Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 16 Chỉ Nói Lời Chúa

Kinh thánh: Mathiơ 8:5-13 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Tất cả các Cơ đốc nhân chân thật đều ao ước sống đời sống Cơ đốc nhân đẹp lòng Chúa, nhưng trong thực tế họ thấy hoàn toàn bị hụt hẫng không biết phải làm gì. Tôi muốn giúp đỡ những Cơ đốc nhân muốn sống một đời sống quyền năng và có kết quả trong đời sống hàng ngày của họ. Để hưởng quyền lợi và sự tự do trong xã hội chúng ta phải có một số trách nhiệm. Cũng một thể ấy trong đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta có một số trách nhiệm cần phải hoàn thành trước khi chúng ta có thể vui hưởng trọn vẹn các phước hạnh của Đức Chúa Trời.

songthanhcong16 1210x680

Chúng ta có trách nhiệm thờ phượng Chúa. Chúng ta được dựng lên để thờ phượng Cha thiên thượng của chúng ta. Những người vô tín thờ phượng các vật chất trần gian, nhưng khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân chúng ta có trách nhiệm hàng đầu là thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. 

Chúng ta có trách nhiệm trong sự nên thánh. Một khi chúng ta qui đạo và được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ, thì chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết. Không nên thánh chúng ta không thể đến gần cùng Chúa và cầu khẩn duyên cớ của chúng ta với Ngài được.

Chúng ta phải có trách nhiệm học Kinh thánh. Nhờ học lời Đức Chúa Trời chúng ta hiểu Chúa Giê-xu của chúng ta nhiều hơn và chúng ta có thể quen thuộc với những công việc của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Trách nhiệm và nghĩa vụ chúng ta là phải biết Đức Chúa Trời nhiều hơn qua việc nghiên cứu lời Chúa mỗi ngày.

Chúng ta còn có trách nhiệm cầu nguyện. Cầu nguyện giống như hơi thở. Là Cơ đốc nhân, nếu chúng ta ngưng cầu nguyện thì cũng giống như là chúng ta ngưng thở. Dĩ nhiên bạn biết nếu bạn ngưng thở bạn sẽ chết. Nếu chúng ta thường thường ngưng cầu nguyện thì đời sống cầu thuộc linh của chúng ta sẽ chết. Vì vậy chúng ta phải cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.

Chúng ta có trách nhiệm làm chứng đạo. Làm chứng như vận động thân thể. Để có một thân thể khoẻ mạnh chúng ta phải thường xuyên vận động. Để làm một Cơ đốc nhân mạnh khoẻ chúng ta phải làm người chinh phục linh hồn trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, và khi chúng ta ăn nuốt lời Chúa và tiếp tục hơi thở thuộc linh của chúng ta qua sự cầu nguyện, thì chúng ta phải vận động hàng ngày bằng cách làm chứng về Chúa Giê-xu Christ cho những người ngoại đạo, hãy làm hết sức dẫn dắt họ đến cùng Đấng Christ.

Chúng ta có trách nhiệm phục vụ. Chúng ta phải tiến hành chức vụ hầu việc Chúa trong các nhu cầu vật chất cũng như trong sức lực bản thân cho danh Chúa.

Khi chúng ta tiến hành các trách nhiệm của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đòi hỏi các lời hứa của Chúa được. Trong Kinh thánh chúng ta tìm thấy những lời hứa kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Những lời hứa của Ngài rất phong phú, nhưng chúng ta không phải bám lấy các lời hứa của Đức Chúa Trời một cách may rủi.

Chúng tã hãy đọc kinh nghiệm thầy đội chép trong Mathiơ 8:5-9: “Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Cabênaum, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán ta sẽ đến và chữa cho nó lành. Thầy đội thưa lại rằng: Lạy Chúa tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa, tôi bảo tên này hãy đi, thì nó đi. Và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc thì nó làm việc“.
Lời xưng nhận của thầy đội này và câu trả lời của Chúa Giê-xu tỏ ra cho chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Giê-xu phán rõ ràng với người bị bệnh nhằm chữa lành bệnh cho anh ta. Chúng ta có những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh và chúng ta có thể học ý chí của Đức Chúa Trời bằng cách học lời của Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta muốn có một đức tin cho nhu cầu đặc biệt, chúng ta phải để Đức Chúa Trời phán rõ ràng với chúng ta qua Kinh thánh.
Thầy đội nói: “Xin Chúa chỉ phán một lời“. Những lời hứa trong Kinh thánh phải được tươi mới trong lòng chúng ta nhờ sự khải thị của Đức Thánh Linh. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể tin bất cứ lời nào khi họ muốn, vì thế họ chỉ ngón tay vào Kinh thánh theo may rủi. Nhưng đức tin vào Đức Chúa Trời không bao giờ làm việc theo kiểu đó.

Chúng ta thấy có các thái độ khác nhau liên quan đến các lời hứa của Đức Chúa Trời. Có những người chạy trước lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy những người này rất thường xuyên trong nhà thờ. Họ là những Cơ đốc nhân tốt và họ tiến hành các trách nhiệm với Đức Chúa Trời một cách trung tín, nhưng họ chạy trước Đức Chúa Trời. Họ lập các kế hoạch và tiến hành các dự án của họ. Lời Đức Chúa Trời không hành động theo cách đó. Đây là lý do tại sao qua nhiều người làm điều sai lầm ngớ ngẩn và thất bại trong đời sống và đức tin Cơ đốc của họ.

Hôm nay một người đàn ông đến văn phòng của tôi và nói rằng, ông bị vỡ nợ trong công việc làm ăn bởi vì ông đã tiến hành kế hoạch và dự án của ông theo đường lối riêng của ông. Rồi sau đó ông mới xin Chúa ban phước và Đức Chúa Trời đã khước từ. Đức Chúa Trời để ông đi theo ý riêng và cuối cùng ông đã thấy mình vỡ nợ, ông không có quyền phàn nàn oán trách Chúa.
Có nhiều người khác tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời nhưng không hành động vì cớ những sự nghi ngờ. Kinh thánh dạy trong Giacơ 1:6-8: “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi nơi Chúa: Ấy là người phân tâm làm việc gì đều không định“.

Sau khi cầu nguyện và tiếp nhận lời Chúa trong lòng, nhiều người không dám dấn thân tiến hành vì cớ thiếu đức tin, Đức Chúa Trời không thể hành động qua một người như thế vì cần một người dấn thân theo lời Chúa đã được bày tỏ ra rồi. Một người không hành động gì cả khi nhận được lời của Chúa không thể thành công qua đời sống Cơ đốc nhân.

Nhưng rồi cũng có nhiều người hành động theo lời của Chúa khi họ nhận được khải thị đặc biệt trong linh hồn của mình, trong Kinh thánh Giacơ 2:17 nói rằng: “Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết“. Điều này thật đúng vậy. Đức tin có trong lòng mà không biến thành hành động sẽ không tạo ra được gì cả. Đây là đức tin có tiềm năng lớn, nhưng không có việc gì kết quả, nếu một người không hành động gì cả theo đức tin.
Nhiều người hỏi: “Vậy làm thế nào để tôi nhận được lời Chúa?“. Chúng ta có Kinh thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, chúng ta ham thích đọc và nhận từ đó các phước hạnh. Nhưng nếu chúng ta muốn nhận đức tin sống động của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể lựa một câu Kinh thánh may rủi một cách tình cờ, rồi hành động theo đó mà không đợi Đức Chúa Trời làm việc căn cứ trên câu Kinh thánh đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải lấy ra các câu Kinh thánh và bày tỏ cùng soi sáng rõ ràng câu Kinh thánh cho linh hồn chúng ta, để chúng ta có thể nhận lãnh đức tin sống động. Để cho Ngài có thể làm được việc đó, lòng ta phải được sửa soạn trước. Chúng ta phải ăn năn những sự thiếu vâng lời và các tội lỗi của chúng ta, sách 1 Giăng 3:20-22 nói rõ: “Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến cùng Đức Chúa Trời và chúng ta xin điều chi mặc dầu, thì chúng ta nhận được điều ấy, bởi chúng ta giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài“.

Vì thế nếu chúng ta neo giữ tội lỗi biết rõ trong lòng ta, Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải ăn năn và nắm lấy quyền năng của Chúa Giê-xu Christ tẩy sạch khỏi chúng ta mọi tội lỗi và gian ác của chúng ta.
Sau khi tiếp nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, nếu chúng ta cũng chỉ ngồi đó chờ Chúa ban lời thì Ngài cũng không ban cho lời đó đâu. Bạn phải đến trực tiếp với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện nài xin với lòng thiết tha và rồi Cha thiên thượng sẽ nghe lời cầu khẩn của chúng ta. Sau khi làm điều đó hãy chờ đợi Chúa cho tới khi Ngài ban cho bạn lời đức tin của Ngài. Kinh thánh dạy trong Rôma 10:17 “Đức tin đến bởi người ta nghe, và người ta nghe là khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng“. Nếu bạn nghe lời Chúa bằng sự cảm thúc của Đức Thánh Linh thì bạn có thể nhận lãnh đức tin rõ rệt vào lòng bạn, nếu không được như vậy bạn không thể có các phép lạ trong sự trả lời sự cầu nguyện của bạn. Kinh thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền tất cả đều là lời Chúa. Nhưng khúc Kinh thánh này cung cấp sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cho lòng bạn, nhưng đọc Kinh thánh chung chung, tổng quát sẽ sẽ không tự động tạo ra đức tin chính xác rõ rệt trong linh hồn bạn. Chỉ khi Đức Thánh Linh đến và lựa ra những câu Kinh thánh, bày tỏ ra cho lòng bạn và cảm thúc rõ rệt cho riêng bạn thì bạn có thể nhận được đức tin của Đức Chúa Trời truyền đạt cho bạn. Rồi bạn sẽ có những phép lạ. Một khi bạn đã có lời Chúa bạn phải đi hành động theo lời đó bất chấp cảm giác hay hoàn cảnh của bạn như thế nào.

Một khi bạn đã có lời Chúa bạn phải đi hành động theo lời đó bất chấp cảm giác hay hoàn cảnh của bạn như thế nào.

Có một câu chuyện hay trong sách Mathiơ 14:24-33 kể lại một kinh nghiệm của Phierơ.
“Bấy giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Song đến canh tư đêm đó Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng, đấy là ta đây, đừng sợ. Phierơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây. Phierơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến gần Chúa Giê-xu. Song khi thấy gió thổi, thì Phierơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người kém đức tin, sao người hồ nghi làm vậy. Ngài cùng Phierơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thật thầy là Con Đức Chúa Trời.
Phierơ không thể đi bộ trên mặt nước nếu không có lời “hãy đến“ cách rõ rệt từ Chúa Giê-xu Christ. Ngày nay khi chúng ta cố gắng bước đi trên mặt nước khi chỉ đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ sẽ không bao giờ được. Phierơ đã rõ rệt xin Chúa ban cho một lời và Chúa Giê-xu đã phán lời đó.

Phierơ đúng ra đã bước đi trên lời của Chúa Giê-xu Christ chứ không phải bước đi trên sóng, bởi vì khi ông bắt đầu nghĩ về những đợt sóng thay vì lời Chúa, thì lập tức ông bị chìm. Ông la lên: ”Lạy Chúa, xin hãy cứu con“. Bạn thấy không, Phierơ không bước đi trên nước, ông bước đi trên lời Chúa Giê-xu Christ. Vì thế khi bạn có lời rõ rệt trong linh hồn bạn thì bạn có thể bước đi trên lời ấy, và nó sẽ mở con đường thênh thang từ lòng của bạn cho đến Ngai của Đức Chúa Trời. Qua lời Chúa bạn sẽ nhận được câu trả lời lạ lùng của Chúa qua đời sống của chúng ta.

Một số người chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời như cái máy điện thoại đến nỗi họ có thể dùng bất cứ giờ nào họ muốn, nhưng thật ra không phải như vậy. Chúng ta không có quyền đòi hỏi những lời hứa của Chúa trước khi chúng ta vâng theo mạng lệnh của Ngài. Nếu chúng ta làm trọn phần việc của mình thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới giúp đỡ chúng ta tiếp nhận lời đức tin của Đức Chúa Trời. Khi bạn nhận lời đức tin vào lòng bạn, bạn sẽ có đức tin đặc biệt cần thiết và bạn sẽ thấy sự trả lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn.

Hãy tiếp nhận lời và rồi hành động căn cứ trên lời đó và từng lời một Kinh thánh sẽ trở thành nguồn phước hạnh cho cá nhân bạn, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Hãy tiếp nhận lời và rồi hành động căn cứ trên lời đó và từng lời một Kinh thánh sẽ trở thành nguồn phước hạnh cho cá nhân bạn, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7579 guests and no members online

Your Language