Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

001. A1LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

A1 - LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN A1 - LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH
HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO (Ralph Mahoney)

MỞ ĐẦU

Có BA TRỞ NGẠI LỚN trong việc truyền bá phúc âm cho những người chưa hề nghe về những gì Chúa Jesus đã làm để cứu rỗi và ban phước cho mọi dân tộc.
Những điều này là:

•CHỦ NGHĨA GIÁO QUYỀN
•SỰ THIẾU QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH LINH
•GIÁO ĐƯỜNG

Trong phần Làm Thế Nào Để Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh, các bạn sẽ học cách làm sao đắc thắng chủ nghĩa GIÁO QUYỀN. Hai điều còn lại sẽ được đề cập đến trong các phần sau. Nếu bạn tuân theo những nguyên tắc của Kinh Thánh thay vì theo quan niệm “Giáo quyền”, bạn sẽ đạt được hiệu quả trong việc đồng công với Chúa Jesus để xây dựng Hội Thánh của Ngài.

Khi xưa, 2.500.000 người Ysơraên đã theo Môi se ra khỏi Ai Cập đi vào đồng vắng. Sự kém thiếu trầm trọng trong cách lãnh đạo của Môi se đã minh họa rõ rệt về quan điểm GIÁO QUYỀN. “Qua ngày sau, Môi se ra ngồi đoán xét dân sự; dân sự đứng chờ trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình còn dân sự đứng chờ trước mặt từ sớm mai đến chiều như vậy? Môi se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người này cùng người kia, và cho họ biết mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật con cùng dân sự của con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ con, về phần con hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người hoặc năm mươi người, hoặc mười người. Đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên con; còn những việc nhỏ mọn chính họ hãy tự xét lấy. Hãy san bớt gánh nặng cho nhẹ; đặng họ chia gánh nặng cùng con! (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-22).

Chủ nghĩa giáo quyền là cố gắng tự thực hiện công việc Đức Chúa Trời kêu gọi bạn mà không cần đến lời khuyên hoặc sự giúp đỡ của những người khác. Chủ nghĩa giáo quyền là tự đặt bạn LÊN TRÊN người khác thay vì nhìn thấy chính bạn như là tôi tớ của họ. ‘Còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi: Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi (Mathiơ 20:27; 23:11). Bất cứ ai ở trong cái bẫy của ý niệm Giáo quyền sẽ thất bại trong việc làm trọn mục đích chân chính của một người lãnh đạo Hội thánh.
Ý niệm Giáo quyền chỉ có thể giải quyết bằng việc sử dụng những nguyên tắc nhân cấp chức vụ như Đức Chúa Jesus và sứ đồ Phao-lô đã làm trong thời Tân ước. Giải pháp cho ý niệm giáo quyền là xây dựng một đội ngũ. Hãy đầu tư thì giờ và tài nguyên của bạn vào đội ngũ đó. Hãy để họ giúp đỡ bạn trong công tác mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm. Bạn sẽ thành công trong việc xây dựng đội ngũ nếu bạn đi theo những nguyên tắc đã được Đức Chúa Trời ban cho Môise cũng như ông gia của ông là Giêtrô. Có lẽ Môise đã thất bại nếu như ông không tuân theo những nguyên tắc nầy. Ra khỏi những nguyên tắc này, bạn sẽ thất bại trong cương vị là một người lãnh đạo Hội thánh.

Chúng ta sẽ nghiên cứu năm nguyên tắc đã được ban cho Môi-se. Qua những nguyên tắc nầy, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho nan đề của chủ nghĩa giáo quyền.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15731 guests and no members online

Your Language