Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 20 Chức Vụ Của Đấng Christ

Kinh thánh: Giăng 16:12-16 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Đức Chúa Giê-xu Christ, trước khi trở về trời đã đưa ra những lời hứa lớn lao. Những lời hứa đó chưa từng có ai trong lịch sử đã tuyên bố cách uy nghiêm như thế. Trước khi Chúa cũng không và sau khi Chúa cũng không có ai. Thật thế không một ai dám tuyên bố như Ngài. Trong Mathiơ 28:20 Kinh thánh chép những lời hứa này: “Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết những điều mà Ta đã truyền cho các ngươi và này Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Amen!

songthanhcong20 1210x680

Trong Mathiơ 18:20, Ngài đã ban cho chúng ta lời hứa nhiệm màu: ”Vì nơi nào có hai ba người nhóm lại, nhân danh ta thì ta ở giữa“. Rõ ràng là Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá và ngày thứ 3 Ngài từ kẻ chết sống lại, sau khi Ngài thăng thiên trở về cùng Cha, chúng ta không có sự hiện diện phần xác của Ngài ở giữa chúng ta. Vậy thì làm sao Ngài có thể ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao này, về sự hiện diện ngay lập tức của Ngài với chúng ta và ở giữa chúng ta luôn luôn? Nếu Đấng Christ ở giữa chúng ta thì thật hợp lý, khi chúng ta phải trông đợi những việc lạ lùng tương tự lặp lại giữa chúng ta ngày nay. Như Ngài đã làm 2000 năm trước ở xứ Palestine. Nếu không những lời của Đấng Christ chỉ là những lời khoa trương sáo rỗng.

Đấng Christ ở mãi cùng chúng ta bằng cách nào cho dù Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời ở thiên đàng?

Trước hết: Đấng Christ ở với chúng ta qua Đấng an ủi khác. Kinh thánh chép trong Giăng 14:16-20 “Ta lại sẽ lài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng an ui khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi, còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.“
Đấng Christ tuyên bố rất chính xác rằng, Ngài sẽ ở với chúng ta luôn luôn trải qua suốt cuộc đời chúng ta. Trong khúc Kinh thánh này Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta biết rằng, Ngài là “Đấng an ủi thứ nhất“.
Chữ “Đấng an ủi“ có nghĩa rất phong phú, trong nguyên bản tiếng Hy lạp, chữ Đấng an ủi có nghĩa là “một người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ“. Trong câu Kinh thánh này Đấng Christ gợi ý chính Ngài như Đấng an ủi thứ nhất, được gọi đến để giúp đỡ và Đức Thánh Linh là Đấng an ủi khác được gọi đến Hội thánh đễ giúp đỡ sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên.

Khi Chúa Giê-xu Christ còn ở trên mặt đất Ngài là Đấng an ủi thứ nhất đối với môn đồ của Ngài, khi Ngài thường xuyên ở với họ, giúp đỡ họ trong mọi cảnh ngộ cuộc đời. Khi Ngài sắp sửa từ giã trần gian. Ngài hứa với những môn đồ đang buồn rầu rằng, Ngài không để cho họ mồ côi đâu, nhưng Ngài phán rằng Ngài sẽ cầu nguyện với Đức Cha và Đức Cha sẽ sai Đấng an ủi khác đến, chính Chúa Giê-xu gọi Đức Thánh Linh.

Trong nguyên văn Hy lạp chữ này là Allon Parakletos. Các học giả Hy lạp nói rằng Allon có nghĩa “một loại khác, tương tự Đức Thánh Linh là Đấng khác, tương tự y trang như Đấng an ủi trước, nhưng Ngài là Ngôi ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh được đổ xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần đã thay thế chỗ cho Chúa Giê-xu Christ và Ngài tiếp tục chức vụ, theo như danh hiệu của Ngài, cho đến ngày nay. Cho nên Ngài là Allon Parakletos, “Đấng an ủi tương tự“. Đó là lý do tại sao sự hiện diện của Đức Thánh Linh cũng y như sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu đã phán: “Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi“ Và Ngài lại phán “nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng, Ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta và Ta ở trong các ngươi“. Sự hiện diện của Chúa Thánh Linh chính là sự hiện diện của Giê-xu Christ.


Thứ hai: Chúng ta hãy nhìn xem chức vụ của Đấng Christ đã được tiếp tục trong Đức Thánh Linh, Luca 4:18-19 chép: “Thần của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa“.
Đây là bản tuyên ngôn Tin lành của Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu đã nói rõ rằng, Ngài thi hành chức vụ của Ngài qua sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Đấng Christ là đầu, nhưng thân thể Ngài là Hội thánh vẫn còn ở đây trên mặt đất. Chính Đức Thánh Linh đó đã đổ xuống trên Hội thánh của Chúa Giê-xu Christ vào lễ Ngũ Tuần vẫn còn hiển nhiên cho đến ngày nay. Chúng ta không ngần ngại mà nói rằng chúng ta có thể mong đợi chức vụ giải phóng của Chúa Giê-xu giữa vòng chúng ta ngày hôm nay, bởi vì Đức Thánh Linh, “một Đấng yên ủi khác“, cũng là Đấng yên ủi có cùng một bản chất và đã thi hành cùng một chức, mà Chúa Giê-xu đã thi hành trong khi Ngài ở trên mặt đất.

Ngày nay, ngay cả bây giờ đây, Tin lành đang được rao giảng cho người nghèo nhờ sự xức dầu của Đức Thánh Linh qua thân thể của Đấng Christ trên mặt đất và Hội thánh trong danh Chúa Giê-xu Christ, những tấm lòng tan vỡ đang được lành và những người bị tù đày đang được giải thoát, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự mù loà thuộc linh và trong nhiều trường hợp cả sự đui mù thuộc thể đang nhận được sự sáng. Người bị hiếp đáp đang được tự do và năm lành của Chúa đang được rao giảng. Ngày nay Đức Thánh Linh đang bận rộn quản lý các ân tứ của ân điển, đã mua bằng huyết qua thân thể của Đấng Christ trên mặt đất là Hội thánh của Chúa Giê-xu Christ.
Trước kia Đấng Christ đã công bố Tin lành của Ngài dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh, nhưng ngày nay mỗi thành viên của đám đông vô số người vốn tạo thành thân thể của Đấng Christ ngay trên mặt đất, đang được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để làm chứng nhân của Ngài. Đức Thánh Linh hành động qua Hội thánh và tiến hành cùng một chức vụ, y như Đấng Christ đã làm 2000 năm trước ở xứ Palestine.


Thứ ba: Sách Công vụ các sứ đồ vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhiều nhà thần học tân phái tự do nói rằng, các phép lạ của sách Công vụ các sứ đổ đã chấm dứt vào thế kỷ thứ nhất và vì thế chúng ta không thể trông đợi những công việc giải cứu lạ lùng như đã được chép trong sách Công vụ các sứ đồ. Nhưng chúng ta hãy đọc lời mở đầu của sách Luca trong bức thư của ông gởi cho Theophilơ, được tìm thấy trong Công vụ các sứ đồ 1:1 “Hỡi Theophilơ, trong sách thứ nhất của ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã bắt đầu làm và dạy“. Ở đây, tôi thấy sự khởi đầu của những công việc và sự dạy dỗ của Đấng Christ, nhưng tôi không thể thấy chép gì trong sách Công vụ các sứ đồ ngụ ý rằng, Đấng Christ đã chấm dứt công việc và sự dạy dỗ của Ngài. Đức Chúa Giê-xu Christ đang làm và đang dạy qua Đức Thánh Linh y như Ngài đã làm 2000 năm trước. Kinh thánh chép trong Mác 16:20 “Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo".
Vì thế những công việc tương tự mà Chúa Giê-xu Christ đã bắt đầu làm và dạy đang được tiếp tục thông qua Đức Thánh Linh giữa chúng ta ngày nay.

Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Kinh thánh dạy trong Giăng 14:16 “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời“. Đức Thánh Linh đang tiếp tục công việc và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu Christ giữa vòng chúng ta. Giăng 16:13-14 cũng dạy chúng ta “lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi“.


Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng, Đức Thánh Linh tiếp nhận từ Chúa Giê-xu Christ và Ngài đến bày tỏ lại cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Vì thế chức vụ Đức Thánh Linh giống hệt y như chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Ngày nay trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, Đức Thánh Linh đang tiếp tục cùng một chức vụ qua các tín hữu mà Đấng Christ đã khởi sự từ 2000 năm trước.
Nhiều người hỏi câu hỏi “vậy thì tại sao chúng ta không thấy chức vụ tương tự của Chúa Giê-xu tái diễn giữa vòng chúng ta?“. Có một lý do - đó là vì quá nhiều Cơ đốc nhân trong Hội thánh đã trở nên hâm hẩm và không còn nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh giữa vòng họ nữa, họ không còn ham thích trong công việc nhận lãnh sự Báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi như Đấng Christ và vì họ dập tắt Thánh Linh của Chúa nên Đấng Christ không thể hành động.

Tin lành của Đấng Christ không phải là món đồ cổ của lịch sử. Chúng ta được cảnh cáo trong sách Giuđe 1:17-19 “Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những điều mà các sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã nói trước, các sứ đồ đã nói với anh em rằng: Trong thời sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh“.
Hãy để ý câu “không có Đức Thánh Linh“. Ở đâu không có Đức Thánh Linh, ở đó Đấng Christ hằng sống không được bày tỏ ra. Nhưng khi nào bạn nhìn nhận sự hiện diện cá nhân của Đức Thánh Linh ở giữa vòng chúng ta, hoan nghinh Ngài, tiếp nhận Ngài và hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài, thì những công việc lạ lùng và những lời dạy của Chúa Giê-xu Christ chúng ta sẽ được bày tỏ ra, trong chính đời sống của các bạn. Các bạn sẽ thấy những linh hồn được giải cứu, bệnh nhân được chữa lành, các quỷ bị đuổi đi và những lời cầu nguyện được Chúa nhậm.

Đấng Christ đã không chấm dứt chức vụ của Ngài. Ngài đang tiếp tục chức vụ của Ngài giữa vòng chúng ta qua Đấng yên ủi khác, Đức Thánh Linh, All Parakletos. Trong một ý nghĩa, sách công vụ các sứ đồ chưa kết thúc, nhưng còn chép tiếp cho đến ngày nay và sẽ còn được viết tiếp qua các tín đồ được Báp-tem bằng Đức Thánh Linh cho tới ngày Chúa đến.

Trong một ý nghĩa, sách công vụ các sứ đồ chưa kết thúc, nhưng còn chép tiếp cho đến ngày nay và sẽ còn được viết tiếp qua các tín đồ được Báp-tem bằng Đức Thánh Linh cho tới ngày Chúa đến.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7339 guests and no members online

Your Language