Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

27.Khí Giới Của Cơ Đốc Nhân

LamTheNaoDanhBaiSatan27 435x290 1 27.CHƯƠNG SÁU: KHÍ GIỚI CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng, trận chiến thuộc linh mà chúng ta tham dự không phải là điều thua thiệt chúng ta. Thật vậy, dù muốn hay không, chúng ta cũng đã ở trong đó rồi, nhưng như điều tôi đã nói, không có lý do gì để chúng ta thất vọng hay buồn bực cả.

28.Dây Nịt Lưng Bằng Lẽ Thật

LamTheNaoDanhBaiSatan28 435x290 1

28.DÂY NỊT LƯNG BẰNG LẼ THẬT

Khí giới đầu tiên mà chúng ta phải mang vào là dây nịt lưng bằng lẽ thật. Bình thường người lính phải mang dây nịt lưng vào sau cùng, nhưng đây là thứ tự thuộc linh, nên dây lẽ thật nịt lưng phải mang vào trước nhất.

29.Áo Giáp Bằng Sự Công Bình

LamTheNaoDanhBaiSatan29 435x290 1

29.ÁO GIÁP BẰNG SỰ CÔNG BÌNH

Người lính La mã có phần trang phục gọi là áo giáp, nó có hai nhiệm vụ. Nó che phủ phần trước ngực và hai bên sườn để bảo vệ các bộ phận bên trong. Trong nghĩa bóng, bộ phận bên trong là tấm lòng, bao gồm tình cảm và những ước muốn của người ấy. Những điều nầy cần phải được sự công bình bảo vệ.

30.Giày Tin Lành Bình An

LamTheNaoDanhBaiSatan30 435x290 1

30.GIÀY TIN LÀNH BÌNH AN

Binh giáp thứ ba bao bọc cái chân, chúng ta phải mang vào chân mình bằng sự sửa soạn của Tin lành bình an. Nói đến đây tôi liên quan đến một câu Kinh Thánh khác ở trong sách Êsai: ”NHỮNG KẺ ĐEM TIN TỐT RAO SỰ BÌNH AN, ĐEM TIN TỐT VỀ PHƯỚC LÀNH... CHƠN CỦA NHỮNG KẺ ẤY TRÊN CÁC NÚI XINH ĐẸP LÀ DƯỜNG NÀO (Êsai 5:16).

31.Thuẫn Đức Tin

LamTheNaoDanhBaiSatan31 435x290 131.THUẪN ĐỨC TIN

Trang phục kế tiếp là thuẫn đức tin, nhờ đó chúng ta dập tắt tất cả những tên lửa của kẻ ác. Thuẫn của người La Mã rất rộng lớn, và khi sử dụng chính xác thì nó giữ gìn cả thân thể người lính khỏi những tên lửa của kẻ thù. Cái thuẫn không những ngăn chặn các mũi tên, mà nó còn làm cong các mũi giáo tấn công vào.

32.Mão Cứu Rỗi

LamTheNaoDanhBaiSatan32 435x290 132.MÃO CỨU RỖI

Cái mũ dùng để bảo vệ cái đầu. Chúng ta lưu ý tất cả các loại binh giáp: Dây nịt lưng bao phủ chung quanh mình, áo giáp thì bảo vệ phía trước, sau và hai bên sườn. Mũ bảo vệ cái đầu, dù nó xoay hướng nào cũng không can hệ gì. Thuẫn thì có thể quay đủ mọi hướng, nếu chúng ta sử dụng thật chính xác và khéo léo thì nó có thể bảo vệ toàn thân thể cho dù Satan tấn công chúng ta đủ mọi phía.

33.Gươm Của Đức Thánh Linh

LamTheNaoDanhBaiSatan33 435x290 1

33.GƯƠM CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Để hoàn tất toàn bộ binh giáp nầy, chúng ta phải lấy gươm của Thánh Linh tức là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sử dụng lời nầy ngay lúc có cần, Satan không chờ đợi cho đến khi ta mở Kinh Thánh và suy gẫm rồi nó mới tấn công. Trái lại, nó luôn luôn rình xem lúc chúng ta xao lãng việc đọc Kinh Thánh và tâm trí mình xa cách lời Đức Chúa Trời thì tấn công vào.

34.Mặt Trận Cầu Nguyện

LamTheNaoDanhBaiSatan34 435x290 1

34.MẶT TRẬN CẦU NGUYỆN

Lời khuyên cuối cùng liên hệ đến chiến trận thuộc linh của Cơ Đốc Nhân là “HÃY NHỜ THÁNH LINH THƯỜNG THƯỜNG LÀM ĐỦ MỌI THỨ CẦU NGUYỆN VÀ NÀI XIN, HÃY DÙNG SỰ BỀN ĐỔ TRỌN VẸN MÀ TỈNH THỨC VỀ ĐIỀU ĐÓ VÀ CẦU NGUYỆN CHO HẾT THẢY CÁC THÁNH ĐỒ“ (Êphêsô 6:18). Thành ngữ “Cầu nguyện không thôi”, gợi lên sự báo động phải cầu nguyện trong mọi lúc, dưới mọi hình thức, mọi hoàn cảnh, dùng đủ thứ cách để cầu nguyện.

35.Tại Sao Sa-tan Vẫn Còn Hành Động

LamTheNaoDanhBaiSatan35 435x290 1

35.CHƯƠNG BẢY: TẠI SAO SA TAN VẪN CÒN HÀNH ĐỘNG?

   Sự hiện diện hay vắng mặt của Satan trên sân khấu thế giới sẽ tạo nên một sự khác biệt rất lớn trong những hoạt động của con người. Tuy nhiên, hiện nay Satan không bị hạn chế trên mặt đất nầy. Những điều gian ác ngày càng gia tăng, lường gạt, vô luân, bạo tàn xảy ra khắp mọi nơi.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 123 Quốc Gia

We have 401 guests and no members online

Your Language