Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 10 - Ân Điển

caygaycuanguoichanbaychuong10 435x290 1Chương 10 - Ân Điển

“Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ; và hết thảy đều được PHƯỚC LỚN” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:33). “Từ Áttali hai người chạy buồm về thành Antiốt, là chỗ mình đã ra đi, ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI, để làm công việc mình vừa mới làm xong” (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:26).

Chương 11 - Báp Têm Bằng Nước

caygaycuanguoichanbaychuong11 435x290 1

Chương 11 - Báp Têm Bằng Nước

Đức Chúa Giêxu đã đòi hỏi mọi người tin nhận Ngài phải chịu Báp têm bằng nước. “Đức Chúa Giêxu đến gần phán cùng môn đồ như vầy: Hết thảy quyền phép trên Trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:18, 19), cũng xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-41.

Chương 12 - Đức Thánh Linh

caygaycuanguoichanbaychuong12 435x290 1Chương 12 - Đức Thánh Linh

Sau khi sống lại từ kẻ chết, Chúa Giêxu đã hiện ra cho các môn đệ Ngài trong vòng bốn mươi ngày. Rồi, khi tất cả họ nhóm nhau lại quanh Ngài trên đỉnh một ngọn đồi cao, Ngài đã được cất lên trời trước mắt họ (Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11). Tuy nhiên, trước khi rời họ, Chúa Giêxu đã ban cho các môn đệ Ngài một lời hứa rất đặc biệt và kỳ diệu: ”...Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật.

Chương 13 - Sự Cám Dỗ

caygaycuanguoichanbaychuong13 435x290 1 Chương 13 - Sự Cám Dỗ

Satan tấn công từng tín hữu phần lớn là qua sự cám dỗ. Và nó đã tập trung vào cuộc xung kích này trong hai mặt: 1. Sự Mê Tham Của Thế Gian

Nó tìm cách cám dỗ người tín đồ để họ bị cuốn hút vào hệ thống thế gian: *Làm cho ơn phước vật chất mà thế gian đem lại trở thành một khao khát chính yếu. *Làm cho sự tôn trọng và sự công nhận của đời trở thành mục tiêu quan trọng. *Làm cho nếp sống tiện nghi như người thế gian trở thành căn bản của sự an ninh.

Chương 14 - Sự Thông Công

caygaycuanguoichanbaychuong14 435x290 1

Chương 14 - Sự Thông Công

Sự thông công của các Cơ Đốc Nhân với nhau là rất quan trọng, vì chính trong sự hiệp nhất của chúng ta với nhau mà:

1. Người Tín Đồ Được Khích Lệ Và Tăng Trưởng Trong Đấng Christ

“Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng với sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, (để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ) hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. (Rô-ma 1:11-12).

Chương 15 - Sự Rộng Lượng

caygaycuanguoichanbaychuong15 435x290 1

Chương 15 - Sự Rộng Lượng

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ (Thi Thiên 19:1,2). Cũng đọc câu 3,4.  Từ Thi Thiên này, chúng ta học biết rằng Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời (bầu trời và trái đất): *RAO TRUYỀN sự vinh hiển của Đức Chúa Trời *GIÃI TỎ công việc của tay Ngài *GIẢNG RA lời, *BÀY TỎ sự tri thức.

Chương 16 - Sống Trong Vương Quốc

caygaycuanguoichanbaychuong16 435x290 1Chương 16 - Sống Trong Vương Quốc

A. SỰ THAY ĐỔI UY QUYỀN (THẨM QUYỀN - AUTHORITY)

Chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền thống trị của Satan (quyền cai trị hay quyền cầm đầu). Giờ đây chúng ta ở dưới một uy quyền mới, đó là Chúa Giêxu. Khi một tín đồ lớn lên trong đời sống mới với Chúa Giêxu, người ấy sẽ sớm khám phá rằng cách duy nhất để vui hưởng đời sống trong nước Đức Chúa Trời là ở trong MỐI TƯƠNG QUAN ĐÚNG ĐẮN VỚI CHÚA JÊSUS (Ê-phê-sô 1:17; Phi-líp 3:10).

Chương 17 - Sự Thờ Phượng

caygaycuanguoichanbaychuong17 435x290 1Chương 17 - Sự Thờ Phượng

A. CHÚC TỤNG ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài” (Thi Thiên 103:1). Thật đáng kinh ngạc khi nhận biết rằng chúng ta có khả năng chúc tụng Đấng Tạo Hoá mình, và nhiều lần trong Thánh Kinh chúng ta được thúc giục làm chính điều ấy. Chúng ta chúc tụng Ngài qua sự ngợi khen và thờ phượng. Xem Thi Thiên 34:1-3.

Chương 18 - Sự Cầu Nguyện

caygaycuanguoichanbaychuong18 435x290 1Chương 18 - Sự Cầu Nguyện

“Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người... Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta” (Thi Thiên 91:15, 16). Thời gian chúng ta trải qua với Chúa trong sự cầu nguyện có thể giải phóng ra năng lực mạnh mẽ nhất, đó là quyền năng thay đổi dòng lịch sử mà thế giới chưa từng biết. Kinh Thánh mô tả nhiều sự vận hành khác nhau của sự cầu nguyện, nhưng trong bài này, chúng ta sẽ nhìn vào sự cầu nguyện trước hết với tư cách cá nhân.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7255 guests and no members online

Your Language