Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 17 Áo Choàng Của Đức Thánh Linh

Kinh thánh: Xachari 4:6-10 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

"Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xôrôbabên rằng: Ấy chẳng phải quyền thế, cũng chẳng phải năng lực bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn ngươi là ai? Ở trước mặt Xôrôbabên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, xin ban ơn cho nó! Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Tay Xôrôbabên sẽ lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong, và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai Ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh rẻ ngày của điều nhỏ mọn? Bảy con mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy những dây chuẩn mực ở trong tay Xôrôbabên“.

songthanhcong17 1210x680

Khi dân Israel từ nơi bị lưu đày ở Babylôn hồi hương, các tiên tri Aghê và Xachari đã khuyến khích Xôrôbabên, quan tổng đốc nước Giuđa và Giôsua, thầy tế lễ thượng phẩm, hãy xây lại nhà của Chúa. Nhưng họ đã gặp những khó khăn quá mức lớn lao trong nhiều phương diện đến nỗi việc xây cất nhà Chúa dường như bất năng. Vào chính thời điểm đó Đức Chúa Trời đã ban cho họ sứ điệp lớn lao này: “Không bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta“. Tiên tri Xachari đã nói: ’’Ngươi là ai hỡi núi lớn? Ở trước mặt Xôrôbabên ngươi sẽ trở nên đồng bằng“. Đối với chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta mặc lấy áo choàng của Đức Thánh Linh, thì những núi lớn cũng trở nên đồng bằng trước mặt chúng ta.

Khi nghiên cứu thế nào Êlisê đã nhận được gấp bội sự sức dầu của Đức Thánh Linh từ tiên tri Êli, chúng ta nhận thấy thế nào chúng ta cũng phải theo đuổi một đời sống đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày. Câu chuyện của Êli tìm thấy trong 2 Các vua 2:1-13.
“Khi Đức Chúa Trời muốn đem Êli lên trời trong một cơn gió lốc, Êli và Êlise ở Ghinh ghanh đi ra. Êli nói với Êlise rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Bêtên. Êlisê thưa với người rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của thầy mà thề rằng, tôi sẽ chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi xuống Bêtên. Các môn đồ của những tiên tri ở Bêtên đến nói với Êlisê rằng: Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê hô va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp: Phải ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Êli nói với Êlisê rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Giêricô. Êlisê lại thưa: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạnh sống của thầy mà thề rằng tôi sẽ chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi đến Giêricô. Các môn đồ của những tiên tri ở tại thành Giêricô đến gần Êlisê mà nói với người rằng: Anh có biết ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh không? Người đáp: Phải ta biết, các người hãy làm thinh đi. Êli nói với người rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Giôđanh. Êlisê thưa rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạnh sống của thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người cứ đi với nhau.

Có năm mươi người môn đồ của các tiên tri đi theo đối ngang sông Giôđanh, còn Êli và Êlisê đứng lại tại mé sông. Êli bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước, nước sông bèn rẽ ra hai bên và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi Êli bèn nói với Êlisê rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Êlisê thưa rằng: Nguyện xin Thần của thầy cảm động tôi được bội phần.
Êli nói với người rằng: Ngươi cầu xin một sự khó. Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa có một xe ngựa lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người, Êli lên trời trong một cơn gió lốc. Êlisê nhìn thấy bèn la lên rằng: Cha tôi ôi! Cha tôi ôi! Là xe và lính kỵ của Israel!. Đoạn Êlisê không còn thấy người nữa, rồi người nắm áo mình xé làm hai mảnh. Êlisê bèn lấy cái áo tơi đã từ mình Êli rơi xuống, trở về, đứng tại trên mé sông Giô đanh.

Có bốn nơi ông phải đi trước khi ông nhận được áo tơi của Êli. Chúng ta cũng phải gặp gỡ Đức Chúa Trời ở những nơi này trước khi chúng ta nhận được sự xức dầu tràn đầy của Đức Thánh Linh trên đời sống chúng ta.

Trước hết: Là kinh nghiệm tại Ghinh ganh. Ghinh ganh nằm ở phía đông thành Giêricô và tại đây dân Israel đã mang theo mười hai tảng đá từ lòng sông Giôđanh lên và dựng lên làm đài kỷ niệm về quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với dân Israel, khi Ngài phân rẽ nước sông Giôđanh cho dân Israel đi qua.
Ngày nay chúng ta có Kinh thánh, cuốn sách mà trong đó Đức Chúa Trời đã ghi chép lại những sự kiện lớn lao trải qua các thời đại quá khứ, hiện tại và tương lai và khi đọc, chúng ta trở nên quen thuộc với quyền năng lớn lao và ân điển của Đức Chúa Trời. Không biết quyền năng sống động của Đức Chúa Trời chúng ta không thể trông mong nhận gì từ nơi Chúa. Êli đã trải qua Ghinh ganh để biết chắc rằng Êlisê đã nhớ lại tình yêu lớn lao và quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.
Nhiều người muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không hề muốn biết quyền năng thật sự của Đức Chúa Trời và ân điển Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta phải đọc cuốn sách của những ký ức lạ lùng là Kinh thánh. Đức Chúa Trời đã khiến các công việc của Đức Chúa Trời cần được ghi nhớ và viết lại thành sách mà chúng ta có thể đọc và biết về Đức Chúa Trời toàn năng và công việc lạ lùng của Ngài đối với con dân Ngài. Không có sự ghi nhớ này cuối cùng chúng ta sẽ bị càn quét bởi các truyền thống của thế gian và rơi vào sự vô tín.

Thứ hai: Êlisê đã theo Êli đến Bêtên. Dù cho Êli cố tình thử thách cho Êlisê bỏ cuộc tại Ghinh ganh. Êlisê vẫn theo ông từ Ghinh ganh đến Bêtên. Tại sao Êli đưa Êlisê đến Bêtên? Bêtên tức là nhà của Đức Chúa Trời, và tại đó Ápraham cũng như Giacốp đã lập bàn thờ cho Đức Giê hô va và thờ lạy Ngài.
Như các bạn còn nhớ, khi Giacốp trốn khỏi người anh để đi đến nhà ông cậu, ông ngủ tại nơi này gọi là Bêtên. Trong một giấc mộng ông đã thấy những tầng Trời mở ra và một cái thang từ Trời bắc xuống dưới đất có nhiều thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên thang. Khi tỉnh dậy ông rất run sợ và nói rằng: “Quả thật có Đức Chúa Trời ở nơi tôi không biết... Đây là nhà của Đức Chúa Trời và đây là cửa của Trời. Vì thế Giacốp đã lập một trụ đá xức dầu cho trụ và lập lời thề với Đức Chúa Trời.
Còn khi Apraham lần đầu tới xứ Canaan cũng đã xây một bàn thờ cho Chúa ở Bêtên và thờ lạy Ngài.
Chúng ta phải đến trước cây thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ, thiết lập một bàn thờ tại đó để thờ phượng và thông giao cùng Ngài, trừ khi chúng ta thiết lập bàn thờ này trong lòng chúng ta, còn không chúng ta không thể lập bàn thờ trong gia đình hay trong Hội thánh chúng ta được. Đồng thời chúng ta cũng không có chỗ để tương giao với Cha chúng ta trên Trời được. Đức Chúa Trời luôn luôn tương giao với con cái Ngài ở những bàn thờ của họ. Trong thời Cựu ước chúng ta đọc thấy thế nào Đức Chúa Trời đã tương giao với con cái Ngài ở những bàn thờ. Ngay trong thời đại ân điển chúng ta phải gặp gỡ Đức Chúa Trời tại “Bêtên“, tại bàn thờ của chúng ta để thờ phượng và tương giao với Ngài. Ngày nay nếu các bạn muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn không chỉ biết về công việc của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài phải có một bàn thờ trong lòng bạn.

Thứ ba: Một lần nữa Êli lại cố thử thách đức tin của Êlisê bằng cách từ chối ông tại Bêtên, nhưng Êlisê đã quyết định đi theo Êli và thề sẽ không rời khỏi vị tiên tri. Vì thế Êli đã để ông đi theo đến Giêricô. Tại sao Êli đưa Êlisê đến Giêricô? Giêricô là thành đầu tiên nơi mà kẻ thù dân Israel đã kháng cự sự tiến tới của dân Israel. Giôsuê đã chinh phục được những bức tường cao lớn của Giêricô nhờ lời Chúa và sự vâng theo mạng lệnh Chúa của ông.
Trong thời đại chúng ta, Satan đặt nhiều bức tường vững chắc trong đời sống để ngăn trở sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân. Chúng ta phải loại bỏ chúng bằng lời Chúa và sự vâng lời. Đức Chúa Trời không thể ban phước cho chúng ta nếu chúng ta cứ miệt mài theo thói hư tật xấu, và sự theo đuổi của trần gian. Đức Chúa Trời không bao giờ cho dân Israel bước vào xứ Canaan mà không trải qua xứ Giêricô. Họ phải chinh phục Giêricô mới bước vào được xứ Canaan. Nếu chúng ta không có những kinh nghiệm chinh phục những thói hư tật xấu và các việc làm xấu xa, thì những đồn luỹ này của Satan sẽ không để chúng ta có được sự tự do tiếp nhận sự đầy Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Êli và Êlisê qua Giêricô để ông có thể hiểu rằng những đồn luỹ của Satan phải được chinh phục trước khi ông nhận được gấp đôi Đức Thánh Linh trong đời sống của ông.

Thứ tư: Khi trải qua Giêricô, một lần nữa Êli thử làm cho Êlisê nản chí không theo thầy nữa. Nhưng Êlisê đã quyết định theo thầy cho đến khi nhận được gấp bội sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Vì thế Êli đã đưa Êlisê tới Giôđanh. Êli đã cởi áo choàng nắm lại và đập xuống nước. Dòng sông chia ra và họ đi sang bờ bên kia.
Sông Giôđanh là biên giới của xứ Canaan. Ở đây dân Israel đã bỏ lại đằng sau những ngày lang thang ngoài sa mạc bằng cách đi qua sông Giôđanh, họ đã chôn cất cuộc đời bất tuân và phản nghịch của mình. Trong một ý nghĩa họ đều chịu phép Báp-tem dưới sông Giôđanh. Tại chính sông Giôđanh đó Chúa Giê-xu đã chịu phép Báp-tem và chúng ta noi gương Ngài trong lễ Báp-tem bằng nước.
Ý nghĩa của Báp-tem bằng nước là gì? Báp-tem bằng nước tượng trưng cho sự chết của bản ngã của cuộc đời riêng cũ và bắt đầu sự sống phục sinh trong Đức Chúa Trời.

Nhiều người đang sống một cuộc đời lấy cái tôi làm trung tâm, một cuộc đời làm vui lòng xác thịt. Họ muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh vì lợi ích xác thịt của họ, nhưng Đức Chúa Trời không thể ban phước cho họ với thái độ đó. Êli muốn chắc rằng Êlisê đã trải qua kinh nghiệm sông Giôđanh để ông có thể công bố án chết đối với cuộc đời cũ lấy cái tôi làm trung tâm của ông. Rồi ông mới có thể sống đời sống mới cho Chúa, được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Chúng ta cũng phải bước theo bước này nếu chúng ta mong muốn sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh.

Sau khi đã trải qua những nơi này. Thình lình Êli được bao phủ bởi xe lửa và ngựa lửa, ông được cất lên trời, nhưng áo choàng của ông đã rơi trên Êlisê là người đã kiên trì đi theo Êli. Khi chúng ta trải qua tất cả những kinh nghiệm này, trung tín đi theo Chúa Giê-xu Christ thì áo choàng của Đức Thánh Linh sẽ rơi trên chúng ta. Tất cả những ngọn núi lớn lao trong cuộc sống chúng ta sẽ trở thành đồng bằng trước mặt chúng ta vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta sống đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể kinh nghiệm đời sống Cơ đốc nhân đắc thắng nếu chúng ta không trả những giá này.

Nếu bạn muốn sự xức dầu của Chúa Giê-xu Christ trên đời sống, bạn phải chắc rằng, bạn đã trải qua bốn kinh nghiệm này:
1. Bạn phải trải qua Ghinh ganh là nơi bạn ghi nhớ lại những việc quyền năng của Cha thiên thượng và sự tiếp trợ lạ lùng của Chúa dành cho con cái Ngài.
2. Bạn phải trải qua Bêtên vì ở đó bạn thiết lập sự thông công cá nhân với Cha thiên thượng của bạn, tại bàn thờ của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không trải qua chỗ này và thiết lâp bàn thờ cho Đức Chúa Trời, bạn không thể tiếp nhận sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời.
3. Bạn chắc chắn phải trải qua Giêricô. Qua kinh nghiệm này bạn tiêu diệt sự kháng cự của Satan và những tiền đồn của nó, để được tự do bước vào miền đất đầy phước hạnh trong Đức Chúa Trời.
4. Bạn phải chôn hoàn toàn cuộc đời cũ của bạn trong nước Giôđanh và từ giây phút đó bạn hãy sống một cuộc đời lấy Đấng Christ làm trung tâm nhằm làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ sẽ cởi bỏ áo choàng cũ của bạn và ban cho bạn áo choàng mới của Ngài.

Khi bạn nhận lấy sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự xức dầu của Chúa Giê-xu Christ, bạn sẽ được Chúa ban cho quyền năng trong cả ba lĩnh vực đời sống: Đó là đời sống Cơ đốc nhân, đời sống cầu nguyện riêng và đời sống làm chứng nhân, rồi những việc lớn lao quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện qua đời sống của bạn, giống như những nan đề ngọn núi sẽ trở thành đồng bằng trước mặt bạn.

Nhiều môn đồ của Êli đã không theo thầy như Êlisê đã đi. Họ chỉ đứng một nơi mà nhìn theo hai thầy trò đi từ nơi này đến nơi khác. Ngày nay cũng vậy, nhiều người không muốn trả giá và đã bằng lòng dừng lại chỗ cũ của họ, rồi họ phê phán những Cơ đốc nhân nào kiên quyết theo Chúa.
Tôi thách thức các bạn hãy trả giá, theo đuổi Đấng Christ từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác và bạn sẽ thấy đời sống bạn sẽ có một phước hạnh sung mãn, không chỉ cho riêng bạn mà còn cho mọi người mà bạn tiếp xúc nữa..

Khi bạn nhận lấy sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự xức dầu của Chúa Giê-xu Christ, bạn sẽ được Chúa ban cho quyền năng trong cả ba lĩnh vực đời sống: Đó là đời sống Cơ đốc nhân, đời sống cầu nguyện riêng và đời sống làm chứng nhân, rồi những việc lớn lao quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện qua đời sống của bạn, giống như những nan đề ngọn núi sẽ trở thành đồng bằng trước mặt bạn.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4842 guests and no members online

Your Language