều lần họ nói: “Nếu Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của tôi“ hoặc “nếu Đức Chúa Trời giải quyết nan đề này thì chúng tôi sẽ phục vụ Ngài và dâng tiền một phần mười cho Ngài. Rồi chúng tôi sẽ yêu mến Chúa đúng cách”. Nhưng đây là thái độ sai lầm bởi vì chúng ta xin Chúa điều chi, chúng ta trước hết phải phục vụ Ngài. Làm cho lòng Chúa được vui và thoả mãn đó là luật pháp và lời tiên tri. Kinh thánh đã nói rõ điều này trong Mathiơ 7:12 “ấy vậy, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ“.

Nếu bạn phá bỏ quy luật này thì bạn không có quyền đến với Đức Chúa Trời và xin Ngài trả lời cầu nguyện của bạn hoặc giải quyết các nan đề của bạn. Vì lý do này có rất nhiều Cơ đốc nhân đã thất bại trong đời sống Cơ đốc và trong đời sống cầu nguyện của họ.
Cặp vợ chồng mới này đã làm điều đúng là vì họ trước hết đã mời Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài, họ đã tiếp đãi Ngài và đem lại niềm vui cho Chúa và các môn đệ của Ngài. Rồi khi khó khăn xảy ra họ có đức tin trong lòng rằng Chúa Giê-xu sẽ trỗi dậy và giúp đỡ họ. Họ đã đến trình bày hoàn cảnh với mẹ Chúa và bà đi trực tiếp đến với Chúa Giê-xu, và thưa với Ngài rằng không còn rượu nữa.
Đức Chúa Giê-xu muốn nắm lấy thời điểm của Ngài. Ngày nay nhiều người luôn luôn vội vã. Họ muốn mọi sự phải được thực hiện ngay trong vòng 5 phút. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn trả lời vào thời điểm của Ngài và sẽ không bao giờ trễ nải hoặc đi trước chương trình. Ngài làm mọi việc theo thì giờ và kế hoạch riêng của Ngài.

Vì vậy Chúa Giê-xu đã nói với mẹ Ngài: “Nhưng thưa mẹ, thì giờ con chưa đến“. Tuy nhiên bà đã nói với các đầy tớ hãy vâng lời làm bất cứ điều gì Chúa phán bảo. Các bạn biết điều này có ý nghĩa gì không? Bất cứ điều chi chúng ta phải luôn luôn dành thì giờ để thờ phượng và chờ đợi Ngài. Hãy lắng lòng bối rối của bạn xuống và bỏ qua hết mọi ý nghĩ trần gian. Tập trung tâm trí và lòng bạn vào ngôi ơn phước và chính mình Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ phán với bạn. Ngay cả hôm nay, Đức Chúa Trời muốn nói trực tiếp với các bạn qua lời Ngài, qua việc rao giảng lời Ngài, qua các hoàn cảnh và qua tiếng nói nhỏ nhẹ trong lòng bạn. Hãy để thì giờ bước vào sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Hãy chờ đợi Chúa và lời của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan và sự xức dầu của Chúa Giê-xu Christ sẽ được truyền vào lòng bạn qua lời của Chúa hoặc qua sự rao giảng hoặc qua hoàn cảnh xung quanh hoặc tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh trong lòng bạn.
Tại tiệc cưới, sau một lát chờ đợi Chúa Giê-xu, Ngài ban cho họ một mạng lịnh. Ngài phán: “Hãy đổ nước đầy những ché nước này“. Họ đã đổ nước đầy tới miệng. Ngài phán với họ “bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc”. Và họ đã làm theo. Lời của Chúa Giê-xu đã đem lại sự thay đổi. Nước đã biến thành rượu. “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ“. Ngay khi người coi tiệc nếm rượu đã biến ra từ nước, ông quá vui mừng bởi vì đây là rượu ngon nhất mà ông ta từng nếm.

Lời của Đức Chúa Trời khi đến với lòng bạn, chính lời đó không chỉ thay đổi đời sống bạn nhưng còn biến đổi cả gia đình bạn, công việc làm ăn của bạn, và bất cứ điều gì khác cần thay đổi. Đức Chúa Trời muốn bạn được thạnh vượng và thành công. Ngài muốn bạn có mối quan hệ thành công với vợ hoặc chồng hay con của bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn thạnh vượng trong công việc làm ăn và mọi công tác của bạn. Ngài muốn ban cho sự chiến thắng, dù Ngài có thay đổi hay không hoàn cảnh và môi trường xung quanh của bạn. Vì thế tại sao bạn lại không chờ đợi Chúa Giê-xu Christ, để Ngài phán với lòng bạn qua lời của Ngài?

Qua kinh nghiệm của riêng tôi trong chức vụ tôi đã học biết một điều: Đừng bao giờ đi trước Chúa Giê-xu Christ. Hãy luôn luôn chờ đợi Chúa cho đến khi Ngài hướng dẫn bạn bằng lời của Ngài. Sau khi tiếp nhận Chúa hay mạng lịnh của Ngài thì bạn hãy phát động bằng đức tin và thực hiện mạng lệnh của Ngài ngay. Khi tôi còn là người phục vụ Chúa thiếu kinh nghiệm tôi đã luôn luôn bồn chồn, sốt ruột và bất an. Bất cứ khi nào tôi có một dự án, tôi cho rằng Chúa Giê-xu Christ phải ban phước cho tôi và tôi đi ngay ra hàng đầu làm việc, kết cuộc là thất bại thảm thương. Nhưng sau khi thi hành chức vụ hơn 20 năm, tôi đã học được bài học không bao giờ phát động làm gì trước khi nhận được lời dạy từ Chúa Giê-xu Christ. Và trong rất nhiều trường hợp Chúa Giê-xu Christ đã phán với lòng tôi qua việc đọc Kinh thánh hoặc trong khi tôi ngồi dưới chức vụ của người khác, hoặc qua các hoàn cảnh hoặc khi tôi cầu nguyện Đức Thánh Linh cảm thúc lòng tôi bằng tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ Ngài phán với tôi. Rồi tôi mới tiến lên. Nhưng những điều này chỉ xảy ra khi tôi kính mời Chúa Giê-xu, phục vụ Ngài và tiếp đãi Ngài.

Đây là thứ tự rất quan trọng cần lưu ý. Người coi tiệc đã khen ngợi cặp vợ chồng này vì bây giờ họ đã đãi rượu ngon. Ông không biết rằng rượu ngon đã biến ra từ nước do quyền năng của Chúa Giê-xu Christ. Thế gian cung hiến trước hết là những điều dường như tốt hoặc có vẻ tốt nhưng sau đó chúng biến thành nước đắng, làm nhơ nhớp linh hồn và đời sống bạn. Nhưng Chúa Giê-xu Christ luôn luôn cho bạn những điều tốt lành vì Ngài là Đấng chăn chiên hiền lành và Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Bất cứ điều gì bạn tiếp nhận nơi Chúa thì đều tốt lành cả cho dù nó hiện ra tốt hay đắng cay, hoặc khủng khiếp hay đầy đau khổ. Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích lợi tốt đẹp cho những người tin Ngài. Rôma 8:28 dạy rõ: “Chúng ta biết mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định“.

Không có Chúa Giê-xu cặp vợ chồng mới cưới này sẽ thất bại ngay từ đầu cuộc hôn nhân của họ nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu họ đã thành công. Chúa Giê-xu cũng có muốn bạn có một gia đình và công việc làm ăn thành công. Bạn có thể có những phước hạnh của Đức Chúa Trời.

Bây giờ, tôi xin nhắc lại lần nữa vài điểm cần ghi nhớ:

Trước hết: Bạn phải có loại thái độ đúng đắn. Khi bạn gặp sự khó khăn rắc rối trên đường bạn, hãy nói: “Vâng, tôi có rắc rối nhưng điều này là tốt.”


Thứ hai: Trước hết mọi sự bạn phải mời Chúa Giê-xu Christ ngự vào lòng bạn, công việc làm ăn của bạn và rồi hãy phục vụ Ngài. Hãy tiếp đãi Ngài, hãy làm cho Ngài vui lòng rồi thì bạn có sự tin cậy trong lòng mình và bạn hãy dạn dĩ đến với Ngài với nan đề của mình.


Thứ ba: Đừng vội vàng, đừng nóng ruột hay bất an nhưng hãy yên tĩnh trong tâm linh bạn, chờ đợi Chúa và thờ phượng Chúa. Hãy trông đợi lời Chúa soi sáng lòng bạn. Hãy đọc lời Chúa. Tham dự sự thờ phượng Chúa ở nhà thờ, cũng hãy cầu nguyện và theo dõi hoàn cảnh của bạn. Trong các trường hợp khác Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ lời của Ngài cho lòng bạn, và khi mạng lịnh của Đấng Christ đến trong linh hồn bạn, hãy đứng dậy và khởi động vì bạn sẽ được đắc thắng trong Ngài.


Thứ tư: Luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài ban rượu ngon cho cặp vợ chồng này và cũng một thể ấy, Ngài muốn ban cho bạn những điều tốt nhất, một đời sống đẹp, và một gia đình tốt đẹp. Khi bạn tin điều đó và lối suy nghĩ này trở thành bản tánh thứ hai của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ trông đợi điều xấu đến với đời sống bạn. Bất cứ hoàn cảnh nào bạn đang trải qua, bạn sẽ luôn luôn trông đợi những điều tốt lành xảy ra bởi vì bạn có một Đức Chúa Trời tốt lành. Bạn sẽ trông đợi Ngài thực hiện các phép lạ trong đời sống bạn. Đúng như điều bạn tin hãy suy nghĩ Chúa Giê-xu đang sắp sửa thực hiện những phép lạ. Đó từng là kinh nghiệm của tôi và đó cũng từng là kinh nghiệm của cặp vợ chồng mới cưới này. Đó cũng có thể là kinh nghiệm của bạn nữa.


Hiện nay Đức Chúa Giê-xu Christ đang đứng trước cửa lòng bạn. Ngài muốn thay đổi lòng bạn. Ngài muốn biến đổi cái gì đó từ nước thành rượu, một điều gì đó từ vô vị sang thú vị, một điều gì đó từ thất bại đến thành công, một điều gì đó từ nghèo thiếu sang dư dật. Vâng, Đấng Christ muốn thực sự biến đổi đời sống bạn, gia đình bạn, công việc làm ăn của bạn và mọi điều khác cho được tốt đẹp hơn. Hãy dâng lòng của bạn cho Chúa Giê-xu Christ. Hãy đặt các nan đề của bạn vào trong tay Chúa. Phục vụ Chúa và ngợi khen Chúa.

Vâng, Đấng Christ muốn thực sự biến đổi đời sống bạn, gia đình bạn, công việc làm ăn của bạn và mọi điều khác cho được tốt đẹp hơn. Hãy dâng lòng của bạn cho Chúa Giê-xu Christ. Hãy đặt các nan đề của bạn vào trong tay Chúa. Phục vụ Chúa và ngợi khen Chúa.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 606 guests and no members online

Your Language